Fortsätt till innehållet

Marknadsföring och kommunikation

Staden informerar aktivt, tidsenligt och interaktivt via många kanaler om sin verksamhet, sina tjänster, sitt beslutsfattande samt om kommuninvånarnas möjligheter att delta.

Staden främjar med sin kommunikation och stadsmarknadsföring även trivseln och stärker Karlebys dragnings- och kvarhållningskraft. En väl genomförd kommunikation förbättrar tjänsternas kvalitet och verksamhetens effektivitet.

Stadens kommunikation styrs av 22 § (Möjligheter att delta och påverka) och 29 § (Kommunikation) i kommunallagen.

Kommunikationsansvar

I stadens organisation är kommunikationsverksamheten decentraliserad. Enheterna och sakkunniga har ansvaret för kommunikationen och marknadsföringen vad gäller den egna uppgiften, och sektorernas och affärsverkets direktörer för kommunikationen och marknadsföringen som gäller den egna sektorn.

Karleby stads marknadsförings- och kommunikationsteam koordinerar och stödjer hela stadsorganisationens kommunikation. Teamet ingår i enheten Näringsliv och stadsutveckling och ansvarar för stadens marknadsföring. Teamet ansvarar också vid behov tillsammans med sektorerna för samordnad och effektiverad kommunikation.

Stadsstyrelsen leder och övervakar stadens kommunikation och marknadsföring. Stadsdirektören bär helhetsansvaret för stadens kommunikation och marknadsföring.

Kommunikationskanaler

Staden utnyttjar många kommunikationskanaler och -metoder. Stadens kommunikationskanaler är bland annat webbplatsen kokkola.fi, sociala mediers kanaler, meddelanden, kungörelser och annonser, evenemang för allmänheten samt broschyrer och publikationer.

Marknadsförings- och kommunikations­teamet

Materialer och länkar

 • Karleby är staden ur havet, grundad av en kung. Symboldelen i stadens logo har sitt ursprung i pärlorna i Karleby vapens krona. Därtill kommer en textdel som helst används i den tvåspråkiga formen Kokkola Karleby. Kronan påminner oss om stadens historia. Det finns också en förkortad form av logon i vilken bokstaven K får en pärlkrona. Denna version används begränsat.

  Stadens färgvärld har fått sin inspiration av Karleby stadsbild. I den syns den mångformiga naturen, parkerna, närheten till havet, kuststaden samt den gamla trästadsdelens ikoniska färger. Fyra färgteman används: Natur, Strand, Öppenhet och Neristan. Det vita och det svarta balanserar helheten.

  Karlebys logo i bildbanken.

  Kokkola, Karleby logo

 • Stadens vapen kan användas i officiella eller festliga sammanhang där logon inte kan användas. Om användningen av vapnet överenskommes med marknadsförings- och kommunikationsteamet.

  Motivet till Karleby stads vapen har hämtats från stadens sigill som beviljades i samband med grundandet av staden 1620. Tjärtunnan är en symbol för tjärbränning och tjärhandeln vilka spelat en viktig roll i stadens historia ända till 1800-talet. Vapnet har ritats av Elof Eriksson och Into I. Suominen utgående från ett äldre vapen och togs i bruk 17.12.1956. Vapnet föreställer en liggande svart tjärtunna med röda eldslågor i gyllene fält.

  Kokkolan kaupungin vaakuna.

 • Karleby stad och dess olika enheter är aktivt med i sociala mediers olika kanaler. Enheterna ansvarar för uppdateringen av sina egna sidor.

  Kultur

  Idrott, turism och evenemang

  Barns och ungas Karleby

  Näringsliv och företagsverksamhet

  Skolor och studier

  Boende och miljö, säkerhet

 • I dagens djungel av kommunikationskanaler måste varje organisation kunna kommunicera på ett sätt som kan identifieras både visuellt och verbalt. Exempelvis färgerna, de grafiska formerna, bilderna samt språkstilen inverkar på mottagarens sätt att tolka och uppfatta Karleby. Dessa element utgör en viktig del av Karlebys varumärke – men bara en del.

  Faktorn som inverkar mest på Karlebys varumärke är nämligen Karlebyborna själva. Människorna, företagen, offentliga organisationer inom olika branscher, idrotts- och kulturfolket, studerande – alla ni som varje dag med er egen verksamhet förmedlar en bild av hur det är att vara Karlebybo och om vad vår stad representerar.

  Kokkolabrändi.fi

 • Vi har en bildbank för våra samarbetsparter och media. Urvalet i bildbanken är avsedd att användas i sammanhang som anknyter till Karleby. Publiceringsrätten får inte säljas eller överföras till en tredje part. Upphovsrätten innehas av fotografen och Karleby stad. Fotografens namn ska nämnas i samband med publiceringen av bilden. Bilderna får inte manipuleras utan tillstånd av Karleby stads kommunikationstjänster.

  Marknadsförings- och kommunikationsteamet ger mera information om bilderna och om användningen av bildbanken

  Stadens bildbank

 • I utlåtandet ska det också finnas beskrivet hur användaren kan påpeka brister i tillgängligheten. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv och lagen som genomför direktivet (lag om tillhandahållande av digitala tjänster) innehåller bestämmelser om ett tillgänglighetsutlåtande.

  Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen kokkola.fi