Hyppää sisältöön

Hakalahden koulu

Hakalahden koulussa turvallinen koulupäivä on toimintamme ydin. Tiedostamme yksilöiden erilaisuuden ja samalla vaalimme jokaisen samanarvoisuutta. Teemme yhdessä, opimme yhdessä ja vaikutamme yhteisiin asioihimme kestävää elämäntapaa kunnioittaen. Toiminnassamme pyrimme koulutyöhön, jossa on aikaa kohdata toinen ihminen ja jossa näkyy ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Koulussamme tärkeää on toiminnallisuus. Opiskelumenetelmät ovat monipuolisia ja vaihtelevia. Hyvä motivaatio koulutyöhön syntyy hyvästä opetuksesta ja siitä, että asioita lähestytään oppilasta kiinnostavista näkökulmista.

Koulun keskeisiin toimintoihin kuuluvat matematiikkaluokat ja liikuntaluokat. Matematiikkaluokilla korostetaan asioiden syvempää pohtimista ja perusteluita. Opiskelussa noudatetaan matematiikkaluokille laadittua opetussuunnitelmaa. Liikuntaluokilla oppilaita kasvatetaan kohti urheilijan polkua, jossa opiskelun ja lisääntyvän harjoittelun yhteensovittamisen tärkeys korostuu.

Koulussamme on noin 385 yläkoululaista. Yleisopetuksen lisäksi opetusta järjestetään kahdessa pienluokassa (7-9) sekä liikunta- ja matematiikkapainotteisilla luokilla. Päätoimisia opettajia on 31 ja muuta henkilökuntaa 12.

Koulua käydään 5-jaksojärjestelmän mukaisesti. Oppitunnit ovat 56 minuutin pituiset. Lukuvuoden 2022-2023 jaksot ovat:

1. jakso 10.08-30.09.2022

2. jakso 03.10.-25.11.2022

3. jakso 28.11.2022-03.02.2023

4. jakso 06.02.-06.04.2023

5. jakso 11.04.-03.06.2023

 • Rehtori Harri Kangasniemi, 044 7809 685

  Apulaisrehtori Leena Hämäläinen, 044 7809 684

  Kanslia, Sanna Jukkola, 040 8065 120

  Oppilaanohjaaja, apulaisrehtori Elisa Ahonen, 044 7809 687

  Oppilaanohjaaja Anne Haara, 040 4892 197

  Opettajanhuone, 040 8065 263

  Terveydenhoitaja Sari Nissilä, 040 4882 823

  Koulukuraattori Sari Rita, 044 7809 124

  Talonmies Hannu Kukkola, 044 7809 963

  Vahtimestari Pirita Kellomäki, 044 7809 408

  Keittiö, Anna-Liisa Oinonen, 040 8065 115

  Erityisopettaja Riitta Relander, 040 8065 119

  Erityisopettaja Tom Ingo, 0404892233

   

  SÄHKÖPOSTI

  opettajat                     etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  muu henkilökunta    etunimi.sukunimi@kokkola.fi

   

  OPETTAJAT 2022-2023

  Kangasniemi Harri, rehtori                       liikunta

  Hämäläinen Leena, apulaisrehtori          matematiikka

  Aalto Sallamari                                            Matematiikka, fysiikka/ kemia

  Ahola Outi                                                     erityisopetus

  Ahonen Elisa                                                oppilaanohjaus

  Elo Juha-Heikki                                           liikunta

  Erkinheimo Heidi                                        koulunkäynninohjaaja

  Haara Anne                                                   käsityö, oppilaanohjaus

  Hassinen Ami                                               kuvataide

  Heikkilä Raisa                                              matematiikka, fysiikka/kemia

  Heinua Henrika                                           äidinkieli

  Holmbäck Johanna                                     äidinkieli

  Häivälä Saara (virkavapaa)                       matematiikka, fysiikka/kemia

  Höglund Minna                                           englanti, ruotsi

  Ingo Tom                                                       erityisopetus

  Jansson Tarja                                               koulunkäynninohjaaja

  Kangasniemi Victor                                    koulunkäynninohjaaja

  Kleimola Jyrki                                              historia, terveystieto, liikunta

  Koivusipilä Tiina (virkavapaa)                  saksa, ruotsi, englanti

  Korpijärvi Aki                                               ruotsi, englanti

  Kudiabor Maija (virkavapaa)                    äidinkieli

  Kuru Jukka                                                    matematiikka, fysiikka, tietotekniikka

  Laukkanen Tiina                                          biologia, maantieto

  Lehojärvi Eira                                               koulunkäynninohjaaja

  Lempinen Riitta (virkavapaa)                    historia, yhteiskuntaoppi, kuvataide

  Matturi-Slotte Marja                                   liikunta, terveystieto

  Mikkonen Heli                                              biologia, maantieto

  Nopanen Mika                                               tekninen työ

  Ojala Kirsti                                                     matematiikka, fysiikka/kemia

  Oksanen-Kola Satu                                       ruotsi, englanti

  Parpala Tuulikki                                            historia, yhteiskuntaoppi

  Peltoniemi Henna                                         matematiikka, fysiikka/kemia

  Peltoniemi Kalle                                            koulunkäynninohjaaja

  Pentinpuro Tomi                                           musiikki

  Relander Riitta                                               erityisopetus

  Rimpioja Taina                                               kotitalous, terveystieto

  Sahlgren-Hotakainen Nina                          kotitalous, terveystieto

  Syri-Nieminen Hannele                                erityisopetus

  Urpilainen Kaisa (virkavapaa)                     ruotsi, englanti

  Vilmunen Jenni                                              äidinkieli

  Ånäs Elise                                                        historia, yhteiskuntaoppi, ruotsi, elämänkatsomustieto

 • Oppilaskunnasta valitaan vuosittain valtuusto. Tänä vuonna prosessissa on erityisesti painotettu kiinnostusta osallistua aktiivisesti oppilaskunnan toimintaan. Lähtökohtana on Kokkola lapsiystävällinen kaupunki, tuomat pääperiaatteet. Valtuuston jäsenet toimivat äänitorvina oppilaiden ja hallituksen sekä henkilökunnan välillä. Valtuustosta valitaan hallitus, toimihenkilöt ja edustajia kultakin vuosiasteelta. Hallitus suunnittelee ja toimenpanee toimintasuunnitelman.

  Toimintasuunnitelma

  Syys- ja kevätkokous (yleiskokoukset, joihin kaikki oppilaat osallistuvat)
  Taksvärkki 19.9.2022, johon osallistuivat 7.-, 8.- ja 9. -luokkalaiset
  Stipendien lahjoitus
  Luokkaretki/leirikouluavustukset 9. luokkalaisille
  Erilaisia tapahtumia, jotka eivät häiritse normaalia opetusta ja joille on rehtorin lupa (esim. ystävänpäivä ja lasten oikeuksien päivä)
  Lausuntojen antaminen oppilaskuntaa koskevissa asioissa
  Itäreitin johtokunnan kokouksissa oppilaita edustavat puheenjohtaja ja sihteeri
  Kerhotoiminnan kehittäminen oppilaille suunnatun kyselyn kautta

 • Vanhempainyhdistys toimii Kokkolassa ns. vanhempainraatina. Hakalahden vanhempainyhdistys kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Kokoukset ovat keskustelupohjaisia ja ne tapahtuvat yhteistyössä koulun kanssa.

  Hakalahden koulun vanhempainraadin puheenjohtaja on tänä vuonna  sihteerinä toimii Helka Hanhineva.

  Vanhempainraadin toimintaperiaatteena on:

  -edistää oppilaiden ja vanhempien välistä yhteistoimintaa
  -tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimisen- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään.
  -tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatustyötä koskevissa kysymyksissä.
  -toimia oppilaiden vanhempien yhteistyön edistäjänä ja toimia yhteistyössä koulun kanssa.

  Kokoontumisajat 2022 tulossa myöhemmin, ilmoittautuminen

   

 • Hakalahden ja Kiviniityn kouluissa järjestetään painotettua opetusta liikunnassa vuosiluokilla 7-9.

  Liikuntapainotteisessa opetuksessa oppilaita kasvatetaan kohti urheilijan polkua, jossa opiskelun ja lisääntyvän harjoittelun yhteensovittamisen tärkeys korostuu. Liikuntapainotteisessa opetuksessa on yksi ylimääräinen liikunnan tunti vuosiluokalla 7 ja vuosiluokkien 8-9 taide- ja taitoaineen valinnaiset tunnit on sijoitettu liikuntaan. Liikuntaopetusta vuosiluokilla 7-9 on yhteensä vähintään 12 vuosiviikkotuntia, jonka lisäksi on valittavana kuusi tuntia muita valinnaisaineita.

  Liikuntapainotteiseen opetukseen voivat hakea kaikki Kokkolan perusopetuksen vuosiluokan 6 oppilaat. Oppilas hakee oman reittinsä, Itäreitti (Hakalahti) tai Länsireitti (Kiviniitty), yläkouluun. Koillis- tai Pohjoisreitiltä hakevat ilmoittavat hakulomakkeessa kumpaan kouluun ovat hakeutumassa. Hakijoille järjestetään yhteinen valintakoetilaisuus maaliskuun aikana. Valinta tapahtuu kouluittain valintakokeessa saatujen pisteiden mukaisesti (ensisijainen valinta). Mikäli jommallekummalle liikuntapainotteiselle luokalle on hakijoita enemmän kuin luokalle voidaan oppilaita ottaa ja samaan aikaan toiselle liikuntapainotteiselle luokalle vähemmän hakijoita kuin luokalle voitaisiin ottaa, tarjotaan paikkaa vaille jääneille mahdollisuutta siirtyä toisen alueen liikuntapainotteiselle luokalle valintakokeen tulosten mukaisessa järjestyksessä (toissijainen valinta).

  Liikuntapainotteiseen opetukseen valittavista oppilaista päättää sivistyslautakunnan opetuspalvelujen suomenkielinen jaosto. Liikuntapainotteiseen opetukseen osallistuvien oppilaiden enimmäismäärä molemmissa kouluissa on 24 oppilasta. Koulun liikuntapainotteiseen opetukseen valittujen oppilaiden määrä voi vaihdella vuosittain ja opetus toteutetaan joko luokkamuotoisena tai ryhmämuotoisena. Toteutuksessa pyritään hyödyntämään Hakalahden ja Kiviniityn liikuntapainotteisen ryhmän toimintaa samanaikaisesti.

 • Matematiikkaluokilla opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Matematiikan opetuksen tavoitteena on oppilaiden myönteisen asenteen tukeminen ja positiivisen minäkuvan löytäminen matematiikan oppijana.

  Toimintakulttuurissa keskeistä
  Ongelmien ja ratkaisuiden suullinen sanoittaminen ja perusteleminen
  Ratkaisujen esittäminen matemaattisin keinoin
  Monipuoliset työskentelytavat
  o Yksin ja ryhmässä
  o Kynällä ja paperilla
  o Tietotekniikkaa hyväksi käyttäen
  o Vertaistuutorointi
  o Ongelmalähtöiset tutkimustehtävät

  Syventävän ajattelun, loogisen päättelyn sekä ongelmaratkaisutaitojen ja sitkeyden kehittäminen
  Pyritään saamaan onnistumisen kokemuksia ja oivaltamisen iloa
  Myös matematiikkaluokalla jokaiselle voidaan tarjota tasolleen sopivia tehtäviä. Matematiikassa nopeasti edistyvälle voidaan tarjota lisähaasteita, kuten matematiikkadiplomin suorittaminen.

  Sisältöpainotukset
  Oppilaiden ja opettajan yhdessä valitsemaan aihekokonaisuuteen syvennytään erilaisten projektien ja tehtävien muodossa. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi
  o Prosenttiosaaminen yhteiskunnallisessa kontekstissa
  o Tilastollinen tutkimus
  o Geometrian sovellukset

  Tärkeänä pidetään opittujen tietojen soveltamista sekä tulosten mielekkyyden kriittistä tarkastelua.

  Valinnaisaineet
  Kahdeksannen luokan lyhytvalinnoissa valitaan yksi valinnainen neljän vaihtoehdon joukosta.
  Matematiikkaluokan suorittamiseen sisältyy yhdeksännellä luokalla 1 vuosiviikkotunti enemmän matematiikkaa kuin muilla. Tämä toteutetaan valinnaiskurssina.

 • Koulullamme työskentelee kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, joista toinen on käynyt yhden päivän viikosta Jokilaakson koululla. Lisäksi koulussamme on kaksi erityisluokanopettajaa.

  Laaja-alainen erityisopetus on aineopetusta tukevaa eriyttävää opetusta joko samanaikaisopetuksena luokassa tai luokan ulkopuolisena yksilö- tai pienryhmäopetuksena.

  Pienluokilla opiskelee oppilaita 7-9. luokilta. Luokan toimintaperiaatteeseen on kuulunut akateemisten taitojen opiskelun lisäksi elämänhallinnan taitojen oppiminen ja selviytyminen itsenäisesti arjen haasteista.

 • Keväällä koulu sekä kaupunki tarjoaa kerhoja käsitö golfissa ja parkourissa. Lisäksi koulu toteuttaa kerhotoimintana hygieniapassikurssin, jonka läpäisseet oppilaat saavat hygieniapassin.

  Välitunti aktiviteettia järjestää Jessika Rasmus Kokkolan Suomen harrastamisen mallista.

  Jalkapallo; Kim Huuhka ja Petri Martikainen, aamuvalmennus torstaisin klo 8-10
  Salibandy; aamuvalmennus Juha Elo tiistaisin ja torstaisin klo 8-10
  Jääkiekko; Joona Kangas tiistaisin ja torstaisin klo 8.00- 9.30
  Suunnitteilla on kaikille kantakaupungin kouluissa oleville urheilukerho, jonka ajankohta olisi keskiviikkoisin klo 14-15. Tähän ajankohtaan pyritään järjestämään myös muita kerhoja.
  Oppilaat saavat varata koulun salia koulun jälkeen omaan käyttöön ennen varsinaisen iltakäytön alkamista. Varaus tehdään Sami Keiskille. Oppilailla on oma vastuuhenkilö ja he vastaavat itse toiminnastaan.

Ota yhteyttä