Fortsätt till innehållet

Med marktäkt avses omfattande tagande av marksubstans (sten, grus, sand, lera och mull) för bortforsling, för förädling eller för lagring på platsen. I enlighet med marktäktslagen får substanser inte tas så att en vacker landskapsbild därigenom fördärvas, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciella naturförekomster förstörs, naturförhållandena genomgår betydande eller omfattande skadliga förändringar, eller kvaliteten på vattnet eller vattenavgivningskapaciteten i ett viktigt eller annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde äventyras, om ett tillstånd enligt vattenlagen inte föreligger.

För tagande av marksubstans i kommersiellt syfte behövs tillstånd för marktäkt. Tillstånd behövs inte om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende (mindre än 500 m3). Efter slutförd marktäkt ska också marktäktsområdet för husbehov snyggas upp och kanterna sneddas så att de blir trygga.

Tillstånd och anmälan

Kontaktuppgifter