Hyppää sisältöön

Jokilaakson koulu

Lukuvuosi 2023-2024

Oppilasmäärä: 132
Esiopetus: 18
Luokkien määrä: 7
Opettajien määrä: 10

Lisäksi koululla toimii kokoaikaista erityisopetusta antava pienryhmä vuosiluokille 1-3

 • Harju Emma    1  040 8068 405
  Gyamtso Miia    2  040 8068 405
  Tastula Kimmo    6 044 7809 122
  Hollanti Tiina    3 050 3313 634
  Vasela Teppo    5 040 8068 230
  Laakkonen Kaisa    4 040 8068 405
  Relander Riitta

  Nokelainen Heli

   

  Tourunen Anne

  erityisopettaja

  erityisopettaja

  6

  Valo

  040 8065 119

  050 5697983

   

  050 4755454

   

  Harju Marika koulusihteeri 040 8065 120
  Jämsä Anne koulunkäynninohjaaja 050 3313 634
  Rita Sari kuraattori 044 7809 124
  Hilli Anne koulunkäynninohjaaja 050 3313 634
  Kangas Tuomo talonmies 044 7809 920
  Nissilä Sari terveydenhoitaja 040 4882 823
  siistijä
  Pesola Soili siistijä
  koulupsykologi
  Vapola Pirjo-Liisa ruokapalvelu
  työntekijä
  040 8068 012
 • Oppilaskuntatoimintaa ohjaa kaksi opettajaa. Ryhmän tehtävänä on suunnitella yhdessä asioita ja toimintatapoja, joilla koulun viihtyvyyttä voidaan parantaa. Jokaiselta luokka-asteelta on kaksi edustajaa.

  Oppilaskunnan organisointi ja osallisuuden vahvistaminen

  Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. Sen toiminta on ollut monipuolista ja koulun viihtyvyyttä lisäävää. Ryhmä on perustettu ympäristökasvatukseen liittyvän Vihreä lippu -projektin aikana.

  Työskentelyn tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta koulua koskevissa asioissa.

  Suunnitelma ryhmän työskentelystä mm.
  – kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa (väh. 4 kertaa lukuvuodessa)
  – jokaiselta luokalta kaksi oppilasta vuorollaan
  – ympäristöharja kiertää viikoittain luokissa (sis. tietyt tehtävät)
  – ilmoitustaulu ympäristöasioille (luokkien ja opettajien vapaassa käytössä)
  – oppilaiden suunnittelemat ja vetämät kerhot välitunnilla (oppilaat ilmoittautuvat)

 • Jokilaakson koulun vanhempainyhdistys ry (perustettu 3/2003) on Suomen
  vanhempainliiton jäsen (http://www.vanhempainliitto.fi/). Vanhempainliiton sekä
  Kokkolan kaupungin opetuspalveluiden (2017-2021) mukaisesti
  vanhempainyhdistystoiminnan tarkoituksena on edistää lasten kasvua, oppimista ja
  hyvinvointia. Yhdistys toimii vanhempien vaikutuskanavana sekä edistää kodin ja
  koulun yhteistyötä luomalla vapaamuotoisen keskustelufoorumin vanhempien ja
  koulun välille. Vanhemmat saavat koulun toiminnasta ajankohtaista tietoa ja koulu
  saa palautetta vanhemmilta toiminnastaan. Tarvittaessa vanhempainyhdistys/-raati
  voi tehdä aloitteita ja toimia viestikanavana kunnallisille toimielimille.
  Vanhempainyhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
  Se toimii koulun kaikkien lasten hyväksi. Toiminta perustuu vanhempien
  vapaaehtoisuuteen ja toimintaan ovat kaikki vanhemmat tervetulleita! Tulevista
  kokouksista ja tapahtumista ilmoitamme rehtorin välityksellä Wilman kautta sekä
  Jokilaakson koulun vanhempainyhdistyksen facebook –sivuilla.
  Toimintaansa varten vanhempainyhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista
  avustuksista, järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja
  keräyksiä. Kerätyillä varoilla tuetaan Jokilaakson koulun toimintaa oppilaiden
  hyväksi.

 • Erityisopetus 

  Lukuvuonna 2023-2024 erityisopetuksesta Jokilaakson koululla huolehtivat Heli Nokelainen (1.-4.-luokat) ja Riitta Relander (5.-6.-luokat). Heli (p. 050-5697983)  ja Riitta (p. 040-8065119) perjantaisin.

   

  Koulullamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta kolmiportaisen tuen mukaisesti. Pääpaino erityisopetuksesta kohdistuu erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaisiin, mutta myös yleisen tuen oppilaille annetaan erityisopetusta heidän tarpeidensa mukaan sopivaksi arvioidun jakson ajan.  Mikäli erityisopetuksen tarve on säännöllistä, niin silloin oppilas siirretään tehostettuun tukeen. Tuen tarpeen muuttuessa olemme aina yhteydessä huoltajiin.

   

  Erityisopetuksen ja tuen tarpeen arvioi erityisopettaja yhdessä luokanopettajan kanssa. Erityisopettajan tekemät testit ja kartoitukset sekä luokanopettajan havainnot oppilaan osaamisesta ja haasteista ovat tuen tarpeen arvioinnin perustana. Tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden tuen asiakirjat kirjoitetaan Wilmaan oppilaan Tuki-välilehdelle, josta ne ovat vain oppilasta opettavien opettajien, rehtorin sekä oppilaan ja hänen huoltajiensa luettavissa.

  Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu koulussamme joustavin järjestelyin oppilaiden tarpeiden mukaan joko pienryhmäopetuksena, yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena yhdessä luokanopettajan kanssa. Yleisimmin erityisopetusta annetaan äidinkielessä ja matematiikassa, mutta mahdollisesti muissakin oppiaineissa, opiskelutaidoissa tai muissa oppimiseen liittyvissä asioissa. Osa-aikaista erityisopetusta yhdelle oppilaalle voidaan antaa noin 1-3 tuntia viikossa.

  Erityisopetuksen tavoitteena on tunnistaa jo varhain oppimisen haasteet ja järjestää oikea-aikaista ja kohdennettua tukea, jotta oppimisen haasteet eivät kasaantuisi. Erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyöllä pyritään luomaan jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvät puitteet oppia omassa luokassaan. Huoltajien ja opettajien välinen yhteistyö on luonnollisesti erittäin tärkeää rakennettaessa sopivaa oppimisen polkua kullekin oppilaalle.

   

  Koululla toimii erityisopetuksen pienryhmä 1-3.

   

 • KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

   

  Koulun nimi

  Jokilaakson koulu

  Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

  Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulupäivän sujumista sekä koulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt auttavat lisäämään sekä oppilaiden että henkilökunnan hyvinvointia[1].

  Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

   Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

  Kaikilla oppilailla on oikeus käydä koulua, tulla yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kohdelluksi, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.

  Kaikilla oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

  Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti järjestyssääntöjen noudattamisen valvonnassa ja myös järjestyssääntöjen rikkomuksissa on huomioitava oppilaiden yhdenvertaisuus.

  Oppilaan velvollisuudet

  Oppilaiden velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu[2]. Oppilas voi olla pois opetuksesta, jos hänelle on myönnetty lupa poissaoloon[3]. Oppilailla on velvollisuus suorittaa koulutehtävät tunnollisesti, selvittää poissaoloaikaiset tehtävät ja käyttäytyä asiallisesti ja ystävällisesti kaikkia kohtaan. Jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan.

  Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

  Hyvä käytös

  Olen kohtelias: tervehdin, kiitän ja autan. Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. Otan toiset huomioon antamalla opiskelurauhan.

  Saavun oppitunneille ajoissa, kotitehtävät tehtyinä ja tarvittavat opiskeluvälineet mukana.

  Käyttäydyn hyvin kaikissa koulun tilaisuuksissa ja koulupäivän tilanteissa. Noudatan hyviä tapoja ja käyttäydyn hyvin myös koulumatkalla ja kuljetuksissa. Edistän koulun työrauhaa ja hyvää ilmapiiriä.

  Olen hyvä ja reilu kaveri; en kiusaa. Jos huomaan kiusaamista, ilmoitan siitä aikuiselle. Kunnioitan erilaisuutta ja arvostan toisia. Jokainen koulun aikuinen on ohjaajani.

  Noudatan hyviä ruokailutapoja. Jonotan rauhallisesti. Otan ruokaa vain niin paljon kuin syön.

  Pukeudun tarkoituksen- ja säänmukaisesti sekä tarvittaessa turvallisuus- ja hygieniaseikat huomioiden.

  Oleskelu ja liikkuminen

  Välitunnilla saan leikkiä koulun rajojen sisäpuolella. Välituntialue on pääkoulun etupiha rajoittuen toiselta laidalta keinuihin ja toiselta laidalta puihin merkittyihin punaisiin pisteisiin sekä koulun etupihalla olevaan aitaan (ks. kartta, liite 1) ja siirryn ripeästi sisälle välitunnin päätyttyä. Liikun sisällä kävellen.

  Huomioin oman ja muiden turvallisuuden, sekä olen reilu kaveri leikeissä ja peleissä. Säilytän polkupyörää ja muita kulkuvälineitä niille varatulla alueella koulun etupihalla pyörätelineissä ja muita kulkuvälineitä niille osoitetulla paikalla, enkä käytä niitä välitunnilla. Liikun liikennesääntöjä noudattaen sekä koulumatkoilla että koulupäivän aikana. Käytän pyöräillessä kypärää ja pimeällä heijastinta. Koulupäivän päättyessä en jää viivyttelemään kouluun tai koulualueelle, vaan lähden kotimatkalle.

  Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

  En ota luvatta toisen enkä koulun omaa. Laitan omat ja yhteiset tavarat paikoilleen. Pidän hyvää huolta koulun omaisuudesta, koulurakennuksesta, oppikirjoista, muista opiskeluvälineistä, välitunti- ja liikuntavälineistä sekä omista tavaroistani.

  En roskaa sisä- enkä ulkotiloissa. Pidän koulun alueen siistinä.

  Turvallisuus

  Jätän kotiin koulutyötä häiritsevät tavarat.

  Ilmoitan välittömästi sattuneesta vahingosta tai tapaturmasta koulun henkilökunnalle.

  Jos rikon tahallisesti koulun omaisuutta, joudun korjaamaan tai korvaamaan vahingon ja sovittamaan tekoni[4].

  Noudatan henkilökunnan antamia turvallisuusohjeita.

  Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö koulussa

  Käytän matkapuhelinta ja älylaitteita vain opettajan luvalla. Huolehdin, että puhelin ei aiheuta häiriötä koulupäivän aikana.

  Käytän koulun tietokoneita ja muita laitteita vastuullisesti ja vain annettujen tehtävien tekemiseen.

  Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa. En julkaise tai jaa toisesta henkilöstä otettua valokuvaa, videota tai äänitallennetta ilman häneltä saatua lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

  En kopioi tekstiä, kuvia tai muuta mediaa luvatta lähdettä ilmaisematta.

  Päihteet ja vaaralliset esineet

  Koulualueella, sen läheisyydessä ja koulun tai oppilaiden järjestämissä tilaisuuksissa on tupakointi (myös sähkötupakointi ja nuuska), päihteiden käyttö, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen kielletty.

  Kouluun ei saa tuoda lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Tällaisia ovat esimerkiksi alkoholi, tupakkalain tarkoittamat tupakka ja tupakkatuotteet (myös sähkötupakka ja nuuska), tulentekovälineet, huumausaineet, terä- ja ampuma-aseet, airsoft-aseet, spraymaalit ja ilotulitusvälineet.

  Kurinpito- ja ojentamiskeinot

  Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraamuksena voivat olla erilaiset kurinpito- ja ojentamiskeinot. Perusopetuslaissa on säädetty seuraavista kurinpito- ja ojentamiskeinoista[5]:

  • kasvatuskeskustelu
  • jälki-istunto
  • oppilaan määrääminen poistumaan tai oppilaan poistaminen tilasta
  • oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen
  • oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään
  • siivousvelvoite
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen erottaminen

  Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Rehtori tai opettaja voi käyttää voimakeinoja, mikäli tilanne sen vaatii.

  Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

  Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

  Järjestyssäännöt on laadittu yhdessä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhemmille Wilmassa ja vanhempainilloissa. Järjestyssäännöt asetetaan nähtäville koulun verkkosivulle. Järjestyssäännöt tarkistetaan koululla tarpeen mukaan ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia ja lisäyksiä. Järjestyssääntöjä muutettaessa ne toimitetaan hyväksyttäväksi Sivistyskeskukseen. Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun järjestämissä koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi retkillä ja leirikoulussa.

  Järjestyssäännöt on hyväksytty 1.2.2023. Ne ovat voimassa hyväksymispäivästä lähtien toistaiseksi.

  [1] Perusopetuslaki 29 § 4 mom.

  [2] Perusopetuslaki 25 ja 26 §.

  [3] Toimivallasta poissaololuvan myöntämiseen määrätään Sivistystoimen toimintasäännössä.

   

  [4] Perusopetuslaki 35 §

  [5] Perusopetuslaki 35§-36§

Ota yhteyttä