Fortsätt till innehållet
Kor ligger på en äng.

Tillstånd och anmälan

I miljölagstiftning definieras tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet som kan orsaka utsläpp eller annan olägenhet för miljön eller hälsan. För sådan verksamhet måste tillstånd ansökas eller anmälan göras hos miljöskyddsmyndigheten. Genom tillstånds- och anmälningsförfarande minskas och förebyggs olägenheter som verksamheterna orsakar.

Nedanför är uppräknade alla tillstånd och anmälningar som måste ansökas hos Karleby stads miljövårdsmyndighet.

Material till tillståndsansökningar och anmälningar som har kungjorts finns under Kungörelser.

 • Vissa verksamheter har överförts från miljötillståndsskyldigheten att omfattas av allmänt anmälningsförfarande. Med statsrådsförordningar kan utfärdas branschspecifika miljöskyddskrav vilka måste iakttas i verksamheten. För närvarande har en förordning utfärdats enbart för verksamhet i djurstall.

  I regel ansöks inte miljötillstånd för verksamheter som omfattas av anmälningsförfarandet, men exempelvis för verksamhet på grundvattenområde behövs alltid ett miljötillstånd.

  Följande verksamheter omfattas av det allmänna anmälningsförfarandet:

  • Sågverk (minst 20 000 m3 sågvirke per år)
  • Upplag för en del flytande hälso- eller miljöfarliga kemikalier
  • Maskinell guldgrävning
  • En del sådana verksamheter inom livsmedels- och foderindustrin vilkas avloppsvatten leds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk,
  • En del djurstallar för vilka tidigare krävdes miljötillstånd
  • Depåer för bussar och arbetsmaskiner
  • Små skjutbanor
  • Permanenta djurgårdar eller nöjesparker

  En exaktare förteckning över verksamheter som omfattas av det allmänna anmälningsförfarandet finns i bilaga 4 till miljöskyddslagen.

  Blanketter nås ämnesområdesvis via vänstra spalten i miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst. Största delen av anmälningarna handläggs av den kommunala miljövårdsmyndigheten.  Regionförvaltningsverket handlägger endast anmälningar gällande stora kemikalieupplag (minst 1 000 m3 men under 50 000 m3) och småskalig maskinell guldgrävning.

  Tidigare verksamhet som redan beviljats miljötillstånd

  Befintlig verksamhet kan fortsätta enligt det beviljade miljötillståndet. Anmälningsförfarande tillämpas om verksamheten väsentligt ändrar eller om det är skäl att ändra det gällande miljötillståndet (MSL 29 och 89 §).

  Blanketter

  Allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen

 • Enligt 20 § i lagen om friluftsliv ska den som inrättar en campingplats eller väsentligt ändrar verksamheten på en campingplats senast tre månader innan verksamheten inleds eller ändras skriftligt anmäla detta till byggnads- och miljönämnden. Anmälan ska också göras för tillfällig (högst 14 dygn) verksamhet.

  Blankett

  Anmälan om campingplats

 • Lagring i gödselstackar tillåts endast av arbetstekniska eller hygieniska skäl och torrsubstanshalten måste vara minst 30 procent. Ett arbetstekniskt skäl är t.ex. exceptionellt menföre och ett hygieniskt skäl att gödseln innehåller en sjukdomsalstrare såsom Salmonella, Yersina eller Listeria.

  Lagring i gödselstackar förutsätter alltid att en anmälan lämnas in till Karleby miljötjänster 14 dygn på förhand. Ingen avgift tas ut för handläggning av anmälan.

  Det rekommenderas att gödseln sprids ut på åkern på våren. Nitratförordningen förbjuder spridning av gödsel på åkrar från ingången av november till utgången av mars. Avvikelser från den förbjudna tiden kan göras till utgången av november i situationer där gödseln inte har kunnat utnyttjas på åkern under växtperioden på grund av exceptionella väderleksförhållanden. En separat anmälan om avvikelse måste lämnas in hos miljövårdsmyndigheten i Karleby.

  Avvikelsen kan gälla den förutsatta lagringsvolymen för stallgödsel, varvid gödsel överlåts exempelvis till ett företag som drar nytta av den och som kan ta emot den med stöd av tillstånd eller till en annan gård. En annan form av avvikelse är fjärrlagring av gödsel i stack. Gödselmedel får inte spridas på snötäckt, frusen eller vattenmättad mark. Det är inte möjligt att avvika från spridningstiden vad gäller gödselfabrikat (t.ex. Kemicond).

  Torrgödsel och organiska gödselfabrikat med en torrsubstans på minst 30 procent kan under spridningstiden förvaras på åkern i högst fyra veckor i väntan på spridningen.

  Gödsel som spridits ut på åkern ska bearbetas in i jorden inom ett dygn från spridningen, med undantag för spridning över växtbeståndet med slangspridare eller genom bredsåning.

  Blankett

  Anmälan om lagring av gödsel i stack lämnas in i Karlebys e-tjänster.

  Avvikelser från tider när gödsel kan spridas

 • Anmälan om ledande av avloppsvatten görs när man utan miljötillstånd har för avsikt att behandla och leda avloppsvatten på områden utanför vattentjänstverkets verksamhetsområde. I blanketten meddelas miljöskyddsmyndigheten hur det planerats att behandla och leda avloppsvatten.

  Miljöskyddsmyndigheten behandlar anmälan och ger sitt utlåtande. I sitt utlåtande meddelar miljöskyddsmyndigheten ifall den planerade ledningen och behandlingen av avloppsvatten kan göras utan miljötillstånd. Med stöd av sin övervakningsskyldighet kan myndigheten dessutom utfärda övervakningsbestämmelser som den anser vara nödvändiga. Vid behov kan övervakningsmyndigheten förutsätta att miljötillstånd ansöks.

  I beslut och utlåtanden som gäller behandlingen av avloppsvatten tillämpas minimikraven för behandlingen av avloppsvatten, vilka definierats i avloppsvattenförordningen och i Karleby stads miljöskyddsbestämmelser. I miljöskyddsbestämmelserna har definierats de områden på vilka speciell uppmärksamhet ska fästas på behandlingen av avloppsvatten. I anvisningarna, som finns som bilaga till miljöskyddsbestämmelserna, finns detaljerade anvisningar om hur avloppsvatten behandlas på olika områden.

  Blankett

  Anmälan om ledande av avloppsvatten

 • Planerar du att muddra din strand, slå vattenvegetation på stranden eller bygga en brygga? Enligt vattenlagen måste muddring eller annat vattenbyggnadsarbete anmälas till miljömyndigheten och vattenområdets ägare.

  Enligt vattenlagens 3 kapitel 3 § krävs tillstånd för muddring där volymen av massorna överstiger 500 m3.  Tillstånd ansöks av Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland.

  Även för minsta maskinella muddring där volymen av massorna uppgår till högst 500 m3 ska en anmälan lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) och ägaren av vattenområdet minst 30 dygn innan arbetet påbörjas. Skicka anmälan också till stadens miljövårdsmyndighet. Vad gäller vattenområden som ägs av Karleby stad handläggs tillståndet av Tillstånd/Miljötjänster. Också i samband med slåtter av vattenväxter ska NTM-centralen i Södra Österbotten kontaktas på förhand.

  Kom överens på förhand

  • Kom överens om muddringen med alla de grannar vilkas stränder eller landskap eventuellt kan påverkas av projektet. De närmaste grannarna ska höras skriftligt.
  • Gör en anmälan om vattenbyggnadsarbetet också till vattenområdets ägare (i allmänhet delägarlag eller staden).
  • Utred eventuella begränsningar såsom planer, skyddsområden och lokala begränsningar som vattenområdets ägare har utfärdat och som eventuellt innebär att du måste ändra dina planer. Stadens miljötjänster hjälper vid behov.
  • Skaffa ett tillstånd för deponering av muddringsmassorna om du måste deponera dem utanför din fastighet.

  Komihåglista

  • Tänk efter om det verkligen är nödvändigt att muddra eller om något annat alternativ kan komma på fråga. Undvik att bygga vågbrytare.
  • Planera arbetet bra utan att glömma efterbehandlingen.
  • Håll strandlinjen i så naturligt tillstånd som möjligt. Kanaler och stenläggning på stränderna bryter landskapet.
  • Bred ut muddringsmassorna på den egna tomten och undvik att förstöra strandängar och -trädbestånd.
  • Forma muddringsmassorna så att de passar in i landskapet och inte lämnar onödiga spår i terrängen.
  • Se till att ny vegetation börjar växa på platsen och kalka muddringsmassorna vid behov.

   

  Blanketter

  Tillstånd enligt vattenlagen

  Anmälan om muddring och slåtter

 • Undantag från förnyandet av avloppsvattensystemet kan beviljas om avloppsvattenmängden är anmärkningsvärt liten eller kostnaderna för att förnya systemet är oskäliga för fastighetsägaren.

  Om användningen av fastigheten/avloppsvattenmängden ökar från de uppgifter som anges i ansökan, ska fastigheten före ändringen anslutas till avloppsvattennätet. Om detta inte är möjligt ska systemet saneras så att kraven uppfylls. Tillstånd för åtgärden ska ansökas hos kommunens byggnadstillsyn.

  Blanketter

  Ansökan om avvikelse i fråga om behandling av avloppsvatten
  Bilaga 2: Beskrivning av avloppsvattensystemet
  Bilaga 3A: Små avloppsvattenmängder
  Bilaga 3B: Anslutning till avloppsnätet
  Bilaga 3C: Hög ålder hos fastighetsinnehavaren och andra livssituationer
  Bilaga 3D: Långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning

 • Karleby stads miljövårdsmyndighet kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att avvika från stadens miljöskyddsbestämmelser. För avvikelse från miljöskyddsbestämmelserna måste en ansökan lämnas in till miljövårdsmyndigheten som överväger från fall till fall om villkoren för undantaget uppfylls. För handläggningen av ansökan tas ut en avgift enligt miljövårdsmyndighetens gällande taxa.

  Blankett

  Blankett för avvikelse från miljöskyddsbestämmelser

 • Enligt lagen om vattentjänster ska fastigheterna inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vattenledning och spillvattenavlopp.

  Karleby miljövårdsmyndighet kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten för fastigheter på de grunder som anges i lag.

  Befrielse från anslutning till avloppsnätet ansöks med en blankett av vilken framgår bl.a. på vilka grunder och för hur lång tid befrielse anhålls. Till ansökan ska också bifogas en utredning över fastighetens nuvarande avloppsvattenhantering. Befrielse kan beviljas endera tills vidare eller för viss tid.

  Befrielse från anslutning till hushållsvattenledningen ansöks på samma sätt som från anslutningen till avloppsnätet.

  För invånare är anslutningen till avloppsnätet alltid det lättaste sättet att ta hand om avloppsvattnet som uppkommer på fastigheten.

  Man kan fråga verksamhetsområdets vatten- och avloppsverk om möjligheterna att ansluta sin fastighet till avloppsnätet.

  Vattentjänstverken ger också information om hushållsvattenledningen.

  Blankett

  Befrielse från anslutning till avloppsnätet eller till hushållsvattenledningen (på finska)

 • Den som med sina aktiviteter förorsakar tillfälligt, särskilt störande buller eller skakande, bör enligt  118 §:n miljöskyddslagen göra en  anmälan till den behöriga kommunens miljövårdsmyndighet. Denna anmälan göras elektroniskt via Karleby stads e-tjänster.

  När bör en anmälan göras?

  Tillfälligt buller eller skakningar kan förorsakas av bygg- eller reparationsarbete och underhåll, och av andra tillhörande åtgärder. Tillfälligt buller kan också förorsakas av olika slags evenemang, såsom t.ex. motorsportstävlingar och andra sport-, nöjes eller föreställningsevenemang. Det anmärkningsvärda är bullrets eller skakningens kraft, varaktighet och frekvens, och vilka slags störningar dessa faktorer möjligen kan ge upphov till åt människor som bor, arbetar eller vistas på verkningsområdet. Om man är osäker över anmälningsskyldigheten så lönar det sig att kontakta Karleby stads miljövårdsenhet

  Anmälan bör göras 30 dygn innan arbetets eller evenemangets början, eller skedet som orsakar buller. Miljövårdstjänstemannen gör ett beslut angående anmälan, beslutet kan innehålla tilläggsbestämmelser för att förhindra eller minska eventuella olägenheter. Polisen informeras även angående beslutet. Behandlingen av anmälan är avgiftsbelagd enligt kommunens taxa för miljövårdsmyndigheten.

  Så gör du en bulleranmälan

  På den ovan nämnda adressen finns en e-blankett för bulleranmälan. Den ska fyllas i av evenemangsarrangören/ verksamhetsutövaren eller någon som getts fullmakt att göra det. Ett användarnamn behöver skapas för den som ska fylla i e-blanketten. När bulleranmälan har lämnats in går den till enheten Miljötjänster för behandling.

  Den som behandlar bulleranmälan kan, om det behövs, ge respons på den efter att Miljötjänster har tagit emot anmälan eller efter att den förts över till enhetens datasystem. Via samma e-tjänst kan också meddelanden (förhandsförfrågningar) skickas till den behandlande myndigheten innan bulleranmälan lämnas in.

  Bilagorna (t.ex. lägeskarta, karta över objekt som utsätts för störning) kan sändas som elektroniska filer (pdf) tillsammans med anmälningsblanketten.

 • Anmälan om exceptionell situation

  En verksamhetsutövare ska utan dröjsmål underrätta miljövårdsmyndigheten ifall en exceptionell situation ger upphov till avfall eller utsläpp i en utsträckning som medför direkt och uppenbar risk för förorening av miljön. En exceptionell situation kan uppstå exempelvis på grund av en olycka, produktionsstörning, vid rivning av en konstruktion eller anordning eller motsvarande. Anmälan måste också göras om avfallets mängd eller beskaffenhet föranleder avfallshanteringsåtgärder som avviker från det normala (miljöskyddslagen 120 §).

  Anmälan kan formuleras fritt och skickas till miljötjänster. Om ett miljötillstånd har beviljats för verksamheten, ska anmälan handläggas och bestämmelser ges av den tillståndsmyndighet som beviljat tillståndet.

  Miljövårdsmyndigheten kan med anledning av anmälan ge behövliga bestämmelser om hanteringen av avfallet eller om åtgärder för att avhjälpa eventuella miljöskador.

 • Träd kan fällas på en fastighet utan utlåtande om eller tillstånd för miljöåtgärder förutsatt att alla villkor nedan uppfylls:

  1. Träden som ska fällas måste finnas på en fastighet som ägs av den som fäller träden.
  2. Fastigheten är inte belägen på Tallåsens, Kyrkbackens eller Furuåsens område (bedömning av om åtgärden kan ses som en smärre åtgärd görs i regel skilt med ett utlåtande om miljöåtgärder på Tallåsen, Kyrkbacken och Furuåsen).
  3. Detaljplanen innehåller inga skyddsbestämmelser, bestämmelser om antal eller andra bestämmelser vilka gäller träden ifråga, inte heller bestämmelser om att miljön ska bevaras.
  4. Det i detaljplanen angivna minimiantalet träd underskrids inte.
  5. Träden får inte vara landskapsmässigt betydande eller sällsynta på området eftersom försvinnandet av dem väsentligt utarmar och förändrar miljön.
  6. Högst 1/3 av det totala antalet träd på tomten får fällas, och även efter fällningen ska minst 2/3 av det totala antalet vara fullvuxna träd, alltså ha samma tjocklek på stammen som de träd som fällts.

  Anvisningen berättigar dock inte till fällning av träd på tomten utan tillstånd exempelvis flera år i rad.

  OBS! Fåglars boträd får inte fällas under tiden 15.4–31.7. Träd får inte heller fällas på områden där det är känt att flygekorren har förbindelser eller om det i ett träd som planeras fällas eller i dess omedelbara närhet finns ett bohål, en holk eller ett bo av kvistar som används av flygekorre eller fladdermöss. Enligt naturvårdslagen är det förbjudet utan särskilt beslut att förstöra eller försämra flygekorrens och fladdermössens föröknings- och viloplatser.

  Tillstånd för fällning behövs om ovan nämnda villkor inte uppfylls. I så fall måste man åtminstone begära Stadsmiljöns Tillstånd om ett utlåtande om att fällningen kan ses som en smärre åtgärd (utlåtande om miljöåtgärder). Om Stadsmiljöns Tillstånd inte ser fällningen som en smärre åtgärd behövs ett tillstånd för miljöåtgärder. Utlåtandet om och tillståndet för miljöåtgärder kan sökas via Karlebys e-tjänster.

 • Karleby stads miljötjänster deltar i övervakningen vid iståndsättning av förorenad mark, ger utlåtanden om anmälningar och tillstånd som gäller förorenade markområden samt ger råd i ärenden som gäller dem.

  NTM-centralerna i Södra Österbotten och i Birkaland ansvarar för myndighetsuppgifter som anknyter till förorenade markområden. Information i ärendet finns också på miljöförvaltningens webbsidor.

  Blankett

  Anmälan om sanering av förorenad mark

 • Enligt Karleby stads miljöskyddsföreskrifter ska underjordiska cisterner samt rörnät som tagits ur bruk grävas upp. Innan cisternen lyfts upp ska den tömmas och inspekteras av en verksamhetsutövare som enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är kompetent. Om det i samband med att cisternen lyfts upp observeras lukt eller läckage, ska Karleby stads miljötjänster omedelbart kontaktas.

  Om det är tekniskt svårt att lyfta upp cisternen ur marken eller om åtgärden kan orsaka betydande skada för den övriga egendomen, kan man av Karleby stads miljöskyddsmyndighet skriftligt anhålla om avvikelse från miljöskyddsföreskrifterna för att få lämna kvar cisternen i marken.

  Miljöskyddsmyndigheten kan bevilja undantag från skyldigheten att skaffa bort en oljecistern, om det bedöms att detta inte medför risk för förorening av miljön. För handläggningen av en ansökan om avvikelse tas ut en avgift enligt miljöskyddsmyndighetens taxa.

  I fastighetens dokument ska finnas en anteckning om cistern med anknytande konstruktioner som tagits ur bruk och inspekterats, men som på basis av avvikelsetillstånd har lämnats kvar i marken. Cisternens plats ska märkas ut exempelvis i situationsplanen.

  Gör så här

  Lämna in en ansökan om att få lämna en oljecistern, som tagits ur bruk, i marken. Du kan göra ansökan med ansökningsblankett (pdf) och skicka den till adressen:

  Tillstånd/Miljötjänster
  PB 43
  67101 Karleby

  eller via e-post till adressen kirjaamo.kaupunkiymparisto(at)kokkola.fi.

  Miljötjänster rekommenderar att oljecisternens ägare eller innehavare kontaktar Karleby stads miljötjänster innan ansökan lämnas in.

  I ansökan ska motiveras varför man vill lämna kvar cisternen i marken. Av ansökan ska framgå fastighetens ägare, ett inspektionsprotokoll över urbruktagande och rengöring av cisternen samt en situationsplan eller motsvarande ritning av vilken oljecisternens placering på fastigheten framgår. Situationen kan åskådliggöras med bilder. Ansökningens handläggare ger vid behov respons efter att ha fått ansökan. Du kan också skicka meddelanden (förhandsförfrågning) till handläggaren innan du lämnar i ansökan. Bilagorna till ansökan ska samtidigt bifogas endera i pappersform eller som elektroniska dokument (pdf).

  Blanketter

  Ansökan om kvarlämnande av oljecistern i marken

 • För tagande av marksubstans i kommersiellt syfte behövs tillstånd för marktäkt.

  Marktäktslagen tillämpas på tagande av sten, grus, sand, lera och mull för bortforsling eller för lagring eller förädling på platsen, om inte

  1. täktverksamheten baserar sig på gruvlagen (621/2011);
  2. tagande och nyttjande av substanser som lösgjorts i samband med byggande, då åtgärden grundar sig på ett tillstånd av en myndighet eller en plan som godkänts av en myndighet,
  3. sådant tagande av substanser på vattenområde för vilket det enligt vattenlagen (264/1961) krävs tillstånd av regionförvaltningsverket.

  Tillstånd behövs inte, om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. Användningen ska hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser.

  Blankett

  Ansökan om tillstånd

  Krossning av berg- och stensubstanser kan dessutom förutsätta miljötillstånd för verksamheten

  Om krossning pågår över 50 dygn måste för verksamheten också ansökas om miljötillstånd av kommunens miljöskyddsmyndighet. Marktäkts- och miljötillståndet behandlas tillsammans och bara ett beslut ges om dem. I miljöskyddsbestämmelserna för Karleby stad (19 §) finns bestämmelser om kortvarig krossningsverksamhet.

  Anmälningsskyldighet

  Marktäktstillståndets innehavare ska årligen meddela tillståndsmyndigheten tagningens kvalitet och mängd senast den 31 januari. Uppgifterna ska lämnas in elektroniskt via datasystemet Notto.

 • Enligt 27 § i miljöskyddslagen krävs ett miljötillstånd för sådan verksamhet som medför risk för förorening av miljön.

  Beroende på verksamhetens omfattning behandlas miljötillståndet av Karleby stads miljöskyddsmyndighet eller Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (AVI). Behörighetsgränserna har definierats noggrannare i miljöskyddsförordningen.

  Lämna in ansökan om miljötillstånd i tre exemplar till den myndighet som handlägger tillståndet. I förordningens 3–7 § bestäms om tillståndsansökans innehåll och om uppgifter som ska bifogas. Också ändring av miljötillståndspliktig verksamhet eller förnyande av tillstånd för viss tid förutsätter att en anmälan lämnas in.

  Miljötillståndet är avgiftsbelagt. Avgifter för behandling av miljötillstånd som ingår i Karleby stads miljöskyddsmyndighets behörighet tas ut enligt taxa.

  Tillstånd som ansöks av kommunens miljöskyddsmyndighet finns på Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst.

  Blanketter

 • Syftet med registreringsförfarandet är att man inom branschen iakttar enhetliga miljöskyddskrav som fastställts med förordningar. I regel ansöks inte miljötillstånd för registreringspliktig verksamhet, men exempelvis för verksamhet på grundvattenområde behövs alltid ett miljötillstånd.

  Följande verksamheter omfattas av registreringsförfarandet:

  • asfaltverk
  • distributionsstationer för flytande bränslen vars bränslecisterner har en total volym på minst 10 m3.
  • energiproducerande enheter och anläggningar med en bränsleeffekt på minst 1 men under 50 MW
  • kemiska tvättinrättningar
  • verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel
  • permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter

  Ny verksamhet

  En registreringsanmälan ska lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten senast

  • 30 dagar innan verksamheten inleds om det är fråga om en energiproducerande anläggning med en bränsleeffekt på minst 1 MW men mindre än 50 MW (medelstor energiproducerande anläggning)
  • 60 dagar innan verksamheten inleds om det är fråga om annan registreringspliktig verksamhet.

  Verksamheten har giltigt miljötillstånd

  Verksamheten i befintliga permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter måste registreras senast 1.1.2025.

  Om det föreligger skäl för miljötillståndsmyndigheten att handlägga det giltiga miljötillståndet före ovan nämnda datum ska en registreringsanmälan om verksamheten lämnas in.

  Att göra en registreringsanmälan

  Anmälan görs med den statliga miljöförvaltningens blanketter som finns på miljöförvaltningens webbtjänst. I den vänstra spalten finns en länk till blanketterna som är listade enligt sektor.

  Anmälan lämnas in till den kommunala miljövårdsmyndigheten. För handläggning av anmälan tas ut en avgift enligt de grunder som bestäms i en taxa som kommunen godkänt.

  Myndigheten underrättar verksamhetsutövaren om registreringen.

   

  Blanketter

  Anmälan för registrering i datasystemet för miljövårdsinformation

 • Anmälan om tagande av substanser till husbehov

  Med tagande av marksubstanser till husbehov avses tagande av marksubstanser såsom sand och grus från egen mark för eget sedvanligt bruk. För tagande till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk behövs inget tillstånd enligt marktäktslagen. Om substanser tas för eget bruk till husbehov exempelvis för lägenhetens egna byggprojekt, täckdikning eller för underhåll av lägenhetens vägar, behövs inget tillstånd enligt marktäktslagen. Försäljning eller överlåtelse av marksubstans kräver alltid tillstånd för marktäkt.

  Tagandet till husbehov ska planeras så att dess skadliga inverkan på naturen och landskapsbilden blir så ringa som möjligt. Speciellt vad gäller tagande på grundvattenområden ska uppmärksamhet fästas vid att grundvattnets kvalitet inte försämras och att tillgången till vatten inte äventyras. Vad gäller tagande av substanser till husbehov på grundvattenområden ska skyddslagrets tjocklek vara den samma som på tillståndsområden. Skyddslagrets tjocklek är 4 meter ovanför den översta observerade grundvattenytan.

  Efter slutfört tagande av marksubstanser ska också området för tagande till husbehov snyggas upp och kanterna sneddas så att de är trygga. Efterbehandlingen förebygger ofta uppkomsten av inofficiella soptippar på platser där marksubstanser tidigare tagits.

  Blankett

  Anmälningsblankett

 • Tillstånd krävs för återkommande eller permanent anordnande av tävlingar eller övningar med motordrivna vattenfordon på ett och samma vattenområde.  Tillstånd ska också sökas för anordnande av ett enskilt evenemang om evenemanget förväntas orsaka betydande olägenheter för miljön.

  Tillstånd behövs inte för ett område som i en detaljplan har reserverats för ändamålet eller för ett område för vilket det har beviljats miljötillstånd.

  Tillstånd söks med en fritt formulerad ansökan till vilken bifogas en karta över området, skriftligt samtycke av vattenområdets ägare och en utredning över säkerhetsaspekterna.

  Tillstånd kan beviljas om evenemanget uppfyller tillräckliga säkerhetskrav och om verksamheten inte medför oskäliga olägenheter för naturen eller den övriga miljön, fisket, allmänt nyttjande av naturen för rekreation eller något annat allmänt intresse.

  Tillståndsansökan handläggs av byggnads- och miljönämnden. NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för handläggningen av ett tillstånd som omfattar flera kommuner.

  Dessutom måste också en bulleranmälan göras för tävlingar som anordnas på ett vattenområde.

  Begränsningar och förbud i enlighet med sjötrafiklagen

  Det finns en del områden i Karleby där begränsningar eller förbud gäller för användningen av motordrivna vattenfordon. Begränsningarna kan gälla exempelvis hastigheter. Man kan fråga NTM-centralen i Södra Österbotten om beslut. Områden där vattentrafik begränsas framgår också av Trafikledsverkets nätsidor.

 • Tillstånd för tävlingar eller övningar med motorfordon i terräng

  För återkommande eller bestående tävlingar eller övningar i terrängen eller på isen med motordrivna fordon måste tillstånd ansökas av byggnads- och miljönämnden. Tillstånd måste också ansökas för enskilda evenemang om detta kan väntas medföra avsevärda men för naturen, den övriga miljön, bosättningen, allmänt rekreationsbruk, fisket eller något annat allmänt eller enskilt intresse.

  Tillstånd ansöks med en fritt formulerad ansökan till vilken bifogas lägeskarta, skriftligt samtycke av mark-/vattenområdets ägare och en utredning bl.a. om säkerhetsaspekter och åtgärdande av skador i terrängen samt städåtgärder.

  Dessutom måste också en bulleranmälan göras för tävling som hålls i terrängen.

  Snöskoterleder

  Den som vill anlägga en snöskoterled ska göra upp en plan för leden vilken godkänns genom beslut av byggnads- och miljönämnden.

  En snöskoterled får inte anläggas om dess användning medför avsevärda olägenheter för naturen eller den övriga miljön, naturnäringarna, jord- och skogsbruket, allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt eller enskilt intresse.

  Snöskoterleden kan anläggas oberoende av om ägaren eller innehavaren av markområdet eller vattenområdet har givit sitt samtycke, om leden är nödvändig för att skapa en allmän trafikförbindelse eller med tanke på allmänt rekreationsbruk och den inte medför avsevärda olägenheter för ägaren eller innehavaren av markområdet.

  För byte av ansvarig för leden behövs godkännande av den kommunala miljövårdsmyndigheten.

 • Ett tillstånd enligt vattenlagen krävs för projekt som kan ändra vattendragets läge, djup, vattenstånd, vattenföring, strand eller vattenmiljö eller grundvattnets kvalitet eller mängd och om ändringen kränker allmänna eller enskilda intressen på det sätt som avses i lag.

  Dessutom krävs det enligt 3 kapitel 3 § i vattenlagen ett tillstånd oavsett följderna alltid för vissa åtgärder, tex. för byggande av kraftverk, ändring av vattenståndet och för placering av muddermassa om mängden överstiger 500 m3.

  Tillståndsärenden i enlighet med vattenlagen behandlas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

  Blankett

  Tillstånd enligt vattenlagen

 • Ett tillstånd för miljöåtgärder krävs:

  • på ett detaljplaneområde och ett generalplaneområde om så bestäms i generalplanen
  • på ett område där byggförbud för utarbetande av detaljplan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande av generalplan eller ändring av generalplanen
  • då trädfällningen gäller ett område som i detaljplanen har anvisats till ett område som ska planteras
  • då ärendet gäller ett synligt träd i ett gaturum eller annan offentlig stadsmiljö
  • då ärendet gäller en sällsynt trädart
  • där ärendet gäller ett jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet

  Tillstånd för miljöåtgärder ansökas via Karlebys e-tjänster.

  I ansökan om tillstånd ska det anges vilken åtgärd saken gäller. Om ansökan gäller trädfällning ska basuppgifter ges om de träd som ska fällas såsom trädart, stammens omkrets, uppskattning av trädets höjd och motiveringar för fällningen.

  Till ansökan om tillstånd för miljöåtgärder behövs följande bilagor:

  • situationsplan av vilken med tillräcklig exakthet framgår de träd vilka är föremål för ansökan samt deras art
  • skriftligt hörande av grannar
  • utredning om besittningen av byggplatsen
  • om den sökande är ett bostadsaktiebolag ska även bolagsstyrelsens beslut om trädfällning bifogas
  • om den sökande är ett bostadsaktiebolag eller ett företag behövs dessutom ett handelsregisterutdrag

  Andra bilagor kan vara:

  • Konditionsbesiktning av träden, utlåtande av sakkunnig inom trädvård eller fotografier av de träd som saken gäller.

  Blankett

  Hörande av grannar

   

  Tillstånd för miljöåtgärder behövs inte när saken gäller:

  • Arbeten som är nödvändiga för genomförandet av general- och detaljplaner såsom bl.a. kommunaltekniskt arbete och byggande av trafikleder
  • Genomförande av arbeten i enlighet med beviljade bygglov eller åtgärdstillstånd och åtgärd som har obetydlig inverkan
  • Åtgärd som baserar sig på en godkänd vägplan i enlighet med landsvägslagen (503/2005) eller på en godkänd järnvägsplan i enlighet med banlagen (110/2007)
  • Täktverksamhet, eftersom bestämmelser som gäller tillstånd för miljöåtgärder inte tillämpas när åtgärden förutsätter ett tillstånd i enlighet med marktäktslagen (555/1981)
  • En åtgärd som har obetydlig inverkan

   

  Utlåtande om miljöåtgärder

  Om du inte är säker på om ett tillstånd för miljöåtgärder behövs ska du begära ett utlåtande om miljöåtgärder via Karlebys e-tjänster. Utlåtandet är avgiftsfritt.

  Till begäran om utlåtande om miljöåtgärder ska bifogas:

  • situationsplan (om ärendet gäller fällning av träd ska deras placering på tomten anges)
  • foto av trädet/de träd som ska fällas
  • skriftlig konditionsbedömning om sådan finns (vid behov kan myndigheten förutsätta att en konditionsbedömning görs upp som grund för beslutsfattandet)
  • om utlåtandet begärs av ett bostadsaktiebolag ska även bolagsstyrelsens beslut om trädfällning bifogas
 • Anmälan om verksamhet av försöksnatur

  Miljötillstånd behövs inte för kortvarig verksamhet av försöksnatur vars syfte är

  • att testa ny teknik, råvaror eller bränsle, tillverknings- eller förbränningsmetoder eller en reningsanordning
  • att i en anläggning eller yrkesmässigt behandla avfall, om detta sker i syfte att klarlägga verksamhetens konsekvenser, användbarhet eller någon annan jämförbar omständighet.

  En skriftlig anmälan om verksamhet av försöksnatur ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Anmälan lämnas in till tillståndsmyndigheten som är behörig att bevilja miljötillstånd för motsvarande verksamhet.

  Om anmälan som gäller verksamhet av försöksnatur faller inom miljövårdsmyndighetens behörighet i kommunen fattas beslutet om anmälan av en ledande miljöinspektör eller miljöinspektör. I så fall tas det ut en avgift enligt miljövårdsmyndighetens taxa för handläggning av anmälan.

  Kontakta miljövårdsmyndigheten innan du gör din anmälan för att utreda om verksamheten av försöksnatur kan göras på basis av anmälan eller om verksamheten eventuellt förutsätter ansökan om miljötillstånd.

 • Den som bedriver yrkesmässig avfallsinsamling ska göra en anmälan i enlighet med 100 § i avfallslagen till miljövårdsmyndigheten i den kommun där insamlingen bedrivs. Anmälan ska göras i god tid innan insamlingen påbörjas. Verksamhetsutövaren kan i samma anmälan inkludera uppgifter om alla mottagningsplatser för avfall i kommunen dit verksamhetsutövaren insamlar avfall för mellanlagring.

  Miljövårdsmyndigheten handlägger anmälan och underrättar anmälaren om anteckningen i avfallshanteringsregistret. För handläggning av anmälan tas ut en avgift enligt taxan.

  Blankett

  Anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling

Kontaktuppgifter