Fortsätt till innehållet
 • När en elev har fått en egentlig studieplats har hen rätt att fortsätta i bildkonstskolan till 20-årsåldern. Eleven har på särskilda grunder rätt att anhålla om ett mellanår från studierna.

  De fyra första åren består av grundstudier under vilka eleven övar olika färdigheter i bildskapande – eleven övar att göra iakttagelser och bekantar sig med olika material och verktyg. I undervisningen betonas eget personligt uttryck, fantasi och kreativitet.

  Det femte och sjätte året är uppdelat i fyra perioder. Varje period fokuserar på en uttrycksmetod (årkurs 5: målning, grafik, keramik och skulptur; årskurs 6: serieteckning, animering, digital fotografering och bildbehandling). På våren från och med årskurs 6 får eleven själv välja sina verkstäder för följande läsår.

  I verkstadsundervisningen koncentrerar sig eleven på den verkstad som hen valt för terminen eller läsåret. I undervisningen ingår små hemuppgifter, gemensamma utställningsbesök under lektionstid och annan granskning av konst samt utflykter och besök. Med hjälp av dem undersöks omgivningen, den gamla och den nuvarande kulturen – hela livet.

   

 • Undervisningen för barn under skolåldern är 60 minuter. I grundstudierna, under de fyra första åren, ordnas undervisning 2 x 45 minuter per vecka. Från årskurs 5 ordnas undervisning 3 x 45 minuter per vecka, dvs. 2 timmar och 15 minuter. Lektionerna börjar och slutar exakt på angiven tid.

  Lektionens början är viktig eftersom läraren ger avisningar inför den nya uppgiften med hjälp av reflektion och samtal kring bilder eller genom att demonstrera en nya arbetsredskap.

  Lektionen inleds ibland med en liten utflykt i närmiljön för att se eller undersöka ett fenomen. Det är därför viktigt att komma i tid.

  Det är viktigt att regelbundet delta i undervisningen både med tanke på den egna inlärningen och också med tanke på gruppandan. Man behöver inte meddela om enskilda frånvaron,  men om eleven ska vara borta många gånger i rad är det är viktigt att anmäla saken till läraren eller bildkonstskolans kansli. Om eleven är borta utan anmälan flera gånger i rad kan hen anses ha avstått från sin plats i skolan och elevplatsen kan ges till någon annan som står i kö till bildkonstskolan.

  Efter lektionen är föräldrarna välkomna in för att diskutera och bekanta sig med lektionens mål och resultat. Avsätt extra tid för hämtningen så att eleven i lugn och ro hinner avsluta sitt arbete och städa sin arbetsplats. Vi strävar efter att eleverna ska känna ansvar för arbetsredskapen och arbetsutrymmena.

  Läraren meddelar via e-post eller sms om avvikande tider eller platser. Därför är det viktigt att bildkonstskolan har föräldrarnas giltig kontaktinformation. Vi hjälper gärna om familjen har frågor kring detta.

 • Eleven får ett avgångsbetyg i slutet av årskurs 8 före hen går vidare till de fördjupade studierna. Eleven får ett avgångsbetyg för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning om hen fullgjort  grundstudier och fördjupade studier samt genomfört ett slutarbete och kompletterande studier (konstkännedomlektioner). Om eleven vill kan hen begära ett intyg över deltagande för studier som inte slutförts.

 • Alla material som används under lektionstid ingår i terminsavgiften. Vi målar, ritar, formar och bygger på lektionerna – eleven ska helst klä sig i kläder som tål att bli smutsiga! Det kan vara bra att ha egna inneskor eller innetossor. Skolan ansvarar inte för skador på elevens kläder eller saker. Det är också viktigt att eleven klär sig efter vädret vid eventuellt utomhusarbete eller för utflykter.

 • Förtroende och samarbete mellan vårdnadshavarna och skolan är viktigt. Om barnet har särskilda behov som hänför sig till inlärning eller deltagande i en grupp är det bra att informera läraren om dessa behov. Bildkonstskolan har inte tillgång till en skolgångshandledare och därför kan det ibland vara nödvändigt att elevens förälder är med på lektionen. Det är också viktigt att diskutera eventuella mobbningsfall eller andra frågor som påverkar elevens motivation med läraren eller rektorn så att vi i mån av möjlighet kan påverka dessa saker.

  Stödjandet av barnets hobby kräver både att man skjutsar barnet men också att man uppmuntrar barnet och visar uppskattning. Den respons och det intresse samt uppskattning av barnets arbete som föräldrarna visar uppmuntrar barnen.

  Lärarna vill gärna ha en öppen dialog i alla sammanhang – såväl när det gäller glädjeämnen som bekymmer.

   

 • Vi ber föräldrarna om tillstånd att använda bilder av elevarbeten och elever i skolans kommunikation. Tillståndet gäller under hela den tid eleven deltar i bildkonstskolan om det inte återkallas separat.

 • Bildkonstskolan ordnar 1–2 elevutställningar per år. Vårutställningens vernissage är läsårets höjdpunkt och familjerna är hjärtligt välkomna att delta i vernissagen och utställningarna.

   

 • Senast i slutet av vårterminen får eleven ta hem alla arbeten som hen gjort under läsåret. Bildkonstkolan har inte möjlighet att förvara elevarbeten och därför ska de arbeten som eleven lämnat i skolan hämtas inom utsatt tid. De arbeten som inte hämtas blir skolans egendom och förstörs efter övervägande.

 • Föräldrarna är skyldiga att meddela kansliet on förändringar som gäller eleven.

  Om eleven avslutar sina studier ska föräldrarna meddela detta per e-post till addressen ktk-bks@kokkola.fi.

 • Terminsavgiften betalas två gånger per år, i regel i oktober-november och februari-mars. Befrielse från terminsavgiften beviljas ett läsår åt gången på basis av en separat ansökan. 10 % av eleverna kan beviljas en frielevplats. Information om ansökan ges separat i infobrevet som sänds i början av läsåret och på bildkonstskolans webbplats.

 • Grundskolelevernas elevförsäkring täcker också bildkonstskolans verksamhet. Kontakta skolans kansli i händelse av olycksfall.

  Eleverna ska använda ingången vid Folkskolegatan och den delen av gårdsplanen ska hållas fri från biltrafik för att eleverna tryggt ska kunna ta sig in över gårdsplanen. Gårdsområdet vid Katarinegatan är reserverad för lärarna.

  Vårdnadshavare ansvarar för eleven tills lektionen börjar samt genast efter att lektionen tar slut. Det är inte möjligt att ordna kontinuerlig övervakning i bildkonstskolans foajéer och på gårdsområdet. Vi försöker ordna så att lokalerna och förhållandena är så säkra som möjligt.

  Vi använder olika material och verktyg på ett tryggt och övervakat sätt.  Eleverna använder skyddsutrustning efter behov.

  Vi ordnar utrymningsövningar varje år. Räddningsplanen uppdateras regelbundet med myndigheterna.

  Bildkonstskolans kvällsvaktmästare arbetar i regel mellan kl. 15.00 och 20.00.

 • 1.      Eleverna kommer i tid till lektionerna och lektionerna avslutas på angiven tid. Elev kan lämna lektionen tidigare om vårdnadshavaren har kommit överens om detta med läraren.

  2.      Det är förbjudet att använda mobiltelefoner under lektionstid om inte något annat överenskommits med läraren.

  3.      Lärarens anvisningar ska följas.

  4.      Det är förbjudet att springa i skolan.

  5.      Alla ska få arbetsro och mobbning tillåts inte.

  6.      Andras arbete och arbeten ska respekteras.

  7.      Var och en rengör sina egna redskap och deltar i städningen av klassrummet.

  8.      På lektionerna används bara de material som getts för uppgiften.