Fortsätt till innehållet

Detaljplanering grundar sig på markanvändnings- och bygglagen (MBL).

En detaljplan är en detaljerad plan över vad som byggs i området, enligt vilka principer och hur området används i övrigt.
Staden ansvarar för detaljplaneringen. I Karleby sköts detaljplaneringen av ansvarsområdet Stadsmiljö, Planering. Detaljplaneringen startar på initiativ av staden eller någon privat med en fritt formulerad ansökan till stadsstyrelsen.

Detaljplanerna godkänns av stadsstyrelsen. Detaljplaner som är av väsentlig betydelse godkänns dock av stadsfullmäktige.

Du kan följa med kungörelserna och delta i planernas beredning på det sätt som anges i kungörelserna. I Karleby kungörs detaljplaner i tidningen Kokkola samt på stadens webbsidor.

En generell översikt av detaljplanerna i kraft visas på kartan lägre ned.

Delta och påverka!

Detaljplanearbeten

Här finns detaljplansarbeten och deras kontaktpersoner.

 • På detta område gäller gamla detaljplaner som hindrar utvecklingen av området. Staden har också köpt och rivit det gamla egnahemshuset som låg kritiskt placerat. På områdets norra del undersöks även möjligheter till att använda området för boendeändamål.

  K-P Koirakilta har därtill föreslagit en ändring av detaljplanen när det gäller rätt till tilläggsbyggande för att möjliggöra sina utvecklingsprojekt.

  Markanvändningsgruppen behandlade ärendet på sitt sammanträde 9.6.2021 och det går vidare till stadsstyrelsen som inledningsbeslut 2021.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 7.2.2022 § 58 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 31.8.2022 § 120 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL §62) under tiden 8.9. – 22.9.2022.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 25.1.2023 § 14 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 2.2. – 6.3.2023.

  Stadsstyrelsen beslutade godkänna planförslaget 3.4.2023 § 150.

  Detaljplanen har trätt i kraft.

   

  Kontaktpersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen

 • Torggatan på kartan

  Genom detaljplanearbetet undersöks nödvändiga ändringar av användningsändamål i enlighet med gällande generalplan, ändringar i byggrätten, eventuellt tilläggsbyggande och parkeringsarrangemang, samt skyddsbeteckningar som anvisas enskilda byggnader och i större utsträckning hela kvartersområden.

  Initiativet till detaljplaneändringen har tagits av Kiinteistö Oy Torikatu 50.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 23.8.2021 § 374 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 23.2.2022 § 38 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 31.3. – 2.5.2022.

  Enkäten om området var öppen 8.6-22.6.2022.

  Stadsstukturnämnden beslutade lägga fram planförslaget 25.1.2023 § 13.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 2.2. – 6.3.2023.

  Stadsstyrelsen beslutade föreslå för fullmäktige att godkänna detaljplaneändringen för Torggatan 50 och dess närmiljö 21.8.2023 §  337.

  Detaljplaneändringen har trätt ikraft.

   

  Kontaktpersoner: Jouni Laitinen

 • Norraleden (mellan Fabriksgatan – Uleåvägen) används nu huvudsakligen för lokal trafik sedan Hamnvägen färdigställdes och uppfyller inte längre kriterierna för en allmän väg. Vägområdet har tidigare förvaltats av NTM-centralen.

  Omvandlingen till gata kräver en detaljplan och en ändring av detaljplanen. Detaljplanen och tillhörande detaljplaneändringar ändrar vägområdena på Norraleden (LT) mellan Fabriksgatan – Uleåvägen till gatuområden och möjliggör att gatuområdet kan övergå till Karleby stads ägo.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 12.9.2022 § 403 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 12.10.2022 § 142 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 20.10. – 18.11.2022.

  Stadsstukturnämnden beslutade 8.3.2023 § 44 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 16.3. – 17.4.2023.

  Stadsstyrelsen beslutade godkänna planförslaget 29.5.2023 § 230.

  Detaljplaneändringen har trätt ikraft.

   

  Kontaktpersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen

 • Syftet med detaljplanen är att undersöka hur området lämpar sig för småhusbyggande och att utarbeta en detaljplan för området. I planeringen ska områdets läge beaktas inom en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY), Kelviå kyrkby.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda detaljplanearbetet 14.3.2022 § 108.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 10.5.2023 § 83 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 18.5. – 19.6.2023.

  Stadsstrukturnämnden beslutade lägga fram planförslaget 1.11.2023 § 160.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 9.11. – 11.12.2023.

   

  Kontaktperson: Jouni Laitinen

 • Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka hurudan lösning som kunde passa för tomt 2-14-2 i absoluta stadscentrum, som skulle innehålla åtminstone affärs- och bostadsutrymmen. I utgångsläget har man tänkt spara en del av fastigheten mot Storgatan (ingången till Halonen) medan flygeln mot kyrkan skulle rivas och ge plats för nybyggnation. Bilplatser kunde placeras i källarvåningen. Samtidigt granskas de intilliggande fastigheternas situation och en möjlig gemensam lösning för parkeringsarrangemang och/eller avfallshantering utreds. Tomternas användningsändamål uppdateras att motsvara nuläget samtidigt som möjliga önskningar angående framtiden beaktas.

  Detaljplaneändringen är av sin natur betydande natur eftersom den sker i stadskärnan och här finns redan i nuläget skyddade objekt. Således godkänns detaljplaneändringen av stadsfullmäktige.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplanen 20.6.2022 § 308.

  Stadsstrukturnämden beslutade 29.3.2023 § 57  lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 6.4.-8.5.2023.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 4.10.2023 § 140 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 12.10. – 13.11.2023.

  Stadsstyrelsen beslutade föreslå för fullmäktige att godkänna detaljplaneändringen 8.4.2024 § 160.

  Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplaneändringen 15.4.2024 § 33.

   

  Kontaktpersoner: Jouni Laitinen

 • Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka omfattningen och dimensioneringen av ett småhöghus för tomt 1-8-4 samt båda tomternas arrangemang angående fotgängarförbindelser, parkering och övriga gårdsarrangemang. Långbrogatans gatuområde uppdateras samtidigt från nuvarande 1909 års plan.

  Detaljplaneändringen är av sin natur betydande eftersom den sker i stadskärnan och här redan i nuläget finns skyddade objekt. Således godkänns detaljplaneändringen av stadsfullmäktige.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplanen 20.6.2022 § 309.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 4.10.2023 § 149 lägga fram planutkastet. 

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 12.10. – 13.11.2023.

   

  Kontaktpersoner:  Jouni Laitinen

 • Initiativet har tagits av Karleby kyrkliga samfällighet. Behovet att ändra planen utgår från Karleby kyrkliga samfällighets behov av att utvidga området för Elisabeth begravningsplats. Utvidgandet av området söder om nuvarande begravningsplatsområde undersöks i detaljplanen. I detaljplanen ska särskilt beaktas områdets läge nära grundvattenområde. I planarbetet undersöks områdets användningsändamål samt parkerings- och trafikarrangemang. Detaljplanearbetet har väsentlig betydelse och godkänns därför av stadsfullmäktige.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 12.9.2022 § 402 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 4.10.2023 § 139 lägga fram planutkastet. 

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 12.10. – 13.11.2023.

   

  Kontaktpersoner: Tanja Hakala

 • Initiativet har tagits av Karleby kyrkliga samfällighet. Behovet att ändra planen utgår från Karleby kyrkliga samfällighets behov av att utvidga området för Anna begravningsplats. Utvidgandet av området norr om nuvarande begravningsplatsområde undersöks i detaljplanen. I detaljplanen ska särskilt beaktas områdets läge på grundvattenområde. Detaljplanearbetet har väsentlig betydelse och godkänns därför av stadsfullmäktige.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 12.9.2022 § 402 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 4.10.2023 § 138 lägga fram planutkastet. 

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 12.10. – 13.11.2023.

   

  Kontaktpersoner: Tanja Hakala

 • Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka områdets framtida användningsändamål, tomtexploatering och våningstal samt trafikarrangemang.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplanen 7.11.2022 § 495.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 10.5.2023 § 85 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 18.5. – 19.6.2023.

  Stadsstrukturnämnden beslutade lägga fram planförslaget 1.11.2023 § 158.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 9.11. – 11.12.2023.

  Stadsstyrelsen beslutade föreslå för fullmäktige att godkänna detaljplaneändringen 22.4.2024 § 179.

  Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplaneändringen 13.5.2024 § 46.

   

  Ansvarsperson: Päivi Cainberg

 • Syftet med planändringen är att bearbeta den gällande detaljplanen för området när det gäller kvarter 10 och därtill hörande LPA-område för att åstadkomma mångsidigare och effektivare byggande. Utöver affärsverksamhet eftersträvas andra lämpliga centrumfunktioner, till exempel bostäder och kontors- eller affärslokaler samt servicebyggande.

   

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplanen 7.11.2022 § 496.

  Enkäten om Fabriksgatan 12 (f.d. Anttila) ävar öppen den 30.3.-16.4.

  Resultaten av enkäten Fabriksgatan 12 (på finska)

  Stadsstrukturnämnden beslutade 4.10.2023 § 141 lägga fram planutkastet. 

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 12.10. – 13.11.2023.

  Stadsstrukturnämnden beslutade lägga fram planförslaget 27.3.2024 § 58.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 4.4. – 6.5.2024.

   

  Kontaktpersoner: Jouni Laitinen

 • I samband med ändring och utvidgning av detaljplanen granskas områdets kvartersstruktur och användningsändamål för att effektivare kunna ta emot en ny/ nya fabriksenheter, (T/kem märkningens utvidgning), gatuområdes förflyttning eller avlägsnande och Kokkolan Voimas lagerfält samt andra ändringar som uppkommer. När det gäller sanddynen på området kommer skyddet av ett motsvarande naturområde i den södra delen av det aktuella området (nära den gamla skolan i Yxpila) att granskas som en ekologisk kompensation. Själva skoltomten kommer också att studeras längs Skogsgatan, där den är kopplad till den detaljplan som godkändes den 25.10.2021 (KH § 478).

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplanen 21.2.2022 § 96.

  Stadsstrukturnämden beslutade 23.11.2022 § 165 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL §62) under tiden 1. – 30.12.2022

  Stadsstrukturnämnden beslutade lägga fram planförslaget 1.11.2023 § 159.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 9.11. – 11.12.2023.

  Stadsstyrelsen beslutade föreslå för fullmäktige att godkänna detaljplan och detaljplaneändringen 19.2.2024 § 74.

  Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplanen och ändringen av detaljplanen: KIP östra 18.3.2024 § 26.

   

  Material:

  Programmet för deltagande och bedömning (på finska)

   

  Kontaktperson hos konsulten: Plandea Oy, Minna Vesisenaho
  Kontaktperson hos staden: Jouni Laitinen

 • Ändring av detaljplan gäller östra delen av tomt 272-41-1-20 i KIP norra. Avsikten är att flytta på placeringen av delområdesbeteckning LPA som finns på området samt att lägga till en beteckning om grundvattenområde. LPA är en områdesdel där bilplatser får placeras  som anvisats för gemensamt bruk för tomterna i stadsdel 41.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med etappvis ändring av detaljplan 19.12.2022 § 570.

  Stadsstukturnämnden beslutade lägga fram planutkastet 25.1.2023 § 12.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 2.2. – 6.3.2023.

  Stadsstukturnämnden beslutade 10.5.2023 § 84 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 18.5. – 19.6.2023.

  Stadsstyrelsen beslutade godkänna planförslaget 21.8.2023 § 335.

  Detaljplaneändringen har trätt ikraft.

   

  Kontaktperson: Jouni Laitinen

 • På området undersöks gatuområdets läge (i nuläget ligger gatuområdet vid sidan om den faktiska körförbindelsen) och de till gatuområdet gränsande egnahemshustomternas utvidgningsmöjligheter och andra randvillkor.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelden beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplan 30.1.2023 § 45.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 8.3.2023 § 43 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 16.3. – 17.4.2023.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 31.5.2023 § 94 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 8.6. – 10.7.2023.

  Stadsstyrelsen beslutade godkänna planförslaget 21.8.2023 § 337.

  Detaljplaneändringen har trätt ikraft.

   

  Kontaktperson: Sami Karjalainen.

 • Boliden Kokkola Oy har 7.7.2022 lämnat in ett initiativ om ändring av detaljplan för att utvidga avfallsområdet. Miljötillståndsprocessen för utvidgningen av avfallsanläggningen har samtidigt inletts.

  Utöver målet att bygga ut Bolidens avfallsområde vill man dessutom undersöka möjligheten att utvidga T/kem-beteckningen utanför avfallsbassängens kant i hamnområdet. På det här området kan också en mindre utvidgning av detaljplan (ny detaljplan) komma på fråga.

  Behandlingsfaser: 

  Stadsstyrelsen beslutede inleda ändring av detaljplan 23.1.2023 § 27.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 23.8.2023 § 116 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 31.8.-1.10.2023.

   

  Kontaktperson: Jouni Laitinen

 •  

  Detaljplanens mål är att undersöka om strandens fritidsbosättning kan ändras till permanent bosättning samt anvisa staden nya områden för boende nära havet. Enligt uppskattning är antalet nya tomter 12.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 29.5.2023 § 231 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutede lägga fram planutkastet 24.1.2024 § 12. 

  För Varvsgränds intressenter ordnade ett presentations- och diskussionsmöte 7.2.2024.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 1.2. – 4.3.2024.

   

  Kontaktperson: Jouni Laitinen.

 • Initiativet till ändring av detaljplanen har tagits av staden. Målet är att uppdatera gatunätets planläggningssituation på området så att den motsvarar verkligheten. För området gäller två gamla planer som inte har förverkligats enligt det planerade. Samtidigt undersöks områdets markanvändning, användningsändamål och markägoförhållanden samt trafikarrangemang bl.a. för anslutningen vid Ventusvägen och Pellasvägen.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändring av detaljplan 29.5.2023 § 232.

   

  Kontaktperson: Sami Karjalainen.

 • Detaljplanarbetets mål är att möjliggöra förläggningen av enhetsskolan Halkokarin yhtenäiskoulu på tomten 272-101-14-1. I planen undersöks byggnadsytan, exploateringsgraden och våningshöjden, säkerställa en tillräcklig skyddszon i riktning mot bosättningen samt en tillräckligt stor gårdsplan och säkra trafikarrangemang.

  Behandlingsfaser: 

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändring av detaljplan 19.6.2023 § 263. 

  Stadsstrukturnämnden beslutede lägga fram planutkastet 24.1.2024 § 11.

  I samband med att utkastet till detaljplan för Halkokari skola och daghem är framlagt till påseende ordnade ett möte för allmänheten tisdag 13.2.2024.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 1.2. – 4.3.2024.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 17.4.2024 § 73 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget är offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 25.4. – 27.5.2024.

  Planärendet hålls offentligt framlagt vid stadshusets kundbetjäning samt på stadens webbplats. Skriftliga anmärkningar kan under framläggningstiden lämnas in på adressen:

  Karleby stad, Stadsmiljö / Förvaltning, PB 43, 67101 Karleby eller via e-post till kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

  Bifoga dina kontaktuppgifter och märk kuvertet eller e-posten med planarbetets namn.

   

  Kontaktperson: Sami Karjalainen

 • Planändringens och utvidgningens syfte är att möjliggöra utvecklingen av Djuphamnen och att utvidga hamnens verksamhet i enlighet med Karleby Hamn Ab:s mål och att svara på behov som industri under utveckling har. Detaljplanen utvidgas i väster att motsvara Djuphamnens redan anlagda fältområden.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplanen 15.5.2023 § 208. (på finska)

  Stadsstrukturnämnden beslutade lägga fram planutkastet 23.8.2023 § 117. (på finska)

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 31.8.-1.10.2023.

   

  Kontaktperson: Jouni Laitinen

 • Initiativet till planarbetet har tagits av IVG POLAR Oy samt Kiinteistö Oy Pitkänsillankatu 1–3. Stadsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 5.9.2016 (§ 376) om utarbetande av detaljplan, planeringsreservation samt tomtöverlåtelseprinciper. Det första planförslaget i enlighet med planläggningsinitiativet var offentligt framlagt 12.10-13.11.2017. Därefter har ägaren bytts och situationen ändrat och därför har ett nytt planförslag utarbetats.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstrukturnämnden beslutade lägga fram planförslaget 23.8.2023 § 118.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 31.8.-1.10.2023.

   

  Kontaktperson: Sami Karjalainen

 • Genom detaljplaneändringen skapas förutsättningar när det gäller markanvändningen att genomföra de utvecklingsåtgärder som framförts i vägplanen för förbättring av riksväg 8 vilken färdigställdes 2022.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändring av detaljplan 15.5.2023 § 207.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 4.10.2023 § 142 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 12.10. – 13.11.2023.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 14.2. § 25 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 22.2. – 25.3.2024.

  Stadsstyrelsen beslutade godkänna planförslaget 8.4.2024 § 159. 

   

  Kontaktperson: Jouni Laitinen

 • Behandlingsfaser:

  Stadsstukturnämnden beslutade 1.11.2023 § 157 lägga fram planförslaget. 

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 9.11. – 11.12.2023.

  Stadsstyrelsen beslutade godkänna planförslaget 12.2.2024 § 64.

   

  Kontaktperson: Tanja Hakala

 • Björkhagsvägen på kartan

  Planområdet ligger i närheten av korsningen mellan Björkhagsvägen och Norraleden (landsväg 749). Öster om området ligger industriområdet Haralandet och söder om det ligger småhusområdet Kilsbäcken. Planområdet omfattar kvarter 20 i stadsdel 53 och dess storlek är cirka 0,76 hektar. Initiativet till etappdetaljplan är Karleby stads. Bland annat för byggare på storindustriområdet behövs lokaler som lämpar sig för kortvarigt boende, vilket kvarterets nuvarande detaljplan inte direkt möjliggör.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med etappvis ändring av detaljplan 18.12.2023 § 568.

  Stadsstrukturnämnden beslutede lägga fram planutkastet 24.1.2024 § 13. 

  I samband med påseendet hölls ett presentations- och diskussionsmöte för områdets intressenter 15.2.2024.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 1.2. – 4.3.2024.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 17.4.2024 § 72 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget är offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 25.4. – 27.5.2024.

  Planärendet hålls offentligt framlagt vid stadshusets kundbetjäning samt på stadens webbplats. Skriftliga anmärkningar kan under framläggningstiden lämnas in på adressen:

  Karleby stad, Stadsmiljö / Förvaltning, PB 43, 67101 Karleby eller via e-post till kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi

  Bifoga dina kontaktuppgifter och märk kuvertet eller e-posten med planarbetets namn.

   

  Kontaktperson: Meri Ukonmurto

Detaljplansöversikt

En generell översikt av detaljplaner i kraft.

Generell karta över detaljplaner i kraft. Hoppa över inbäddad karta: Generell karta över detaljplaner i kraft.

Stranddetaljplaner

Med stranddetaljplaner och strandgeneralplaner styrs i regel byggandet av semesterbyggnader på strandområden.

Stranddetaljplan

Kontaktinformation