Hyppää sisältöön
Rahkosen koulurakennus kesäpäivänä.

Rahkosen koulu

Rahkosen koulu on suomenkielinen koulu, joka tarjoaa esiopetusta ja perusopetusta luokilla 1-6. Koulun opetusryhmät ovat yhdysluokkia (0-2 ja 3-6).

Rahkosen koulu sijaitsee Ullavassa n. 60 km Kokkolan ydinkeskustasta. Koulun oppilaat jatkavat Rahkosen koulusta yläkouluun Toholammille, Kuusiston kouluun.

 • Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  Osalla henkilökuntaa sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *

   

  • Esiopetus:  Anne Ali-Haapala, apulaisrehtori  040 806 5432
  • Luokat 1-2:   Anne Ali-Haapala, apulaisrehtori
  • Luokat 3-6:   Ilkka Jäntti, rehtori* 050 443 6896
  • Erityisopetus: Johanna Määttälä  050 443 6904
  • Koulusihteeri/koulunkäynninohjaaja: Virpi Siirilä 040 805 0828
  • Koulunkäynninohjaaja: Jonna Riihimäki  040 806 5434
  • Kuraattori:  Niina Hietala 050 308 7377    niina.hietala@soite.fi
  • Terveydenhoitaja: Jane Koivukoski  040 804 3286      jane.koivukoski@soite.fi
  • Koulupsykologi:  yhteydenottopuhelin 040 652 4660
  • Keittiö/siivous:  Sanna Hautamäki*  040 806 5433
  • Siivous:  Varpu Sillanpää*  040 488 2854
  • Kiinteistönhuolto:  Rauno Niiranen* 040 806 5363
 • Koulussa toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus, jossa on seitsemän oppilasta – yksi jokaiselta luokka-asteelta, sekä koulun edustaja Kokkolan lapsivaltuustossa. Kaikilla varsinaisilla jäsenillä on myös varajäsenet.

  Oppilaskunta äänestää suljetulla lippuäänestyksellä vuosittain varsinaiset jäsenet, sekä heidän varajäsenensä oppilaskunnan hallitukseen, sekä toimikausittain koulun edustajan Kokkolan lapsivaltuustoon. Lapsivaltuuston kaudelle 2024-2025 valittiin Enni Rahkonen ja varalle Anna Salonen.

  Oppilaskunnan hallituksen toiminnasta vastaava opettaja on Ilkka Jäntti. Oppilaiden tukena kokouksissa on koulunkäynninohjaaja, joka toimii kokousten kokoonkutsujana ja sihteerinä.

 • Vanhempainraadin kokoonpano 2023-2024:

  Jukka Hautamäki, jäsen

  Paula Kaitainen, jäsen

  Anna-Mari Klemola, rahastonhoitaja

  Tomi Korkeakangas, jäsen

  Maria Rahkonen, jäsen

  Jonna Riihimäki, jäsen

  Virpi Siirilä, jäsen

  Sonja Mäkelä, jäsen

  Johanna Määttälä, koulun edustaja

 • Oppitunnit

  08.00-08.45     1.tunti

  09.00-10.30     2. ja 3. tunti

  10.30-11.30     ruokailu ja välitunti

  11.30-13.00     4. ja 5. tunti

  13.15-14.00     6. tunti

  14.15.-15.00     7. tunti

 • Ullavaan oli perustettu ensimmäinen koulu 60-vuotta aiemmin, kun Rahkosen koulun alettiin rakentamaan. Elettiin ristiriitaisia aikoja; oppilasmäärät kasvoivat, mutta toisaalta maaltamuutto oli alkanut. Haapalan koulu alkoi olla peruskorjauksen tarpeessa tai uuden rakentaminen oli edessä. Samalla oppilasmäärä kasvoi kovasti, eikä ollut tilaa uudelle luokkahuoneelle. Niinpä Rahkosella oli hyvät mahdollisuudet saada oma koulu. Perustettiin Haapalan koulun sivutoimipiste Rahkoseen Mäkelän taloon, jossa opetusalkoi 1956.

  Opettajana toimi Milsse Luomanen. Seuraavana vuonna alkoi kylällä yläkoulu maalaistalossa, jota kutsuttiin Kranniksi. Talo on nykyisen erityisopettaja Johanna Määttälän kotitalo, jossa hän perheensä kanssa edelleen asuu. Koulun pito alkoi vaatimattomasti, mutta uutta koulutaloa suunniteltiin Ullavan kauneimmalle soraharjulle männikkömetsään korvauksena vuosikymmenien odotukselle. Uusi koulu valmistui ja sen vihkiäisiä pidettiin 20.11.1960. Koulu oli ensin kaksiopettajainen. Opettajina aloittivat Risto Savolainen ja Esteri Salo. Myöhemmin koulu muuttui 3-opettajaiseksi, ja kolmanneksi opettajaksi valittiin kylän oma tyttö Pirkko Savolainen. Pitkäaikaisia opettajia koululla ovat olleet Savolaisten lisäksi Eira Filppula ja Elisa Siirilä. Vuonna 1990 koulun yhteyteen rakennettiin monitoimitalo, joka toimii elinvoimaisen kylän kulttuuri- ja liikuntapaikkana.

  Tällä hetkellä Rahkosen koulurakennuksen ”vanhalta puolelta” löytyvät tilat alakoulun luokille 1-2 ja 3-6, sekä esikoululle, iltapäivätoiminnalle ja ryhmäperhepäiväkoti Päivänpaisteelle. Myös käsityöluokat ja koulun sydän eli keittiö sijaitsevat tällä ns. koulun puolella.

  Uudella monitoimitalon puolella sijaitsevat mm. koulun ruokala, liikuntasali, kuntosali ja kirjasto.

 • Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

  Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

  Oppilailla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattouuteen sekä oikeus yksityistyiselämän suojaan.

  Järjestyssäännöt korostavat erilaisten oppijoiden tasa-arvoista asemaa, sukupuolten välistä tasa-arvoa, sekä kielellisten, kultuurillisten ja uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien toteutumista.

  Oppilailla on oikeus:

  • saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä
  • turvalliseen työympäristöön
  • maksuttomaan opetukseen
  • ilmaiseen koulumatkaan
  • tapaturman hoitoon ja terveydenhuoltoon
  • ruokaan
  • koulunkäynnin ja oppimisen tukeen (3-portainen tuki)
  • oppilashuoltoon

  Oppilaalla on velvollisuus:

  • osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon (kunnes oppivelvollisuus suoritettu)
  • suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti
  • olla ystävällinen kaikille
  • puuttua toisen kiusaamiseen

   

  Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

  Hyvä käytös

  Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti:

  • toisen huomioon ottaminen
  • työ- ja opiskelurauhan edistäminen
  • tervehtiminen
  • ohjeiden noudattaminen
  • hyvien ruokailutapojen noudattaminen
  • asiallinen pukeutuminen
  • olla toiminassaan täsmällinen, ei myöhästy tunneilta
  • sovituista asioista kiinnipitäminen
  • toista henkilöstä otettua kuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän henkilön lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa, tai muussa julkisessa paikassa (Henkilökieltolaki 523/1999)
  • ei tuo kouluun arvoesineitä, makeisia, energiajuomaa
  • ei kopioi oppilastöihin tekstiä tai kuvia lähdettä ilmaisematta

  Oleskelu ja liikkuminen

  Välitunnit vietetään koulun alueella. Alue todetaan oppilaiden kanssa syyslukukauden alkaessa. Piha-alueelta ei saa poistua ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä.

  Koulukyydityksessä noudatetaan hyviä tapoja. Kuljettajaa tervehditään, autossa istutaan rauhallisesti antaen toisille matkustajille rauhan. Koulukyyditysten alkaessa ja loppuessa noudatetaan erityistä varovaisuutta liikenteessä.

  Tultaessa kouluun polkupyörällä, tulee oppilaalla olla pyöräilykypärä päässä. pyöräilyssä tulee noudattaa liikennesääntöjä.

  Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

  Oppilaiden tulee pitää hyvää huolta koulun omaisuudesta, oppikirjoista ja muista opiskelutavaroista.

  Toisen oppilaan omaisuutta tulee kunniottaa eikä sitä ilman lupaa saa ottaa.

  Kaikki roskaaminen sekä sisät- että ulkotiloissa on kielletty. Oppilaan tulee siivota omat jälkensä.

  Oppilas on velvollinen vanhingonkorvaamiseen (myös alaikäinen on vahingonkorvausvelvollinen, vahingonkorvauslaki 412/1974, 2.luku 2§), likaamansa koulun omaisuuden puhdistamiseen tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden järjestämiseen

  Turvallisuus

  Jos oppilas huomaa jonkin vian tai puutteen, joka aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle, on hänen ilmoitettava asiasta koulun henkilökunnalle.

  Polkupyöriä ja suksia tulee säilyttää niille varatuissa telineissä.

  Lumipalloja ei saa heitellä.

  Oppilaan tulee käyttäytyä välitunnilla niin, ettei siitä aiheudu kenellekään vaaraa.

  Tietokoneiden, matkapuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käyttö

  Tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden, internetin ja koulun tietoverkon

  käyttö on luvallista opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

  Laitteiden käyttö ei saa häiritä koulutyötä eikä niitä saa käyttää kiusaamistarkoituksessa.

  Oppilaan tulee toimia vastuullisesti sosiaalisessa mediassa.

  Päihteet ja vaaralliset esineet

  Kouluun ei saa tuoda alkoholia, tupakkaa (tupakkatuotteita), huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia eikä muita vastaavia esineitä ja aineita.

  Kurinpito

  Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraamuksena on erilaiset kurinpitokeinot.

  Laissa on säädetty seuraavat kurinpito- ja ojentamiskeinot:

  oppilaan määrääminen poistumaan luokasta

  oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen

  oppilaan määräminen tekemään kotitehtäviään

  kirjallinen varoitus

  määräaikainen erottaminen

  Perusopetuslain mukaisia turvaamistoimenpiteitä ovat oppilaan poistaminen tilasta, esineiden ja aineiden haltuunotto, tavaroiden tarkistaminen, sekä voimakeinojen käyttäminen (POL 35-36)

  Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa opiskelijan tavarat. Häiritsevät ja vaaralliset esineet ja aineet voivat opettaja tai rehtori ottaa tarvittaessa haltuunsa.

  Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

  Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

  Järjestysäännöt on laadittu yhdessä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien kanssa. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhemmille Wilmassa ja vanhempainilloissa. Säännöt käydään läpi oppilaiden kanssa syyslukukauden alkaessa. Järjestyssäännöt ovat nähtävillä luokissa.

  Järjestyssääntöjä päivitetään vuosittain ja tehdään tervittaessa muutoksia ja lisäyksiä.

  Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun järjestämissä koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa kuten esim. luokkaretkillä.

  Järjestyssäännöt on hyväksytty 6.10.2016. Ne ovat voimassa hyväksymispäivästä lähtien toistaiseksi.

 • Rahkosen koululla järjestetään paljon kerhotoimintaa ja koulun oppilaat osallistuvat niihin aktiivisesti. Koulu on lähtenyt innolla mukaan uuteen Kokkolan harrastamisen Suomen – mallin pilottijaksolle.

  Tällä hetkellä koulun lapsille ovat tarjolla seuraavat kerhot:

  • Arjen taitojen aamukerho (4H, Varpu Sillanpää)
  • kuviskerho (KOHASU, Jenna Nuorala)
  • kokkikerho (4H, Tuire Matilainen)
  • kirjakerho  (kirjasto, Pia Koivumäki)

  Lisäksi koululla pidetään pianotunteja. (Kokkolan seudun opisto, Julia Rinne)

Rahkosen frisbeegolfrata
Ullavan frisbeegolfradan kartta.