Hyppää sisältöön

Mariankadun koulu

KOULUN TOIMINNAN KUVAUS

 

Nimestään huolimatta sairaalakoulu ei ole sairaalan koulu vaan on yksi Kokkolan kaupungin kouluista. Sairaalaopetus on tarkoitettu erikoissairaanhoidossa oleville lapsille ja nuorille. Mariankadun koulua voivat käydä kaikki sairaalahoidossa olevat osasto-oppilaat sekä erikoissairaanhoidossa olevat avo-oppilaat koko Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Oikeus sairaalaopetukseen on sekä suomenkielisillä että ruotsinkielisillä oppilailla. Opetusta säätelee sairaalaopetuslaki § 4a.

Sairaalaopetus on siis perusopetuslakiin perustuvaa toimintaa, jonka mukaisesti erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle on aina järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Oppilaan koulupaikka säilyy aina omassa koulussa sairaalaopetus-jakson aikana. Koulumme oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti normaalin opetussuunnitelman mukaisesti. Heillä voi olla myös oppimissuunnitelma, Hojks, tai he voivat edetä vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman mukaisesti. Oppilaiden koulukäynti- ja toimintakyky vaihtelee suuresti ja opetuksen järjestämiseksi tarvitaan usein myös § 18 mukainen päätös.

Sairaalakoulussa on tällä hetkellä neljä perusopetusryhmää, jossa jokaisessa on erityisluokanopettajan lisäksi ryhmäkohtainen ohjaaja. Kaikki ryhmät ovat yhdysluokkia, ja ryhmien kokoonpanot muuttuvat osittain vuoden aikana. Jokaisessa opetusryhmässä voi olla sekä osasto-oppilaita että avo-oppilaita. Koulumme oppilaat voivat olla kriisi -, tutkimus-, hoito-, tai intervallijaksolla osastoilla, jolloin heille on automaattisesti koulupaikka koulussamme. Koulumme avo-oppilaat käyvät koulua kotoa käsin erillisen sopimuksen mukaan. Avo-oppilas voi saada paikan osastojakson jälkeen, mikäli koulunkäynti ei ole vielä ajankohtaista omassa koulussa, odottaessaan tutkimus- tai hoitojaksoa osastolle tai käydä koulua avohoidossa ollessaan sovitun pituisen jakson ajan. Vanhemmat avo-oppilaat voivat suorittaa peruskoulun loppuun koulussamme. Avopaikkaa haetaan koulustamme erillisellä lomakkeella, ja sen edellytyksenä on oppilaan hoitosuhde erikoissairaanhoitoon.

Koulumme tehtävänä on auttaa oppilaita, joilla voi olla esim. mielenterveyden ja psyykkisen häiriön ongelmia, tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriöitä sekä käytös- ja kommunikaatiohäiriöitä. Autamme myös oppilaita, joiden koulunkäynti on keskeytynyt oppilaan psyykkisistä tai fyysisistä erikoissairaanhoidollista syistä, tai perheen tai oppilaan omasta kriisitilanteesta johtuen. Keskeisenä tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin turvaaminen sairaalajakson aikana oppilaan oman toimintakyvyn rajoissa, oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja koulunkäynnin esteiden kartoittaminen tai koulunkäynnin tilanteen rauhoittaminen. Koulumme ehkäisee oppilaan syrjäytymistä ja vahvistaa oppilaan itsetuntoa. Opinnot etenevät joustavilla ja yksilöllisillä opetusjärjestelyillä. Koulumme henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä hoidon ja huoltajien kanssa.

 • Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi
  Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *

  Apulaisrehtori yläkoulu, Karita Mäkelä puh 0447809250
  Erityisluokanopettaja yläkoulu, Hanna Nygård puh 0408068205
  Erityisluokanopettaja alakoulu, Virpi Brandt-Enlund puh 0408068256
  Erityisluokanopettaja alakoulu, Thomas Mäkinen puh 0503235829
  Koulunkäynninohjaaja yläkoulu, Mirja Hassinen
  Koulunkäynninohjaaja alakoulu, Teemu Kerola
  Koulunkäynninohjaaja alakoulu, Johanna Muuraiskangas
  Koulunkäynninohjaaja ala-ja yläkoulu, Maria Viirre
  Koulunkäynninohjaaja yläkoulu, Satu Vuolteenaho
  *Hallinnollinen rehtori, Riitta Liias-Lepistö puh 0447809622
  *Koulusihteeri, Ann-Mari Rasmus puh 0408065159
  Koulukuraattori, Sanna Sarkkinen-Vuorinen puh 0408068438
  Kouluterveydenhoitaja, Niina Heinonen puh 0447307690 (@soite.fi)

   

 • KONSULTAATIO

  Mariankadun koulun konsultaatio alkaa 1.8. 2021.

  KENELLE KONSULTAATIO ON TARKOITETTU ?

  – Konsultaatio on tarkoitettu kaikille Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen kuntien kouluille.

  – Konsultaatio liittyy valtakunnalliseen sairaalaopetuksen hankkeeseen, jossa sairaalaopetusyksikön sijaintikunta tarjoaa hankerahan turvin sairaalaopettajien osaamista alueen kouluille varhaisen puuttumisen sekä vaativan tuen tarpeisiin.

  – Konsultaatio koskee kaikkia perusopetuksessa olevia suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä oppilaita.

  – Konsultaatio koskee aina niitä oppilaita, jotka ovat jaksoilla sairaalassa mutta nyt myös sellaisia oppilaita, joilla ei ole mitään kontaktia erikoissairaan-hoitoon.

   

  KUKA VOI OTTAA YHTEYTTÄ ?

  – Yhteyttä voi ottaa oppilaan koululta sovittu henkilö. Toivottavaa olisi, että oppilaan asioista on pidetty omalla koululla ainakin yksi yksilöllinen oppilashuoltopalaveri, jossa on todettu konsultaation tarve.

  – Yhteyttä voivat koulun lisäksi ottaa myös oppilaan huoltajat, sosiaalitoimi tai hoitava taho.

  – Nimettömät puhelinkonsultaatiot ovat mahdollisia ennen varsinaista konsultaatiota.

  – Tiettyyn oppilaaseen liittyvät konsultaatiot vaativat huoltajan suostumuksen. Huoltajan suostumus tulee olla kirjallisena ja todennettavissa esim. oman koulun Wilman kautta tai koulumme erillisellä lupalomakkeella.

  – Oppilaasta täytetään esitietolomake ennen konsultaatiokäyntiä. Lomake lähetetään sähköisesti.

  MITEN KONSULTAATIOTA KÄYTÄNNÖSSÄ TEHDÄÄN ?

  – Konsultaatio voi olla puhelinkonsultaatiota tai Teams- etäkonsultaatiota.

  – Sairaalaopettajat voivat tulla konkreettisesti oppilaan kuntaan koulukäynneille.

  – Konsultaatio voi kohdistua koulun tasolle, luokan tasolle tai yksittäisen oppilaan kouluasioihin.

  – Konsultaatio voi sisältää esim. neuvontaa ja ohjausta opettajille, koulukäyntejä, yksilöllisten kouluratkaisujen etsimistä, opetuksen erityisten järjestelyiden ohjaamista, tuen tarpeen kartoitusta, verkostotyötä ja asiantuntijaryhmiin osallistumista sekä oppilaan ja huoltajan tapaamista ja ohjausta.

  – Konsultaatiota voidaan tehdä tarvittaessa yhdessä myös lasten- ja nuorisopsykiatrisen poliklinikoiden toimijoiden kanssa yhteiskäynneillä.

  KETKÄ TEKEVÄT ?

  – Konsultaatiota tekevät sairaalakoulun kokeneet erityisluokanopettajat.

  – Alakoulun konsultaatiot:

  Virpi Brandt-Enlund, erityisluokanopettaja Puh. 040 806 8205

  Thomas Mäkinen, erityisluokanopettaja Puh.  050 323 5829

  Ruotsinkielisten ala- ja yläkoulun konsultaatiosta vastaa aina Thomas Mäkinen

  – Yläkoulun konsultaatiot:

  Karita Mäkelä, apulaisrehtori Puh. 044 780 9250

  Hanna Nygård, erityisluokanopettaja Puh. 040 806 8256

   

 • ARVIOINTI SAIRAALAOPETUKSESSA

  Oppilaan arvioinnista ovat vastuussa sekä sairaalakoulun erityisluokanopettajat että oppilaan oman koulun opettajat yhdessä. Mikäli oppilas on sairaalaopetuksessa lukuvuoden tai sitä pidemmän ajan, arviointi annetaan aina sairaalakoulusta, sairaalakoulun omilla todistuslomakkeilla. Noudatamme Kokkolan kaupungin mukaisia arviointiajankohtia ja -tapoja. Oppilaat arvioivat myös itse omaa koulutyöskentelyään, oppimistaan sekä hyvinvointiaan. Näiden lisäksi sairaalakoulusta voidaan antaa erillisiä arvioita oppilaan oppimistaidoista sekä käyttäytymisestä ja työskentelystä, mikäli se on oppilaan kannalta tarkoituksenmukaista.

 • RUOKAILU JA LIIKUNTATUNNIT

   

  Osasto-oppilaat ruokailevat aina omilla osastoillaan, ja avo-oppilaiden ruokailu on järjestetty koulun tiloissa. Liikuntatunteja varten oppilaiden on hyvä varata osastolle sekä sisä- että ulkoliikuntavaatteet. Liikuntatunneilla käytetään Kokkolan kaupungin tarjoamia liikuntatiloja kuten esim. urheilutaloa, terveydenhoito-oppilaitoksen salia, uima-, keila- ja jäähallia, urheilukenttiä jne. Lisäksi tehdään oppilaiden toivomusten ja oppilaskunnan päätöksen mukaisia erilaisia lajikokeiluja, joita normaalikoulussa on hankala toteuttaa. Osalle liikuntatunneista mennään henkilökunnan autoilla. Autoon ei voida ottaa oppilasta, joka ei osaa

  käyttäytyä autossa asiallisesti. Mikäli oppilas vahingoittaa kuljettajan autoa tai siellä olevaa irtainta, ovat huoltajat velvollisia korvaamaan vahingot. Lupaa kuljetukseen kysytään erillisessä kouluuntulolomakkeessa.

 • YHTEISTYÖ OSASTOJEN KANSSA

  Osasto-oppilaiden kohdalla yhteistyötä hoidon kanssa tehdään päivittäin. Opettajat osallistuvat osastojen viikkoraportteihin, tiimeihin ja hoitoneuvotteluihin. Oppilaiden omahoitajat tekevät tiivistä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa, ja osastonhoitajat kuuluvat koulumme oppilashuoltoryhmään. Lastenpsykiatrisen osaston henkilökunta on mukana myös välituntivalvonnoissa. Hoitajat saattavat tarvittaessa oppilaita kouluun ja hakevat heitä koulusta. Myös avo-oppilaiden kohdalla opettajat osallistuvat kutsuttuina poliklinikoiden tiimeihin ja hoitoneuvotteluihin. Yhteistyötä muun kuntouttavan tahon sekä sosiaalitoimen kanssa tehdään tarpeen mukaan. Mikäli opettajat kokevat huolta oppilaan hyvinvoinnista, ottavat he yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai tarvittaessa lastensuojeluun.

   

  YHTEISTYÖ VANHHEMPIEN JA OMAN KOULUN KANSSA

  Teemme mielellämme yhteistyötä huoltajien ja oppilaan oman koulun opettajien kanssa. Sekä vanhemmilla että oppilaan omalla opettajalla on mahdollisuus tulla tutustumaan kouluumme sovittuna aikana. Osasto-oppilaiden vanhempia näemme parhaiten hoitoneuvotteluissa, joissa koulun opettaja on usein mukana. Avo-oppilaiden kohdalla pidämme sovittuja seurantapalavereja koululla tai poliklinikoilla.

  Sairaalakoulussa ei ole käytössä erillistä omaa Wilmaa, koska oppilaat ovat aina oman koulunsa kirjoilla. Opettajat pääsevät katsomaan oppilaan oman koulun Wilmaan laitettuja tietoja, mutta emme tee merkintöjä sinne tai kirjaa oppilasta koskevia asioita sinne kuin ainoastaan silloin, kun tukimuotoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan oman koulun kanssa. Siksipä toivommekin, että viestitte opettajille aina sähköpostin kautta tai puhelimitse, sillä se on meille nopein ja helpoin tapa tehdä yhteistyötä.

  Oppilaan tullessa sairaalakouluun soitamme aina oppilaan omalle koululle / opettajalle ja pyydämme heiltä tärkeitä tietoja koulunkäynnin järjestämiseksi.

  Oppilaan palatessa omaan kouluunsa annamme vastaavasti joko suullista tai kirjallista palautetta oppilaan etenemisestä eri oppiaineissa, koesuorituksista, oppimistaidoista, käyttäytymisestä ja työskentelystä, koulunkäynnin sujumisesta yleensä sekä mahdollisia suosituksia tukitoimenpiteistä. Avo-oppilaiden kohdalla, pidämme mahdollisuuksien mukaan aina alkupalaverit, välineuvottelut ja loppupalaverit tietojen vaihtamiseksi.

 • TERVEYDENHOITAJA, KURAATTORI JA POISSAOLOT

  Koulumme terveydenhoitaja on Länsipuiston koulun terveydenhoitaja. Terveydenhoitajalle voi varata ajan puhelimitse. Avo-oppilaiden sairauspoissaolot vaativat aina terveydenhoitajan luvan. Lapsen tai nuoren sairastuessa ole yhteydessä lapsen opettajaan heti aamusta ja ilmoita poissaolosta. Tämän jälkeen ole yhteydessä puhelimitse kello 8-9 välillä terveydenhoitajaan p. 044-7307 690 vastaanottoajan sopimiseksi. Sairaslomatodistuksia ei kirjoiteta puhelimitse eikä jälkikäteisesti. Mikäli oppilailla on lääkkeitä, joita hänen tulee ottaa koulupäivän aikana, on siitä ilmoitettava koulun henkilökunnalle. Mikäli henkilökunnan tehtävänä on huolehtia lääkkeen antamisesta, on siitä tehtävä erillinen lääkehoitosuunnitelma.

  Koulukuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija, jonka tehtäväkuvaan kuuluu oppilaan koulukäyntiin liittyvien asioiden tukeminen ja yhteistyö kodin kanssa.

  Erityisluokanopettajat voivat antaa luvan kolmen päivän poissaoloon ja apulaisrehtori enintään 1 kk poissaoloon. Loma-anomukset anotaan kirjallisesti koulun omalla lomakkeella. Mikäli oppilas on kuljetusoppilas, huoltajien tehtävänä on myös ilmoittaa poissaoloista kuljetuksiin.

 • MITEN VARAUTUA SAIRAALAKOULUUN TULOON ?

   

  Toivomme, että oppilaiden huoltajat ja oman koulun opettajat huolehtivat oppilaan kirjat, lukujärjestyksen sekä liikuntavaatteet mukaan osastoille. On tärkeää, että osasto-oppilaan huoltajat täyttävät tulovaiheessa ns. kouluuntulolomakkeen, josta oppilaan yhteystiedot tulevat esille. Lomakkeessa kyselemme myös kuljetuslupia, jotka ovat meille tärkeitä, sillä liikumme oppilaiden

  kanssa paljon henkilökunnan omilla autoilla. Avo-oppilaan kohdalla lomakkeet täytetään yhdessä koulussa koulusopimuksen tekovaiheessa.

  Vaikka koulu virallisesti alkaa aamuisin klo 8.30, ovat koulun ovet avoinna aina klo 8.00 lähtien tiistaista torstaihin. Maanantaina ja perjantaina koulu alkaa klo 9.00 ja koulun ovet ovat avoinna klo 8.20. Kouluun voi tulla aina käymään ja keskustelemaan henkilökohtaisesti oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista, vaikka erillistä aikaa ei ole varattu. Toivomme avointa ja tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa.

  Sairaalakoulun tavoitteena on auttaa oppilasta eteenpäin koulupolulla, tehdä kuntouttavaa työtä yhdessä hoidon kanssa, estää syrjäytymistä ja tehdä oppilaasta jatko-opiskelukelpoisen. Meiltä voi kysyä myös konsultaatiota vaikeisiin koulutilanteisiin. Oppimisen erityistilanteet ovat meidän erikoisosaamistamme. Tervetuloa kouluun !