Hyppää sisältöön

Alueelliset palvelut

K.H.Renlundin museo toimii alueellisena vastuumuseona Keski-Pohjanmaalla. Alueellinen vastuumuseo palvelee toiminta-alueellaan kulttuuriperinnön asiantuntijana. Vastuumuseotoiminta perustuu vuonna 2020 voimaan astuneeseen uudistuneeseen museolakiin.

K.H.Renlundin museon alueellisiin vastuutehtäviin kuuluvat seuraavat kokonaisuudet: alueellisen museotoiminnan edistämistehtävä, alueellinen taidemuseotehtävä ja kulttuuriympäristötehtävä. Kulttuuriympäristötehtävä sisältää niin arkeologisen kulttuuriperinnön kuin rakennetun ympäristön ja korjausrakentamisen neuvonnan.

Alueellisen vastuumuseon toiminta-alueeseen kuuluvat Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli.

Teoskuva: Oscar Kleineh, Saaristomaisema, 1880-luku, öljy, 80,5 x 129 cm, K.H.Renlundin museo

Tutustu Youthful Heritage -hankkeeseen
 • Alueellisen museotyön keskeisenä palveluna on antaa neuvontaa ja ohjausta Keski-Pohjanmaan paikallisille museoille, yhteisöille sekä yksityishenkilöille aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön tallentamiseen ja säilyttämiseen. Tehtävän tavoitteena on alueellisen kulttuuriperinnön ja suojelun edistäminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa sekä huolehtia paikallismuseoiden keskinäisestä yhteistyöstä.

  Museo tarjoaa asiantuntija-apua esimerkiksi:

  –   museorakennusten säilyttämiseen ja korjaamiseen

  –   kokoelmien hallintaan

  –   näyttelyiden suunnitteluun

  –   museoiden näkyvyyden edistämiseen

  Lisäksi museo valvoo ja ohjaa Museoviraston ei-ammatillisille museoille vuosittain myönnettävien paikallismuseoiden hankeavustusten hakemista ja käyttöä. Yksittäisten museokäyntien lisäksi museo järjestää koulutus- ja kehittämistilaisuuksia yhteistyössä kulttuuriperintöjärjestöjen ja toimijoiden ja koulujen ja oppilaitosten kanssa.

  Alueellista museotyötä toteutetaan myös erilaisin hankkein. Tutustu tästä klikkaamalla Youthful Heritage -hankkeeseen.

  Yhteystiedot
  maakunta-amanuenssi
  Risto Känsälä
  044 780 9758
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

 • K.H.Renlundin museo hoitaa alueellista taidemuseotehtävää Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Museo palvelee keskipohjalaisia toimijoita kunnista yhdistyksiin ja yksityishenkilöihin taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin liittyvissä kysymyksissä.

  Alueelliseen taidemuseotehtävään sisältyy alueen taiteen ja visuaalisen kulttuurin edistäminen ja kartoittaminen esimerkiksi taidekokoelmien ja julkisen taiteen osalta. Alueen taiteilijoita dokumentoidaan videohaastatteluin. Lisäksi alueellinen vastuumuseo tuottaa erilaisille kohderyhmille palveluita kiertonäyttelyistä koulutuksiin sekä antaa neuvontaa esimerkiksi tekijänoikeusasioihin liittyen. Yhteistyötä sidosryhmiin ja kuntiin ylläpidetään säännöllisin vierailuin.

  Alueellista taidemuseotehtävää toteutetaan yhteistyössä muiden alueellisten vastuutehtävien kanssa.

 • Keski-Pohjanmaalla on rikas arkeologinen kulttuuriperintö, joka ulottuu aina varhaisesta kivikaudesta tähän päivään asti. Maakunnan arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana palvelee K.H.Renlundin museo. Museo hoitaa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyviä viranomaistehtäviä eli antaa asiantuntijalausuntoja ja -kannanottoja sekä osallistuu viranomaisneuvotteluihin. Lisäksi museo edistää arkeologian popularisointia ja tutkimusta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tehtävänä on myös huolehtia ajantasaisen arkeologisen kulttuuriperintötiedon saatavuudesta kaikille avoimessa kulttuuriympäristöjen palveluikkunassa (www.kyppi.fi).

  Mitä on arkeologinen kulttuuriperintö?

  Arkeologisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan maalla tai vedessä säilyneitä, ihmisen toiminnasta esihistoriallisella ja historiallisella ajalla syntyneitä jäännöksiä, rakenteita, kerrostumia ja löytöjä. Kiinteät muinaisjäännökset ovat keskeinen osa arkeologista kulttuuriperintöämme ja ne on rauhoitettu muinaismuistolailla. Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluu myös muita rakenteita ja paikkoja, joiden säilyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi. Tällaisia kulttuuriperintökohteita voidaan esittää säilytettäväksi esimerkiksi kaavoituksen keinoin.

  Arkeologinen kulttuuriperintö tulee ottaa huomioon kaikessa kaavoituksessa, metsänkäytössä ja maankäytössä. Lisätietoa aiheesta löydät sivulta Viranomaistyö ja lausunnot.

  Yhteystiedot
  Arkeologi
  Lauri Skantsi
  044 7809 055
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

 • Rakennettu kulttuuriympäristö muodostuu rakennuksista sisä- ja ulkotiloineen, pihoista, puistoista sekä erilaisista rakenteista kuten kadut, tiet ja sillat. K.H.Renlundin museo palvelee ja neuvoo Keski-Pohjanmaan alueen kuntia, yhteisöjä, yrityksiä sekä yksityishenkilöitä rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämisessä, kunnostamisessa ja tutkimisessa. Keskeisenä tehtävänä museolla on ohjata ja edistää rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön suojelua ja säilymistä omassa maakunnassaan.

  Rakennettua kulttuuriympäristöä ja -maisemaa voidaan suojella maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maakunta-, yleis- ja asemakaavoissa sekä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. Arvokkaiden rakennusperintökohteiden huomioimiseksi mm. kaavoituksessa laaditaan asiantuntijan tekemä inventointi, jossa kerätään, järjestetään ja tuotetaan tietoa rakennetun kohteen nykytilasta ja siihen johtaneista syistä. Inventoinnin perusteella voidaan joko kaavoissa ja rakennussuojelupäätöksessä antaa määritellä suojelun taso sekä se, miten säilyminen voidaan turvata. Tietoja laadituista inventoinneista voi tiedustella kunnista tai K.H.Renlundin museosta.

  Rakennetun kulttuuriympäristön ja -maiseman hoitoon on haettavissa avustuksia eri ministeriöiltä. K.H.Renlundin museo neuvoo kulttuuriperinnön rakennuskorjausavustuksissa, sekä toimii restauroinnin asiantuntijana toiminta-alueellaan.

  Yhteystiedot

  Rakennetun kulttuuriympäristön hoidon neuvonnasta vastaa Kokkolan kaupungin alueella:
  Kulttuuriympäristöamanuenssi
  Jouni Mustonen
  044 7809 759
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

  Rakennetun kulttuuriympäristön hoidon neuvonnasta kuntia Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli koskien:
  Maakunta-amanuenssi
  Risto Känsälä
  044 7809 758
  etunimi.sukunimi@kokkola.fi

  Huom! Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät sähköiset lausuntopyynnöt voi toimittaa osoitteeseen: kokkola@kokkola.fi