Hyppää sisältöön
Kalliota, ruovikkoa ja merta. Taivas on kirkas, sininen ja taivaalla on valkoisia pilviä. Oikeassa reunassa on puustoa.

Helmi-hanke ja rantaniittyjen kunnostus

Kokkolan rantaniittyjä kunnostetaan Helmi-hankkeessa. Kokkolassa maankohoamisrantojen matalat rantaniityt ja avoimet hiekkarannat ovat vähentyneet umpeenkasvun seurauksena. Rantaniityt vaativat kunnostusta, jotta saamme lisättyä sekä pidettyä yllä luonnonmonimuotoisuutta alueella. Samalla rantaniittyjen kunnostus avaa maisemaa ja lisää alueiden virkistyksellisiä arvoja.

“Helmi-ohjelma on maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhteinen ohjelma, jolla vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvataan luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla vesi- ja rantaluontoa. Lisäksi ohjelma edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.”  Helmi-hankkeet

Rantaniittyjen kunnostustyöt avaavat maisemaa ja lisäävät luonnonmonimuotoisuutta. Osa alueista sijaitsee kaupunkilaisten suosimien ulkoilureittien varrella ja hoitotoimenpiteet lisäävät virkistyksellistä arvoa. Ruovikoitumisen ja metsittymisen seurauksena monien lajien elinolosuhteet ovat heikentyneet. Rannat ovat aiemmin olleet tärkeitä linnustoalueita. Kunnostustöiden odotetaan lisäävän alueiden soveltuvuutta pesimä, ruokailu ja muuton aikaisiksi levähdysalueiksi linnuille. Kasvillisuuden odotetaan monipuolistuvan ja taantuneen rantaniittylajiston odotetaan valtaavan ruovikoituneita alueita takaisin. Rantojen jatkuvalla hoidolla lisätään alueen avoimuutta, yhteyttä vesirajaan sekä vähennetään alueen reheväpiirteisyyttä, jolloin rannan maisemalliset arvot tulevat paremmin esille ja alueen edellytykset monimuotoisen lajiston elinympäristönä paranevat ja säilyvät.

Hoitohankkeiden tavoitteena on rantojen jatkuvan hoidon edistäminen. Rannan hoidolla parannetaan, lisätään ja pidetään yllä erityisesti kahlaajalinnuston levähdys-, pesintä- ja ruokailupaikkoja. Samaan aikaan tukahduttavan kasvillisuuden ja ravinteiden vähennyttyä merenrantaniityn kasvilajiston elinympäristöt paranisivat ja kasvilajisto säilyisi merenrantaniitylle tyypillisenä.

Kokkolan rantaniittyjen hoitoalueet

Helmi-hankkeessa kunnostetaan Morsiussaaren, Törsörenin ja Halkokarin alueita. Kaikilla kohteilla suoritetaan ruovikoiden ja puuston raivauksia, kahdella kohteella kunnostetaan hiekkarantoja. Lisäksi toteutetaan vieraslajien, kuten kurtturuusun, poistoa. Alueiden jatkohoito tehdään soveltuvilla kohteilla laiduntamalla, niitolla ja raivauksilla. Alueilla, jotka eivät sovellu laidunnukseen, jälkihoito toteutetaan niitolla ja puuston raivauksilla. Kunnostustyöt aloitetaan talvella.

 

 • Halkokarin asutuksen ja meren välisellä alueella on vanhaa laidunmaata, rantaniittyjä ja metsälaidunta. Laidunnuksen loputtua alue on ruovikoitunut ja kasvanut umpeen. Halkokarin alueen perinnebiotooppi on paikallisesti arvokas ja sen hoito edesauttaa luontoarvojen ylläpitoa ja parantamista. Halkokarin ranta-alueen hoito avaa maisemaa ja lisää alueen virkistysarvoja. Alue kuuluu Kokkolan kansalliseen kaupunkipuistoon ja hoitotoimenpiteet ovat kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisia.

  Halkokarin rannan hoitoalue sijaitsee Kokkolan kaupungissa Mustakarin eteläpuolella. Alue sijoittuu Kaustarin lahden itäreunalle. Hoidettava ranta-alue noin 2 hehtaarin kokoinen sisältäen rantaniityn, ilmaversoisten vesikasvien alueen vedessä sekä alueen etelä- ja pohjoispäädyn pienet puustoiset alueet.

  Kartta Halkokarin alueen rantaniittyistä. Kartassa on rajattu erikseen laidunnus ja niittotyöt sekä koneellisen niiton alue.

  Vihreä: Halkokarin rantaniityt ja hakamaat.

  Sininen: Kaivinkonetyönä tehtävä ruovikon poisto Halkokarin alueella.

  Keltainen: Laidunnus ja niittoalue.

 • Kokkolan Morsiussaaren alueella rantaniittyä hoidetaan saaren eteläosassa sijaitsevalle rantaniitylle ja tämän itäpuolella sijaitsevan fladan itäiselle rannalle. Alue on vuosien saatossa pensoittunut ja ruovikoitunut. Rannan hoidon tavoitteena on parantaa alueen maisemallisia arvoja, luonnon monimuotoisuutta, sekä lisätä alueen virkistysmahdollisuuksia osana Kokkolan kansallista kaupunkipuistoa.

  Pohjoispuolella Morsiussaaren rantaniityn alue rajautuu niityn ja Morsiussaaren väliseen kapeaan uomaan. Morsiussaaren eteläosassa sijaitsee noin 3,1 hehtaarin kokoinen rantaniitty. Rantaniitty on muodostunut ruoppausmassojen läjitysalueelle myöhemmin ruovikoituen ja pensoittuen.

  Niityn itäpuolella sijaitsee noin kahden hehtaarin kokoinen flada. Fladat ovat tärkeitä lisääntymisalueita kuteville kaloille. Kalalajien lisääntymisalueet ovat puolestaan tärkeitä ekosysteemien tilan ja toiminnan kannalta. Fladan itäisellä rannalla on ranta-alue, joka on Morsiussaaren etelänpuoleisen rantaniityn ohella toinen alueella suunnitelluista hoidettavista alueista.

  Kartta Morsiussaaren alueen rantaniittyistä. Kartassa on rajattu erikseen laidunnus ja niittotyöt sekä koneellisen niiton alue.

  Vihreä: Morsiussaaren rantaniityt.

  Keltainen: Morsiussaaren laidunnus ja niittoalue

  Sininen: Kaivinkoneella tehtävä ruovikon poisto Morsiussaaressa.

 • Törsörenin alueella sijaitsevalle rantaniitylle tehdään rantaniityn hoitoa koskevia toimenpiteitä. Alue on vuosien saatossa pensoittunut ja ruovikoitunut. Rannan hoidon tavoitteena on parantaa alueen maisemallisia arvoja, luonnon monimuotoisuutta, sekä lisätä alueen virkistys mahdollisuuksia.

  Törsörenin rannan hoitoalue sijaitsee Kokkolan kaupungissa Palman ja Isokarin väliin sijoittuvan Törsörenin itäpuolella. Hoitoalueen eteläpuolella kulkee Rantatie. Hoidettava ranta-alue on hieman alle 11 ha kokoinen. Alue sisältää sen edustalla sijaitsevan pienen saaren, rantaniityn, ilmaversoisten vesikasvien alueen vedessä, pienen kallioalueen sekä alueen havumetsät. Hoidettava alue ei sisällä muutamien alueella olevien rakennusten lähimpiä alueita.

  Kartta Torsön alueen rantaniittyistä. Kartassa on rajattu erikseen laidunnus ja niittotyöt sekä koneellisen niiton alue

  Vihreä: Törsörenin rantaniityt ja hiekkarannat.

  Sininen: Koneellisesti niitettävä alue 1,5 ha myös vesialue.

  Violetti: Käsin niitto ja raivaus.

  Keltainen: Laidunnus ja niittoalue.