Hyppää sisältöön

Mariankadun koulu

Nimestään huolimatta sairaalakoulu ei ole sairaalan koulu vaan on yksi Kokkolan kaupungin kouluista.

 • Sairaalaopetus on tarkoitettu erikoissairaanhoidossa oleville lapsille ja nuorille.
 • Mariankadun koulua voivat käydä kaikki sairaalahoidossa olevat osasto-oppilaat sekä erikoissairaanhoidossa olevat avo-oppilaat koko Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta.
 • Oikeus sairaalaopetukseen on sekä suomenkielisillä että ruotsinkielisillä oppilailla. Opetusta säätelee sairaalaopetuslaki § 4a.

Sairaalaopetus on siis perusopetuslakiin perustuvaa toimintaa, jonka mukaisesti erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle on aina järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Oppilaan koulupaikka säilyy aina omassa koulussa sairaalaopetus-jakson aikana.

 • Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti normaalin opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Heillä voi olla myös oppimissuunnitelma, Hojks, tai he voivat edetä vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman mukaisesti.
 • Oppilaiden koulukäynti- ja toimintakyky vaihtelee suuresti ja opetuksen järjestämiseksi tarvitaan usein myös § 18 mukainen päätös.

Sairaalakoulussa on tällä hetkellä neljä perusopetusryhmää, jossa jokaisessa on erityisluokanopettajan lisäksi ryhmäkohtainen ohjaaja.

 • Kaikki ryhmät ovat yhdysluokkia, ja ryhmien kokoonpanot muuttuvat osittain vuoden aikana. Jokaisessa opetusryhmässä voi olla sekä osasto-oppilaita että avo-oppilaita.
 • Koulun oppilaat voivat olla kriisi -, tutkimus-, hoito-, tai intervallijaksolla osastoilla, jolloin heille on automaattisesti koulupaikka koulussamme.
 • Koulumme avo-oppilaat käyvät koulua kotoa käsin erillisen sopimuksen mukaan. Avo-oppilas voi saada paikan osastojakson jälkeen, mikäli koulunkäynti ei ole vielä ajankohtaista omassa koulussa, odottaessaan tutkimus- tai hoitojaksoa osastolle tai käydä koulua avohoidossa ollessaan sovitun pituisen jakson ajan. Vanhemmat avo-oppilaat voivat suorittaa peruskoulun loppuun koulussamme.
 • Avopaikkaa haetaan koulustamme erillisellä lomakkeella, ja sen edellytyksenä on oppilaan hoitosuhde erikoissairaanhoitoon.

Koulumme tehtävänä on auttaa oppilaita, joilla voi olla esim. mielenterveyden ja psyykkisen häiriön ongelmia, tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriöitä sekä käytös- ja kommunikaatiohäiriöitä. Autamme myös oppilaita, joiden koulunkäynti on keskeytynyt oppilaan psyykkisistä tai fyysisistä erikoissairaanhoidollista syistä, tai perheen tai oppilaan omasta kriisitilanteesta johtuen.

Keskeisenä tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin turvaaminen sairaalajakson aikana oppilaan oman toimintakyvyn rajoissa, oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja koulunkäynnin esteiden kartoittaminen tai koulunkäynnin tilanteen rauhoittaminen. Koulumme ehkäisee oppilaan syrjäytymistä ja vahvistaa oppilaan itsetuntoa. Opinnot etenevät joustavilla ja yksilöllisillä opetusjärjestelyillä. Koulumme henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä hoidon ja huoltajien kanssa.

 • Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi
  Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *

  Rehtori, Karita Mäkelä puh 044 7809250
  Konsultoiva erityisluokanopettaja, Thomas Mäkinen puh 044 7809303
  Erityisluokanopettaja yläkoulu,  Hanna Nygård puh 044 7809310
  Erityisluokanopettaja alakoulu, Virpi Brandt-Enlund puh 050 3235829
  Erityisluokanopettaja alakoulu, Minna Pöyhtäri puh 040 8068256
  Koulunkäynninohjaaja yläkoulu, Maria Viirre
  Koulunkäynninohjaaja yläkoulu, Mirja Hassinen
  Koulunkäynninohjaaja yläkoulu, Annakaisa Suominen
  Koulunkäynninohjaaja alakoulu, Johanna Muuraiskangas
  Koulunkäynninohjaaja alakoulu, Teemu Kerola
  Koulunkäynninohjaaja alakoulu, Suvi Seppälä
  *Koulusihteeri, Ann-Mari Rasmus puh 040 8065159
  Kouluterveydenhoitaja, Niina Heinonen puh 044 7307690 (@soite.fi)
  Koulupsykologi, Johanna Puumala puh 040 8065352
  Koulukuraattori, Carola Holmbäck-Puskala puh

  Siistijä, Carina Myllymäki puh 040 8068343

   

 • Mariankadun koulun konsultaatio alkaa 1.1. 2024-31.12.2026

  Kenelle konsultaatio on tarkoitettu?

  • Konsultaatio on tarkoitettu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sopimuskuntien kouluille. Sopimuskuntia ovat: Kokkola, Kannus, Kruunupyy, Toholampi, Lestijärvi, Veteli, Kaustinen, Halsua, Perho ja Pietarsaaren suomenkielinen koulutoimi.
  • Konsultaatio koskee kaikkia perusopetuksessa olevia suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä oppilaita.
  • Konsultaatio koskee aina niitä oppilaita, jotka ovat jaksoilla sairaalassa, mutta nyt myös sellaisia oppilaita, joilla ei ole mitään kontaktia erikoissairaanhoitoon.
  • Katso tarkemmat tiedot koulumme konsultaatioesitteestä.

  Kuka voi ottaa yhteyttä konsultaatiota varten?

  • Yhteyttä voi ottaa oppilaan koululta sovittu henkilö. Toivottavaa olisi, että oppilaan asioista on pidetty omalla koululla ainakin yksi yksilöllinen oppilashuoltopalaveri, jossa on todettu konsultaation tarve.
  • Myös oppilaan huoltajat, sosiaalitoimi tai hoitava taho voivat ottaa yhteyttä.
  • Nimettömät puhelinkonsultaatiot ovat mahdollisia ennen varsinaista konsultaatiota.
  • Tiettyyn oppilaaseen liittyvät konsultaatiot vaativat huoltajan suostumuksen. Huoltajan suostumus tulee olla kirjallisena ja todennettavissa esim. oman koulun Wilman kautta tai koulumme erillisellä lupalomakkeella.
  • Oppilaasta täytetään esitietolomake ennen konsultaatiokäyntiä. Lomake lähetetään sähköisesti.

  Miten konsultaatio käytännössä tehdään?

  • Konsultaatio voi olla puhelinkonsultaatiota tai Teams- etäkonsultaatiota.
  • Konsutoiva opettaja voi tulla konkreettisesti oppilaan kuntaan koulukäynneille.
  • Konsultaatio voi kohdistua koulun tasolle, luokan tasolle tai yksittäisen oppilaan kouluasioihin.
  • Konsultaatio voi sisältää esim. neuvontaa ja ohjausta opettajille, koulukäyntejä, yksilöllisten kouluratkaisujen etsimistä, opetuksen erityisten järjestelyiden ohjaamista, tuen tarpeen kartoitusta, verkostotyötä ja asiantuntijaryhmiin osallistumista sekä oppilaan ja huoltajan tapaamista ja ohjausta.
  • Konsultaatiota voidaan tehdä tarvittaessa yhdessä myös lasten- ja nuorisopsykiatrisen poliklinikoiden toimijoiden kanssa yhteiskäynneillä.

  Ketkä konsultaatiota tekevät?

  • Konsultoiva opettajamme

  Thomas Mäkinen, erityisluokanopettaja Puh. 044 7809303

   

   

   

   

  • Oppilaan arvioinnista ovat vastuussa sekä sairaalakoulun erityisluokanopettajat että oppilaan oman koulun opettajat yhdessä. Mikäli oppilas on sairaalaopetuksessa lukuvuoden tai sitä pidemmän ajan, arviointi annetaan aina sairaalakoulusta, sairaalakoulun omilla todistuslomakkeilla.

  Noudatamme Kokkolan kaupungin mukaisia arviointiajankohtia ja -tapoja. Oppilaat arvioivat myös itse omaa koulutyöskentelyään, oppimistaan sekä hyvinvointiaan. Näiden lisäksi sairaalakoulusta voidaan antaa erillisiä arvioita oppilaan oppimistaidoista sekä käyttäytymisestä ja työskentelystä, mikäli se on oppilaan kannalta tarkoituksenmukaista.

  • Osasto-oppilaat ruokailevat aina omilla osastoillaan, ja avo-oppilaiden ruokailu on järjestetty koulun tiloissa.
  • Liikuntatunteja varten oppilaiden on hyvä varata osastolle sekä sisä- että ulkoliikuntavaatteet. Liikuntatunneilla käytetään Kokkolan kaupungin tarjoamia liikuntatiloja kuten esim. urheilutaloa, terveydenhoito-oppilaitoksen salia, uima-, keila- ja jäähallia, urheilukenttiä jne.
  • Lisäksi tehdään oppilaiden toivomusten ja oppilaskunnan päätöksen mukaisia erilaisia lajikokeiluja, joita normaalikoulussa on hankala toteuttaa.
  • Osalle liikuntatunneista mennään henkilökunnan autoilla. Autoon ei voida ottaa oppilasta, joka ei osaa käyttäytyä autossa asiallisesti. Mikäli oppilas vahingoittaa kuljettajan autoa tai siellä olevaa irtainta, ovat huoltajat velvollisia korvaamaan vahingot. Lupaa kuljetukseen kysytään erillisessä kouluuntulolomakkeessa.
 • Osastot

  Osasto-oppilaiden kohdalla yhteistyötä hoidon kanssa tehdään päivittäin. Opettajat osallistuvat osastojen viikkoraportteihin, tiimeihin ja hoitoneuvotteluihin. Oppilaiden omahoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa, ja osastonhoitajat kuuluvat koulumme oppilashuoltoryhmään. Lastenpsykiatrisen osaston henkilökunta on mukana myös välituntivalvonnoissa. Hoitajat saattavat tarvittaessa oppilaita kouluun ja hakevat heitä koulusta.

  Myös avo-oppilaiden kohdalla opettajat osallistuvat kutsuttuina poliklinikoiden tiimeihin ja hoitoneuvotteluihin. Yhteistyötä muun kuntouttavan tahon sekä sosiaalitoimen kanssa tehdään tarpeen mukaan. Mikäli opettajat kokevat huolta oppilaan hyvinvoinnista, ottavat he yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai tarvittaessa lastensuojeluun.

   

  Vanhemmat ja oma koulu

  Teemme mielellämme yhteistyötä huoltajien ja oppilaan oman koulun opettajien kanssa. Sekä vanhemmilla että oppilaan omalla opettajalla on mahdollisuus tulla tutustumaan kouluumme sovittuna aikana. Osasto-oppilaiden vanhempia näemme parhaiten hoitoneuvotteluissa, joissa koulun opettaja on usein mukana. Avo-oppilaiden kohdalla pidämme sovittuja seurantapalavereja koululla tai poliklinikoilla.

  Sairaalakoulussa ei ole käytössä erillistä omaa Wilmaa, koska oppilaat ovat aina oman koulunsa kirjoilla. Opettajat pääsevät katsomaan oppilaan oman koulun Wilmaan laitettuja tietoja. Teemme merkintöjä tai kirjaamme oppilasta koskevia asioita Wilmaan ainoastaan silloin, kun tukimuotoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan oman koulun kanssa. Toivommekin,  että viestitte sairaalakoulun opettajille aina sähköpostitse  tai puhelimitse, sillä se on meille nopein ja helpoin tapa tehdä yhteistyötä.

  Oppilaan tullessa sairaalakouluun soitamme aina oppilaan omalle koululle / opettajalle ja pyydämme heiltä tärkeitä tietoja koulunkäynnin järjestämiseksi.

  Oppilaan palatessa omaan kouluunsa annamme vastaavasti joko suullista tai kirjallista palautetta oppilaan etenemisestä eri oppiaineissa, koesuorituksista, oppimistaidoista, käyttäytymisestä ja työskentelystä, koulunkäynnin sujumisesta yleensä sekä mahdollisia suosituksia tukitoimenpiteistä. Avo-oppilaiden kohdalla, pidämme mahdollisuuksien mukaan aina alkupalaverit, välineuvottelut ja loppupalaverit tietojen vaihtamiseksi.

 • Koulumme terveydenhoitaja on Länsipuiston koulun terveydenhoitaja. Terveydenhoitajalle voi varata ajan puhelimitse.

  • Avo-oppilaiden sairauspoissaolot vaativat aina terveydenhoitajan luvan. Lapsen tai nuoren sairastuessa ole yhteydessä lapsen opettajaan heti aamusta ja ilmoita poissaolosta. Tämän jälkeen ole yhteydessä puhelimitse kello 8-9 välillä terveydenhoitajaan p. 044-7307 690 vastaanottoajan sopimiseksi.
  • Sairauslomatodistuksia ei kirjoiteta puhelimitse eikä jälkikäteisesti.
  • Mikäli oppilailla on lääkkeitä, joita hänen tulee ottaa koulupäivän aikana, on siitä ilmoitettava koulun henkilökunnalle.
  • Mikäli henkilökunnan tehtävänä on huolehtia lääkkeen antamisesta, on siitä tehtävä erillinen lääkehoitosuunnitelma.

  Koulukuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija, jonka tehtäväkuvaan kuuluu oppilaan koulukäyntiin liittyvien asioiden tukeminen ja yhteistyö kodin kanssa. Koulukuraattorimme on Carola Holmbäck-Puskala.

  Erityisluokanopettajat voivat antaa luvan kolmen päivän poissaoloon ja apulaisrehtori enintään 1 kk poissaoloon. Loma-anomukset anotaan kirjallisesti koulun omalla lomakkeella. Mikäli oppilas on kuljetusoppilas, huoltajien tehtävänä on myös ilmoittaa poissaoloista kuljetuksiin.

  • Toivomme, että oppilaiden huoltajat ja oman koulun opettajat huolehtivat oppilaan kirjat, lukujärjestyksen sekä liikuntavaatteet mukaan osastoille.
  • Osasto-oppilaan huoltajat täyttävät tulovaiheessa ns. kouluuntulolomakkeen, jossa ovat oppilaan yhteystiedot. Lomakkeessa kysytään myös kuljetuslupa. Kuljetuslupa on tärkeä, sillä liikumme oppilaiden kanssa paljon henkilökunnan omilla autoilla.
  • Avo-oppilaan kohdalla lomakkeet täytetään yhdessä koulussa koulusopimuksen tekovaiheessa.

  Kouluajat

  Ti – to

  • koulu alkaa klo 8.30, ja koulun ovet avoinna aina klo 8.00.

  Ma ja pe

  • koulu alkaa klo 9.00 ja koulun ovet ovat avoinna klo 8.20.

  Kouluun voi tulla aina käymään ja keskustelemaan henkilökohtaisesti oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista, vaikka erillistä aikaa ei ole varattu. Toivomme avointa ja tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa.

  Sairaalakoulun tavoitteena on auttaa oppilasta eteenpäin koulupolulla, tehdä kuntouttavaa työtä yhdessä hoidon kanssa, estää syrjäytymistä ja tehdä oppilaasta jatko-opiskelukelpoisen. Meiltä voi kysyä myös konsultaatiota vaikeisiin koulutilanteisiin. Oppimisen erityistilanteet ovat meidän erikoisosaamistamme. Tervetuloa kouluun !