Fortsätt till innehållet

Regional service

K.H.Renlunds museum fungerar som ett regionalt ansvarsmuseum i Mellersta Österbotten. Museet erbjuder sina tjänster som sakkunnig på kulturarvet i sin egen region. Ansvarsmuseumverksamheten grundar sig på den nya museilagen som trädde i kraft 2020.

Följande helheter hör till K.H.Renlunds museums regionala ansvarsuppgifter: befrämjandet av den regionala museiverksamheten, uppgiften att medverka i den regionala konstmuseumverksamheten samt kulturomgivningsuppgiften. I kulturomgivningsuppgiften ingår det arkeologiska kulturarvet och rådgivning gällande det byggda kulturarvet och dess renovering.

Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil hör till det regionala ansvarsmuseets verksamhetsområde.

Konstverk: Oscar Kleineh, Skärgård, 1880-tal, olja, 80,5 x 129 cm, K.H.Renlunds museum

Kulturmiljöer som platser för konst och gemenskap
 • Det regionala museiarbetets centrala uppgift är att ge rådgivning och handledning till lokala museer, sammanslutningar samt privatpersoner i Mellersta Österbotten om deponering och förvaring av materiellt och immateriellt kulturarv. Målet är att främja det regionala kulturarvet och skyddandet i samarbete med regionens aktörer samt att sörja för lokala museers ömsesidiga samarbete.

  Museet erbjuder sakkunnighjälp exempelvis:
  – vid bevaring och renovering av museibyggnader
  – i administrationen av samlingar
  – i planeringen av utställningar
  – i främjandet av museernas synlighet

  Dessutom övervakar och handleder museet ansökningen och användningen av lokalmuseers projektunderstöd som Museiverket årligen beviljar icke-professionella museer. Utöver enskilda museibesök ordnar museet utbildnings- och utvecklingstillfällen i samarbete med kulturarvsorganisationer och aktörer samt skolor och läroanstalter.

  Kontaktinformation:
  Risto Känsälä
  landskapsamanuens
  044 780 9758
  förnamn.efternamn@kokkola.fi

 • K.H.Renlundis museum sköter det regionala konstmuseumsuppdraget i landskapet Mellersta Österbotten. Museet betjänar aktörer i Mellersta Österbotten, allt från kommuner till föreningar och privatpersoner i frågor som anknyter till konst och visuell kultur.
  I det regionala konstmuseumsuppdraget ingår att främja och kartlägga regionens konst och visuella kultur exempelvis vad gäller konstsamlingar och offentlig konst. Regionens konstnärer dokumenteras via videointervjuer. Därtill producerar ansvarsmuseet tjänster för olika målgrupper, allt från vandringsutställningar till utbildningar, samt ger råd exempelvis i anknytning till upphovsrättsfrågor. Samarbetet med intressentgrupper och kommuner upprätthålls med regelbundna besök.

  Det regionala konstmuseumuppdraget förverkligas i samarbete med andra regionala ansvarsuppdrag.

 • Mellersta Österbotten har ett rikt arkeologiskt kulturarv som sträcker sig allt från stenåldern till våra dagar. K.H.Renlunds museum svarar för det arkeologiska kulturarvets expertis. Museet sköter myndighetsuppgifter som anknyter till det arkeologiska kulturarvet, dvs. ger utlåtanden och ställningstaganden i egenskap av sakkunnig, samt deltar i myndigheternas samråd. Därtill främjar museet popularisering av arkeologi och forskning i samarbete med olika aktörer. I dess uppgifter ingår också att sörja för tillgången till uppdaterad arkeologisk kulturarvsinformation i kulturmiljöns servicefönster som är öppen för alla (www.kyppi.fi).

  Vad är arkeologiskt kulturarv?

  Med arkeologiskt kulturarv avser man fornlämningar, konstruktioner, avlagringar och fynd efter mänsklig verksamhet under förhistorisk eller historisk tid och som bevarats på land eller under vatten. Fasta fornlämningar är en central del av vårt arkeologiska kulturarv och de har fredats genom lagen om fornminnen. Till det arkeologiska kulturarvet hör även sådana konstruktioner och platser som det anses vara motiverat att bevara med tanke på deras historiska betydelse och deras värde som kulturarv. Sådana kulturarvsobjekt kan föreslås bevaras exempelvis genom planläggningsmetoder.

  Det arkeologiska kulturarvet ska tas i beaktande i all planläggning, användning av skog och mark. Mera information om saken finns på sidan Myndighetsarbete och utlåtanden.

 • Den byggda kulturmiljön består av byggnaderna med sina interiörer och exteriörer, gårdsplaner, parker samt olika konstruktioner såsom gator, vägar och broar. K.H.Renlunds museum betjänar och ger råd till kommuner, sammanslutningar, företag och privatpersoner i Mellersta Österbotten om bevarande, iståndsättning och forskning av byggd kulturmiljö. Museets centrala uppgift är att handleda och främja skyddandet och bevarandet av den byggda kulturmiljön och kulturarvet i sitt eget landskap.

  Den byggda kulturmiljön och det byggda kulturlandskapet kan skyddas med stöd av markanvändnings- och bygglagen i landskaps-, general- och detaljplanläggning samt med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. För att beakta värdefulla byggnadsarvsobjekt, bl.a. inom planläggning, gör en sakkunnig en inventering under vilken man samlar in, organiserar och producerar information om byggnadens nuvarande tillstånd och de orsaker som lett till det. Utgående från inventeringen kan man endera i planer eller i byggnadsskyddsbeslut låta slå fast skyddsnivån samt hur bevarandet kan tryggas. Uppgifter om gjorda inventeringar kan begäras av kommunerna eller av K.H.Renlunds museum.

  Man kan ansöka om understöd av olika ministerier för vård av kulturmiljön och kulturlandskapet. K.H.Renlunds museum ger råd vad gäller understöd för iståndsättning av kulturarv samt fungerar som sakkunnig inom sitt verksamhetsområde i restaureringar.

  Kontaktinformation:

  Rådgivning vid vård av byggd kulturmiljö på Karleby stads område:
  Kulturmiljöamanuens
  Jouni Mustonen
  044 7809 759
  förnamn.efternamn@kokkola.fi

  Rådgivning vid vård av byggd kulturmiljö i kommunerna Halso, Kannus, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil:
  Landskapsamanuens
  Risto Känsälä
  044 7809 758
  förnamn.efternamn@kokkola.fi

  Obs! Elektronisk begäran om utlåtande i anknytning till byggd kulturmiljö kan skickas till adressen: kokkola@kokkola.fi