Olet tässä

Ilmanlaatu

Hyvä ilmanlaatu on ympäristön, terveyden sekä rakennusten ja materiaalien kestävyyden kannalta tärkeää. Kokkolassa ilmanlaatua on seurattu mittauksin vuodesta 1991 asti. Tänä päivänä ilmanlaatua mitataan jatkuvatoimisilla analysaattoreilla Kokkolan keskustassa ja Ykspihlajassa sijaitsevilla mittausasemilla. Mittausasemilla seurataan typen oksidien, hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5) ja rikkidioksidin pitoisuuksia. Kartasta voit seurata reaaliaikaisesti Kokkolan mittausasemien tuloksia. Mittaustulokset päivittyvät tunneittain.

Ilmanlaatu nyt


Kokkolan ja muun Suomen ilmanlaatutietoja voi seurata Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla. Sivustolle on koottu mm. ajankohtainen tieto ilmanlaadusta, vuositilastoja sekä muuta teematietoa.

Ilmanlaatua seurataan Kokkolan alueen ilmanlaadun tarkkailu-suunnitelman 2017-2022 mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma on Kokkolan ilmanlaadun tarkkailusopimuksen pohjana, jossa sopimusosapuolina ovat Kokkolan kaupungin ja naapurikuntien (Kruunupyy ja Luoto) lisäksi kaikki paikalliset merkittäviä ilmapäästöjä aiheuttavat toimijat. Ilmanlaadun mittaamisen käy-tännön toteutuksesta vastaa Kokkolan kaupungin ympäristö-palvelut.

Ilmanlaatumittausten lisäksi Kokkolassa on seurattu ilman epä-puhtauksien vaikutuksia luontoon ns. bioindikaattoritutkimusten avulla. Bioindikaattorit kertovat luotettavasti kuinka kauas eri ilmapäästöt vaikuttavat sekä mihin suuntaan ilmapäästöjen vaikutus luontoon on menossa.

Bioindikaattoriselvitysten lisäksi Kokkolassa seurataan säännöllisin välein ilman metallipitoisuuksia. Kokkolassa on myös laadit-tu muita erillisselvityksiä, kuten haihtuvien hiilivetyjen päästösel-vitys sekä selvitys yhdyskuntailman PAH-pitoisuuksista.  

Sivun alkuun

Päivitetty 5.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta