Fortsätt till innehållet
Man betalar nätfakturan

Fakturering och betalning

Karleby stad använder ett elektroniskt system för fakturacirkulation och ber därför att få fakturorna som nätfakturor. Som operatör för nätfaktureringen anlitar staden CGI vars förmedlarkod är 003703575029.

Stadens nätfakturaadress, dvs. EDI-kod är 00370179377801.

Affärsverkets EDI-kod:

Karleby Vatten 00370179377811

Karleby stads FO-nummer är 0179377-8.

OBS! Beställarkoden måste anges på fakturan.

Karleby stad dirigerar fakturorna på basis av beställarkoden. Den fyrsiffriga beställarkoden förmedlas i en Finvoice-fil:

Av taggarna nedan avläser vårt ekonomistyrsystem UNIT4 uppgifterna bakom beställarkoden. De prioriteras enligt ordningen nedan:

InvoiceDetails/<OrderIdentifier>

InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>

DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>

OBS! Karleby Hamn, Karleby Energi och Karleby Työplus hör inte längre till stadens affärsverk.

 

Omvänd momsskyldighet för byggtjänster fr.o.m. 1.4.2011

Karleby stad har status som köpare, vilket innebär att på Karleby stads enheters köp av byggtjänster tillämpas omvänd momsskyldighet och således ska staden faktureras utan moms vid köp av byggtjänster.

 

FöPL-intyg begärs av firmor och enskilda näringsidkare

Självständig företagares pensionsförsäkring och FöPL-/ LFöPL-intyg

Allmänt

Enligt kommunernas pensionsförsäkrings anvisningar ska pensionsskyddet utökas för allt utfört arbete inom den offentliga sektorn.
Som arbetsersättning betraktas sådan ersättning för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst som betalas i annan form än lön. Om staden köper tjänster av en självständig företagare (firma, privatperson), måste kommunen utreda företagarens pensionsförsäkring och be företagaren lämna in ett intyg på företagarens pensionsförsäkring (FöPL- eller LFöPL-intyg).

Inlämnande av FöPL-/LFöPL-intyg

Den som säljer tjänster till Karleby stad måste beakta att självständiga företagare (firma, privatperson) måste lämna in ett FöPL- eller LFöPL-intyg, kopia av försäkringsbrevet eller försäkringsbetalningen till kommunen i samband med den första faktureringen samt därefter årligen.

Anvisningen gäller även s.k. lättföretagare. Intyget lämnas in till köpreskontras e-postadress för ekonomiservicecentret Monetra Oy som Karleby stad anlitar: ostoreskontra.kokkola@monetra.fi

Om företagsverksamheten har pågått oavbrutet i minst 4 månader ska en självständig företagare inom 6 månader ta företagarens pensionsförsäkring. Om företagsverksamheten är liten (arbetsinkomsten år 2020 mindre än 7 958,99 €/år), är personen inte skyldig att ta en FöPL-försäkring och arbetet omfattas av det offentliga pensionssystemet OffPL.

Företagaren har ingen FöPL-/LFöPL-försäkring

Om en självständig företagare inte har någon pensionsförsäkring ska staden betala i OffPL-pensionsavgift (ca 17 %) för det fakturerade arbetet.
Fakturan som företagaren skickat till staden betalas till företagaren i enlighet med principerna för löneutbetalning, av betalningen dras av arbetstagarens lönebaserade pensionsavgift 7,15/8,65 % (53–62 åringar 8,65%).
Löneutbetalningsdagar är månadens 15:e dag och månadens sista bankdag.

Pensionerad företagare

Pensionerad företagare lämnar in ett pensionsintyg.
En pensionerad företagare omfattas av OffPL till slutet av den månad hen fyller 68 år och således är staden skyldig att betala arbetstagar- och arbetsgivaravgifterna till KEVA om det inte finns något FöPL- eller LFöpl-intyg.