Fortsätt till innehållet

Strandängar i Karleby iståndsätts i Helmi-projektet. De låga strandängarna och öppna sandstränderna vid Karlebys landhöjningsstränder har minskat på grund av igenväxning. Strandängarna kräver iståndsättning för att vi ska kunna upprätthålla och öka den biologiska mångfalden på området. Samtidigt med iståndsättningen av strandängarna öppnas landskapet och områdenas värde som friluftsområde ökar.

”Helmi-programmet är jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program för att stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Helmi-programmet tar tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Målet med Helmi-programmet är att stärka den biologiska mångfalden i Finland och förbättra livsmiljöernas tillstånd bland annat genom att skydda och återställa myrar, restaurera och vårda fågelvatten, vårdbiotoper och skogiga livsmiljöer samt iståndsätta småvatten- och strandnatur. Därtill främjar programmet ekosystemtjänster, vattenskydd, koldioxidbindning och anpassning till förändringen.” Helmi-projekten

Iståndsättningen av strandängar öppnar landskapet och ökar den biologiska mångfalden.  En del av områdena ligger vid friluftsleder som är populära bland stadsinvånarna och de vårdande åtgärderna ökar värdet som friluftsområde. Som en följd av vassbildning och att det växer upp skog har många arters levnadsförhållanden försämrats. Stränder har tidigare varit viktiga fågelområden. Iståndsättningen väntas öka områdenas lämplighet för fåglars häckning, föda och som rastplats vid flyttning. Växtligheten väntas bli mångsidigare och det minskade antalet strandängsarter väntas erövra tillbaka områden som är vassbevuxna.

Med kontinuerlig vård av stränder ökar områdets öppenhet och kontakten med strandlinjen. Samtidigt minskar områdets frodighet och strändernas landskapsmässiga värden kommer bättre fram och områdets förutsättningar att bilda en livsmiljö för arternas mångfald förbättras och bevaras.

Vårdprojekten har som mål att främja en kontinuerlig vård av stränder. Med strandvård förbättras, utökas och upprätthålls speciellt vadarfåglarnas rast-, häcknings- och matplatser. Samtidigt med att den kvävande växtligheten och näringsämnen minskar förbättras florans livsmiljöer på strandängarna vid havet och floran bevaras som typisk för en havsstrandäng.

Strandängar som ska vårdas i Karleby

I Helmi-projektet iståndsätts områden i Brudskär, Törsören och Halkokari. I alla dessa områden röjs vass och trädbestånd, i två objekt iståndsätts sandstränder. Dessutom avlägsnas främmande arter såsom vresros. Den fortsatta vården av områdena görs på lämpliga platser genom strandbete, slåtter och röjning. På områden där strandbete inte kan tillämpas görs eftervården genom slåtter och röjning av trädbeståndet. Iståndsättningsarbetet inleds på vintern.

 

 • På området mellan Halkokari bosättning och havet finns gammal betesmark, strandängar och skogsbetesmark. Efter att betning upphört har området vuxit igen med vass. Vårdbiotopen på Halkokaris område är lokalt värdefull och vården av den främjar upprätthållandet och förbättringen av naturvärden. Vården av Halkokari strandområde öppnar landskapet och ökar områdets rekreationsvärden. Området ingår i Karleby nationalstadspark och vårdåtgärderna följer stadsparkens skötsel- och nyttjandeplan.

  Området som ska vårdas vid Halkokari strand ligger söder om Mustakari i Karleby stad. Området är beläget i östra kanten av Kaustarviken. Strandområdet som ska vårdas är ca 2 hektar stort och omfattar strandängar, vattenområde med helofyter samt små trädbevuxna områden i områdets södra och norra ändor.

  Karta över strandängar i Halkokari. På kartan har områden för betning och slåtterarbete samt maskinell slåtter avgränsats skilt.

  Grön färg: Halkokaris strandängar och hagmarker.

  Blå färg: Röjning av vass med grävmaskin på Halkokaris område.

  Gul färg: Betning och slåtterområde.

 • På Brudskärs område i Karleby vårdas strandäng fram till strandängen i öns högra del och på fladans östra strand öster om den. Området har under årens lopp blivit förbuskad och vuxit igen med vass. Syftet med strandvården är att förbättra områdets landskapsmässiga värden, biologiska mångfalden samt att öka möjligheterna till rekreation på området som en del av Karleby nationalstadspark.

  I norra delen gränsar området för Brudskärs strandäng till en smal fåra mellan ängen och Brudskär. I Brudskärs södra del finns en ca 3,1 hektar stor strandäng. Strandängen har bildats på muddringsmassors deponeringsområde på vilket senare vuxit vass och buskar.

  Öster om ängen finns en ca två hektar stor flada. Flador är viktiga förökningsområden för lekande fiskar. Fiskarternas förökningsområden är åter viktiga med tanke på ekosystemens tillstånd och funktion. På fladans östra strand finns ett strandområde som utöver strandängen i Brudskärs södra del är ett område som planerats vårdas i området.

  Karta över Brudskärs strandängar. På kartan har områden för betning och slåtterarbete samt maskinell slåtter avgränsats skilt.

  Grön färg: Brudskärs strandängar.

  Gul färg: Betning och slåtterområde på Brudskär

  Blå färg: Röjning av vass med grävmaskin på Brudskär.

 • På strandängarna på Törsörens område vidtas vårdande åtgärder på strandäng. Under årens lopp har buskar och vass erövrat området. Syftet med strandvården är att förbättra områdets landskapsmässiga värden, biologiska mångfalden samt att öka möjligheterna till rekreation på området.

  Vårdområdet vid Törsörens strand ligger öster om Törsören som ligger mellan Palma och Storgrundet i Karleby stad. Strandvägen finns söder om vårdområdet. Strandområdet som ska vårdas är något under 11 ha till storleken. Området omfattar en liten ö framför den, en strandäng, vattenområde med helofyter, ett litet klippområde samt områdets barrskogar. Området som ska vårdas omfattar inte de närmaste områdena kring byggnader som finns på området.

  Karta över Torsöområdets strandängar. På kartan har områden för betning och slåtterarbete samt maskinell slåtter avgränsats skilt.

  Grön färg: Torsös strandängar och sandstränder.

  Blå färg: Område på 1,5 ha för maskinell slåtter samt vattenområde.

  Violett färg: Slåtter och röjning för hand.

  Gul färg: Betning och slåtterområde.