Du är här

Bullerbekämpning

Omgivningsbuller har väsentliga konsekvenser för människors hälsa och boendemiljöns trivsel. I Finland har det bedömts att buller är den miljöfaktor som förorsakar mest olägenheter för hälsan genast efter mikropartiklar. I Karleby strävar vi efter att förebygga bullerstörningar redan på förhand i planeringen av markanvändningen. Också i företagens miljötillstånd finns bestämmelser om begränsning av bullerstörningar som verksamheten föranleder.

I Karlebys gällande miljöskyddsbestämmelser bestäms om bullerbekämpning. För enskilda evenemang eller arbetsfaser som orsakar buller ska göras en anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen. Anmälan ska lämnas in till kommunens miljöskyddsmyndighet, alltså i praktiken till Karleby stads miljötjänster.

Karleby stads bullerutredning 2014 och prognos till år 2030

2014 färdigställdes en omfattande bullerutredning för Karleby. Utredningen omfattar centrala Karlebys områden ända fram till Kelviå kyrkby. Uppgifterna om nuläget i utredningen utgår från situationen 2013. Dessutom framställs det i utredningen en prognos för situationen 2030 i vilken beaktats förändringarna i spår- och vägtrafiken.

I bullerutredningen beaktas vägtrafikbuller, spårtrafikbuller, buller från bangårdar, buller från Yxpila hamn- och storindustriområde, buller från stenbrott och krossanläggningar, buller från Vasavägens skjutbana, buller från Nyängmossens motocrossbana, buller från Hanhinevas motorsportbana (bara prognostiserad) samt buller från vindkraftverk.

Upp

Uppdaterad 20.2.2020 | Skicka respons | Skriv ut