Hyppää sisältöön
Näkymä korkeista sorakasoista kalliolouhoksessa.

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten otolla käsitetään huomattavan suurten maa-ainesmäärien (kivi, sora, hiekka, savi ja multa) ottamista poiskuljetettavaksi, jalostettavaksi tai paikalla varastoitavaksi.

Maa-aineslain mukaisesti otosta ei saa aiheutua kauniin maisemakuvan heikentymistä, luonnon kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa, eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

Kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslupa. Maa-aineslain mukainen lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten (alle 500 m3). Maa-ainestenoton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja luiskata reunat turvallisiksi.

Luvat ja ilmoitukset

Yhteystiedot