Hyppää sisältöön

Mariankadun koulu

KOULUN TOIMINNAN KUVAUS

 

Nimestään huolimatta sairaalakoulu ei ole sairaalan koulu vaan on yksi Kokkolan kaupungin kouluista. Sairaalaopetus on tarkoitettu erikoissairaanhoidossa oleville lapsille ja nuorille. Mariankadun koulua voivat käydä kaikki sairaalahoidossa olevat osasto-oppilaat sekä erikoissairaanhoidossa olevat avo-oppilaat koko Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Oikeus sairaalaopetukseen on sekä suomenkielisillä että ruotsinkielisillä oppilailla. Opetusta säätelee sairaalaopetuslaki § 4a.

Sairaalaopetus on siis perusopetuslakiin perustuvaa toimintaa, jonka mukaisesti erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle on aina järjestettävä opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. Oppilaan koulupaikka säilyy aina omassa koulussa sairaalaopetus-jakson aikana. Koulumme oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti normaalin opetussuunnitelman mukaisesti. Heillä voi olla myös oppimissuunnitelma, Hojks, tai he voivat edetä vuosiluokkiin sitomattoman opinto-ohjelman mukaisesti. Oppilaiden koulukäynti- ja toimintakyky vaihtelee suuresti ja opetuksen järjestämiseksi tarvitaan usein myös § 18 mukainen päätös.

Sairaalakoulussa on tällä hetkellä neljä perusopetusryhmää, jossa jokaisessa on erityisluokanopettajan lisäksi ryhmäkohtainen ohjaaja. Kaikki ryhmät ovat yhdysluokkia, ja ryhmien kokoonpanot muuttuvat osittain vuoden aikana. Jokaisessa opetusryhmässä voi olla sekä osasto-oppilaita että avo-oppilaita. Koulumme oppilaat voivat olla kriisi -, tutkimus-, hoito-, tai intervallijaksolla osastoilla, jolloin heille on automaattisesti koulupaikka koulussamme. Koulumme avo-oppilaat käyvät koulua kotoa käsin erillisen sopimuksen mukaan. Avo-oppilas voi saada paikan osastojakson jälkeen, mikäli koulunkäynti ei ole vielä ajankohtaista omassa koulussa, odottaessaan tutkimus- tai hoitojaksoa osastolle tai käydä koulua avohoidossa ollessaan sovitun pituisen jakson ajan. Vanhemmat avo-oppilaat voivat suorittaa peruskoulun loppuun koulussamme. Avopaikkaa haetaan koulustamme erillisellä lomakkeella, ja sen edellytyksenä on oppilaan hoitosuhde erikoissairaanhoitoon.

Koulumme tehtävänä on auttaa oppilaita, joilla voi olla esim. mielenterveyden ja psyykkisen häiriön ongelmia, tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriöitä sekä käytös- ja kommunikaatiohäiriöitä. Autamme myös oppilaita, joiden koulunkäynti on keskeytynyt oppilaan psyykkisistä tai fyysisistä erikoissairaanhoidollista syistä, tai perheen tai oppilaan omasta kriisitilanteesta johtuen. Keskeisenä tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin turvaaminen sairaalajakson aikana oppilaan oman toimintakyvyn rajoissa, oppilaan terveen kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja koulunkäynnin esteiden kartoittaminen tai koulunkäynnin tilanteen rauhoittaminen. Koulumme ehkäisee oppilaan syrjäytymistä ja vahvistaa oppilaan itsetuntoa. Opinnot etenevät joustavilla ja yksilöllisillä opetusjärjestelyillä. Koulumme henkilökunta tekee tiivistä yhteistyötä hoidon ja huoltajien kanssa.

 • Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi
  Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *

  Apulaisrehtori yläkoulu, Karita Mäkelä puh 0447809250
  Erityisluokanopettaja yläkoulu, Hanna Nygård puh 0408068256
  Erityisluokanopettaja alakoulu, Virpi Brandt-Enlund puh 0408068205
  Erityisluokanopettaja alakoulu, Thomas Mäkinen puh 0503235829
  Koulunkäynninohjaaja yläkoulu, Mirja Hassinen
  Koulunkäynninohjaaja alakoulu, Teemu Kerola
  Koulunkäynninohjaaja alakoulu, Johanna Muuraiskangas
  Koulunkäynninohjaaja ala-ja yläkoulu, Maria Viirre
  Koulunkäynninohjaaja yläkoulu, Satu Vuolteenaho
  *Hallinnollinen rehtori, Riitta Liias-Lepistö puh 0447809622
  *Koulusihteeri, Ann-Mari Rasmus puh 0408065159
  Koulukuraattori, Sanna Sarkkinen-Vuorinen puh 0408068438
  Kouluterveydenhoitaja, Niina Heinonen puh 0447307690 etunimi.sukunimi@soite.fi

   

 • KONSULTAATIO

  Mariankadun koulun konsultaatio alkaa 1.8. 2021.

  KENELLE KONSULTAATIO ON TARKOITETTU ?

  – Konsultaatio on tarkoitettu kaikille Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen kuntien kouluille.

  – Konsultaatio liittyy valtakunnalliseen sairaalaopetuksen hankkeeseen, jossa sairaalaopetusyksikön sijaintikunta tarjoaa hankerahan turvin sairaalaopettajien osaamista alueen kouluille varhaisen puuttumisen sekä vaativan tuen tarpeisiin.

  – Konsultaatio koskee kaikkia perusopetuksessa olevia suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä oppilaita.

  – Konsultaatio koskee aina niitä oppilaita, jotka ovat jaksoilla sairaalassa mutta nyt myös sellaisia oppilaita, joilla ei ole mitään kontaktia erikoissairaan-hoitoon.

   

  KUKA VOI OTTAA YHTEYTTÄ ?

  – Yhteyttä voi ottaa oppilaan koululta sovittu henkilö. Toivottavaa olisi, että oppilaan asioista on pidetty omalla koululla ainakin yksi yksilöllinen oppilashuoltopalaveri, jossa on todettu konsultaation tarve.

  – Yhteyttä voivat koulun lisäksi ottaa myös oppilaan huoltajat, sosiaalitoimi tai hoitava taho.

  – Nimettömät puhelinkonsultaatiot ovat mahdollisia ennen varsinaista konsultaatiota.

  – Tiettyyn oppilaaseen liittyvät konsultaatiot vaativat huoltajan suostumuksen. Huoltajan suostumus tulee olla kirjallisena ja todennettavissa esim. oman koulun Wilman kautta tai koulumme erillisellä lupalomakkeella.

  – Oppilaasta täytetään esitietolomake ennen konsultaatiokäyntiä. Lomake lähetetään sähköisesti.

  MITEN KONSULTAATIOTA KÄYTÄNNÖSSÄ TEHDÄÄN ?

  – Konsultaatio voi olla puhelinkonsultaatiota tai Teams- etäkonsultaatiota.

  – Sairaalaopettajat voivat tulla konkreettisesti oppilaan kuntaan koulukäynneille.

  – Konsultaatio voi kohdistua koulun tasolle, luokan tasolle tai yksittäisen oppilaan kouluasioihin.

  – Konsultaatio voi sisältää esim. neuvontaa ja ohjausta opettajille, koulukäyntejä, yksilöllisten kouluratkaisujen etsimistä, opetuksen erityisten järjestelyiden ohjaamista, tuen tarpeen kartoitusta, verkostotyötä ja asiantuntijaryhmiin osallistumista sekä oppilaan ja huoltajan tapaamista ja ohjausta.

  – Konsultaatiota voidaan tehdä tarvittaessa yhdessä myös lasten- ja nuorisopsykiatrisen poliklinikoiden toimijoiden kanssa yhteiskäynneillä.

  KETKÄ TEKEVÄT ?

  – Konsultaatiota tekevät sairaalakoulun kokeneet erityisluokanopettajat.

  – Alakoulun konsultaatiot:

  Virpi Brandt-Enlund, erityisluokanopettaja Puh. 040 806 8205

  Thomas Mäkinen, erityisluokanopettaja Puh.  050 323 5829

  Ruotsinkielisten ala- ja yläkoulun konsultaatiosta vastaa aina Thomas Mäkinen

  – Yläkoulun konsultaatiot:

  Karita Mäkelä, apulaisrehtori Puh. 044 780 9250

  Hanna Nygård, erityisluokanopettaja Puh. 040 806 8256

   

  MITÄ KONSULTAATIO MAKSAA ?

  – Varsinainen konsultaatio on hankkeen aikana ilmaista kunnille ja kouluille.

  – Kokkolan ulkopuolelle tapahtuvan maakunnallisen konsultaation kustannukset koostuvat matkakorvauksista. Kilometrit laskuttaa koulumme koulusihteeri.