Fortsätt till innehållet
Bild som tagits snett uppifrån med det gamla vattentornet och Vartiolinna bredvid det i förgrunden. I bakgrunden breder stadsvyn ut sig i riktning mot havet.

Detaljplanering

Detaljplanering grundar sig på markanvändnings- och bygglagen (MBL).

En detaljplan är en detaljerad plan över vad som byggs i området, enligt vilka principer och hur området används i övrigt.
Staden ansvarar för detaljplaneringen. I Karleby sköts detaljplaneringen av ansvarsområdet Stadsmiljö, Planering. Detaljplaneringen startar på initiativ av staden eller någon privat med en fritt formulerad ansökan till stadsstyrelsen.

Detaljplanerna godkänns av stadsstyrelsen. Detaljplaner som är av väsentlig betydelse godkänns dock av stadsfullmäktige.

Du kan följa med kungörelserna och delta i planernas beredning på det sätt som anges i kungörelserna. I Karleby kungörs detaljplaner i tidningen Kokkola samt på stadens webbsidor.

En generell översikt av detaljplanerna i kraft visas på kartan lägre ned.

Delta och påverka!

Detaljplanearbeten 2022

 • Planläggningen av området ger beredskap för etableringen av betydande nya aktörer och projekt samt skapar förutsättningar för nya arbetsplatser i Karleby. En stor mängd grundläggande utredningar har redan gjorts på området, bl.a. en  områdesplan, trafikutredningar, natur- och miljöutredning samt en arkeologisk utredning.

  Området behandlas förutom i landskapsplanen också i den strategiska generalplanen för regionstrukturen.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 11.1.2021 § 8 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 24.11.2021 § 141 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 2.12.2021 – 3.1.2022.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 23.3.2022 § 39  lägga fram planförslaget.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 31.3. – 2.5.2022.

  Stadsstyrelsen beslöt föreslå till fullmäktige att godkänna Kronportens deltaljplan 30.5.2022 § 268. 

  Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplanen för Kronporten 13.6.2022 § 52. 

  Detaljplanen har trätt i kraft.

   

  Utredningar (materialet på finska):

  Basutredning

  Trafikutredning

  Arkeologisk utredning

  Uppskattning av miljökonsekvenser

  Dagvattenutredning

  Skakningsutredning

  Katastrofutredning

  Illustrationer

   

  Kontaktpersoner:  Jouni Laitinen och Ingela Borgmästars-Hagnäs.

 • Genom detaljplanearbetet undersöks områdets lämplighet närmast för småhusbyggande. Målsättningen enligt en preliminär tidsplan är att kunna överlåta tomterna senast 2023.

  Syftet är att öka stadens utbud på småhustomter i enlighet med mark- och bostadspolitiska programmet MASTO 2021-2024 som stadsfullmäktige godkände 14.6.2021 § 61.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 23.8.2021 § 375 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade i sitt möte 4.5.2022 § 70 att lägga fram planen för deltagande och bedömning samt planutkastet för hörande i beredningsfasen.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 12.5. – 13.6.2022.

   

  Bilagor:

  Puntusstrandens naturutredning (på finska)

   

  Kontaktpersoner: Jouni Laitinen och Jenny Jungar.

 • Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka om man också kunde placera inkvarteringsverksamhet på området. Inkvarteringen skulle också tjäna simhallen i ”badhotellanda”.

  I detta sammanhang kunde man också enligt behov göra tekniska justeringar i gränsytan mellan två olika detaljplaner från olika tidsperioder (kvarters-områdesgränsen avlägsnas). Avsikten är att inte ändra på områdets huvudsakliga användningsändamål, byggrätten eller trafikarrangemangen.

  Initiativet till inledandet av detaljplaneändringen har tagits av Karleby Idrottspark Ab.

   

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 7.2.2022 § 58 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 23.3.2022 § 37  lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 31.3. – 2.5.2022.

   

  Kontaktperson: Jenny Jungar

 • På detta område gäller gamla detaljplaner som hindrar utvecklingen. Staden har också köpt och rivit det gamla egnahemshuset som låg kritiskt. På områdets norra del undersöks även möjligheter till att använda området för boendeändamål.

  K-P Koirakilta har därtill föreslagit en ändring av detaljplanen när det gäller rätt till tilläggsbyggande för att möjliggöra sina utvecklingsprojekt.

  Markanvändningsgruppen behandlade ärendet på sitt sammanträde 9.6.2021 och det går vidare till stadsstyrelsen som inledningsbeslut 2021.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 7.2.2022 § 58 att arbetet med detaljplanen inleds.

   

  Kontaktpersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen

 • Genom detaljplanearbetet undersöks nödvändiga ändringar av användningsändamål i enlighet med gällande generalplan, ändringar i byggrätten, eventuellt tilläggsbyggande och parkeringsarrangemangen, skyddsbeteckningar som anvisas enskilda byggnader och i större utsträckning hela kvartersområden.

  Initiativet till detaljplaneändringen har tagits av Kiinteistö Oy Torikatu 50.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 23.8.2021 § 374 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 23.2.2022 § 38 lägga fram planutkastet.

  Planutkastet var offentligt framlagt till påseende (MBL 62 §) under tiden 31.3. – 2.5.2022.

   

  Via länken nedan kan du svara på en enkät om området. Syftet med enkäten är att närmare utreda invånarnas tankar om området och utvecklandet av det. Enkätsvaren används till stöd för beslutsfattandet och den fortsatta planeringen. Enkäten är öppen 8.6-22.6.2022.

  http://mpt.link/vanhanvesitorninymparisto

   

  Kontaktpersoner: Jenny Jungar och Jouni Laitinen

 • Det önskas en ändring av områdets användningsändamål så att det bättre motsvarar nuvarande användning och i större utsträckning möjliggör bl.a. byggande av bostäder. I byggnaden finns för tillfället bl.a. kontorslokaler, bostäder och en restaurang.

  Initiativtagaren är en privat aktör och initiativet har lämnats in 14.9.2020. Initiativet gäller det gamla ämbetshuset som i gällande detaljplan har beteckningen YH (kvartersområde för förvaltningsbyggnader och ämbetshus).

   

  Behandlingsfaser:

  Länk till stadstrukturnämndens protokoll från mötet 3.11.2021 § 130 (på finska)

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65§) under tiden 18.11. – 20.12.2021.

  Stadsstyrelsen beslutade godkänna planförslaget 21.3.2022 § 133.

   

  Kontaktpersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen.

 • I arbetet med detaljplaneändringen undersöks möjligheterna att vidareförädla skoltomten som blivit tom. Det främsta alternativet är att placera ett nytt daghem på området. Området ägs av staden.

  Initiativet har tagits av staden.

   

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade 23.3.2020 § 140 att arbetet med detaljplanen inleds.

  Stadsstrukturnämnden beslutade 19.1.2022 § 11 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65 §) under tiden 27.1.-28.2.2022.

  Stadsstyrelsen beslutade i sitt möte 11.4.2022 § 65 att godkänna planförslaget.

  Detaljplaneändringen har trätt ikraft 6.7.2022.

   

  Kontaktpersoner:  Jouni Laitinen och Ingela Borgmästars-Hagnäs.

 • Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka skolområdets byggrätt och hela planområdets parkerings- och trafikarrangemang. Planändringen har blivit aktuell i och med renoveringen och utbyggandet av skolan. Initiativet har tagits av staden.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstrukturnämnden beslutade 24.11.2021 § 144 lägga fram planförslaget.

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65§) under tiden 2.12.2021 – 3.1.2022.

  Länk till stadsstyrelsens protokoll från mötet 7.2.2022 § 56 (på finska).

  Detaljplaneändringen träder i kraft 30.3.2022.

   

  Kontaktpersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen.

 • Kontaktpersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen.

 • Syftet med ändringen av detaljplanen är att utreda områdets behov när det gäller markanvändning och kompletterande byggande samt att närmare definiera områdets och byggnadsbeståndets kulturhistoriska värden. Initiativet har tagits av staden.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstrukturnmämnden beslutede 25.5.2022 § 93 att läffa fram planförslaget. 

  Planförslaget var offentligt framlagt till påseende (MBL 65§) under tiden 2.6. – 14.7.2022.

   

  Kontaktpersoner: Jouni Laitinen och Ingela Borgmästars-Hagnäs.

 • Stadsstyrelsen beslutade den 14 mars 2022 i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen kungöra ikraftträdandet för de delar av planområdet som besväret inte gäller. Detaljplanen och detaljplaneändringen av Linnusperä (fas 2) – Norra delen av Indola träder i kraft med undantag av kvarter 11, 12 och 13 i stadsdel 151.

  Kontaktpersoner: Ingela Borgmästars-Hagnäs och Jouni Laitinen.

 • Kontaktpersoner: Jenny Jungar och Jouni Laitinen.

  Detaljplanen och detaljplaneändringen som stadsfullmäktige har godkänt 15.11.2021 har trätt i kraft 12.1.2022.

 • Kontaktpersoner: Tanja Hakala och Jouni Laitinen.

 • Syftet med detaljplanen är att undersöka hur området lämpar sig för småhusbyggande och att utarbeta en detaljplan för området. I planeringen ska beaktas områdets läge inom en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY), Kelviå kyrkby.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda detaljplanearbetet 14.3.2022 § 108.

   

  Kontaktpersoner: Jouni Laitinen och Tanja Hakala

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra den mångsidiga etablerade användningen av s.k. Vinges kvarter för nuvarande offentliga tjänster (bl.a. daghem och museiverksamhet) samt en utvidgning av kulturfunktionerna i samband med Snellmanssalen.

  Utvecklandet av Snellmans fastighet har inletts med utarbetandet av en projektplan. En ändring av detaljplanen för området behövs för att projektplanen ska kunna verkställas. I planen undersöks bl.a. områdets användningsändamål, byggrätter och parkeringsarrangemang.

  Utvecklingsbehov som anknyter till affärsverksamhet har också kommit fram i området där en kallstation finns i södra ändan av Fabriksgatan. Det faller sig således naturligt att granska området i en större utsträckning i samband med planarbetet.

   

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplanen för Vinges område den 30 maj 2022 § 267.

   

  Kontaktperson: Jenny Jungar

 • Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka hurudan lösning som kunde passa för tomt 2-14-2 i absoluta stadscentrum, som skulle innehålla åtminstone affärs- och bostadsutrymmen. I utgångsläget har man tänkt spara en del av fastigheten mot Storgatan (ingången till Halonen) medan flygeln mot kyrkan skulle rivas och ge plats för nybyggnation. Bilplatser kunde placeras i källarvåningen. Samtidigt granskas de intilliggande fastigheternas situation och en möjlig gemensam lösning för parkeringsarrangemang och/eller avfallshantering utreds. Tomternas användningsändamål uppdateras att motsvara nuläget samtidigt som möjliga önskningar angående framtiden beaktas.

  Detaljplaneändringen är av betydande natur eftersom den sker i stadskärnan och här redan i nuläget finns skyddade objekt. Således godkänns detaljplaneändringen av stadsfullmäktige.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplanen 20.6.2022 § 308. 

   

  Kontaktpersoner:  Ingela Borgmästars-Hagnäs och Jouni Laitinen

 • Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka omfattningen och dimensioneringen av ett småhöghus för tomt 1-8-4 samt båda tomternas arrangemang angående fotgängarförbindelser, parkering och övriga gårdsarrangemang. Långbrogatans gatuområde uppdateras samtidigt från nuvarande 1909 års plan.

  Detaljplaneändringen är av betydande natur eftersom den sker i stadskärnan och här redan i nuläget finns skyddade objekt. Således godkänns detaljplaneändringen av stadsfullmäktige.

  Behandlingsfaser:

  Stadsstyrelsen beslutade inleda arbetet med ändringen av detaljplanen 20.6.2022 § 309. 

   

  Kontaktpersoner:  Ingela Borgmästars-Hagnäs och Jouni Laitinen

Detaljplansöversikt

En generell översikt av detaljplaner i kraft.

Generell karta över detaljplaner i kraft. Hoppa över inbäddad karta: Generell karta över detaljplaner i kraft.

Stranddetaljplaner

Med stranddetaljplaner och strandgeneralplaner styrs i regel byggandet av semesterbyggnader på strandområden.

Stranddetaljplan

Kontaktinformation