Fortsätt till innehållet

Praxis inom småbarnspedagogiken i Karleby och lagstiftning

Småbarnspedagogiken i Karleby stad tillhandahåller tjänster för familjer med barn under skolåldern i olika situationer. Småbarnspedagogik ordnas i daghem, hos familjedagvårdare och i gruppfamiljedaghem.

Om familjerna vill kan de förutom kommunal småbarnspedagogik också ansöka om plats i en servicesedelenhet.

Till tjänster inom småbarnspedagogiken hör också stöd som FPA betalar till familjer samt stöd för hemvård av barn.

Småbarnspedagogikens webbplats är särskilt avsedd för dig som ansöker om småbarnspedagogik, vill bekanta dig med olika tjänster och uträtta ärenden som gäller avgiften för småbarnspedagogik. Då familjen har ett klientskap inom småbarnspedagogiken sköts kontakten via den egna enheten och Päikky.

 • Den småbarnspedagogiska verksamheten i Karleby grundar sig på planen för småbarnspedagogik. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på att stödja barnets och familjens välbefinnande samt på en högklassig helhet av fostran, undervisning och vård.

  Aktuella insatsområden inom Karlebys småbarnspedagogik är i enlighet med programmet Barnvänlig kommun positiv pedagogik och stödjande av barnets delaktighet samt tryggande av fysisk aktivitet i vardagen och barnets helhetsbetonade välbefinnande.

  Familjernas välbefinnande stöds i samarbete med tjänster som Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite erbjuder.

 • Lagen om småbarnspedagogik styr anordnandet av småbarnspedagogiken.

  Lagen om småbarnspedagogik fastställer syftet med småbarnspedagogiken, anvisar anordnaren om tillhandahållandet av småbarnspedagogik och om förfaringssätt och föreskriver bl.a. om barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik.

  Förutom lagen om småbarnspedagogik finns det också annan lagstiftning som styr anordnandet och tillhandhållandet av småbarnspedagogik.

  Annan lagstiftning som styr anordnandet och tillhandhållandet av småbarnspedagogik i undervisnings- och kulturministeriets webbplats

 • Barnet leker, uttrycker sig själv via konst och musik, vistas utomhus, motionerar, äter och vilar i en kamratgrupp med trygga vuxna. I daghemmet får barnet öva och lära sig att fungera i grupp i egen takt med beaktande av den egna färdighetsnivån. I daghemmet jobbar man i olika stora smågrupper som lämpar sig för olika situationer vilket bidrar till att enskilda barns behov och åsikter kan tas i beaktande i gruppernas verksamhet. Verksamheten grundar sig på heldagspedagogik vilket innebär att inlärningssituationer som uppstår i vardagen tillvaratas och helheten av fostran, inlärning och vård.

  I daghemmen finns grupper för barn under 3 år, grupper för 3–5-åriga och syskongrupper med 1–5-åriga barn. I en grupp finns i regel 3 anställda.

  När det gäller barn under 3 år ligger fokus i verksamheten på vardagssituationer och lek. Vardagssituationerna kombineras med musik, rim, dramafostran och motion. Småbarn har korta, spontana lärostunder som ofta börjar på barnets initiativ, då är barnet motiverad och koncentrerar sig på verksamheten. Dagliga rutiner och vilostunder är en del av barnets dag.

  För de större barnen som är över tre år får kompisarna och kamratgruppen en allt större betydelse, och låtsaslekar i olika former ökar. De vuxnas roller och uppgifter varierar från att möjliggöra lek till att anpassa lärmiljön samt att leda och berika leken. Det är viktigt att barnets intressen och småbarnspedagogikens innehåll kombineras både i den ledda verksamheten och i barnets spontana lek. På så sätt upplever barnet att verksamheten är meningsfull och barnet lär sig nytt.

  Kommunala daghem

  Privata servicesedeldaghem

 • Inom småbarnspedagogiken i Karleby stad används systemet Päikky. Päikky riktar sig till föräldrar och används för planering och uppföljning av den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

  Planera barnets tider i småbarnspedagogiken så noggrant som möjligt. Tiden som planerats för barnet utgör grunden för bl.a. dimensioneringen av personalen, planeringen av barnens verksamhet och personalens arbetsskiften samt antalet måltider som ska beställas.

  Planering av barnets tid i småbarnspedagogiken och Päikky

 • Öppen småbarnspedagogik ordnas i barn- och familjeklubbar samt som lekparksverksamhet.

  Öppen småbarnspedagogik ordnas inte  våren 2021.

  Läs mera om öppen småbarnspedagogik.