Fortsätt till innehållet
Euroopan unionin lippu liehuu.
Mostphotos

Projekt och kommun­finansiering

Karleby stad fungerar som kommunal finansiär vad gäller utvecklingsprojekt som genomförs på stadens område. Staden finansierar projekt som efterföljer EU-program. Projekten ska stärka stadens livskraft. Därtill ska projekten överensstämma med stadens strategi och mål.

Kommunfinansiering kan ansökas för projekt i vilka staden fungerar enbart som projektets delfinansiär i projekt som genomförs av någon annan. Ett typexempel av ett sådant projekt är ett projekt som genomförs av en läroanstalt eller ett forskningsinstitut.

Till projektgenomförare – ansökan om kommunfinansiering

 • Kontakta stadens representanter redan i projektets beredningsskede. På så sätt kan man försäkra sig om att staden har tillgång till all information som är nödvändig för staden och att projektet överensstämmer med stadens strategi och mål.
 • Lämna in din ansökan om kommunfinansiering via systemet KPkuntaraha.fi senast i samma skede som ansökan riktas till huvudfinansiären. I regel kräver huvudfinansiärerna ett beslut om kommunfinansiering innan de själva fattar beslut.
 • Vi förutsätter att alla sökande muntligt presenterar projektet som är under beredning för stadens projektgrupp. Genom detta förfarande vill vi säkerställa att vi får nödvändig information om projektet före beslutsfattandet och kan allt bättre också undvika överlappningar samt hitta synergier mellan olika projekt.
 • Reservera en presentationstid genom att registrera projektet i systemet kpkuntaraha.fi.
 • I början av ansökan finns en ruta där du kan reservera följande lediga tid för presentation av ett projekt. Välj samtidigt temat som projektet inriktas på. Utgående från denna information kan vi kalla in sakkunniga inom det valda området till presentationen. Presentationerna hålls under dagar som preciseras senare. För presentation av ett enskilt projekt reserveras 30 minuter.
 • Efter presentationen bereder projektkoordinatorn ärendet om projektet för behandling i projektgruppen.

Projektgruppen

Projektgruppen består av permanenta medlemmar och sakkunniga. De sist nämnda deltar i mötena när projekt inom deras specialområden behandlas.

 • Piia Isosaari, strategichef, Näringsliv och stadsutveckling
 • Jonne Sandberg, utvecklingsdirektör, Näringsliv och stadsutveckling
 • Marjo Rahikka, projektkoordinator, Näringsliv och stadsutveckling
 • Ben Weizmann, förvaltningsdirektör, Koncernförvaltning och koncerntjänster
 • Jussi Järvenpää, utvecklingschef, Koncernförvaltning och koncerntjänster
 • Timo Lahtinen, verkställande direktör, KOSEK
 • Pekka Pohjola, företagsutvecklare, KOSEK
 • Sanna-Mari Levijoki, sysselsättningschef, Sysselsättningstjänster
 • Jaana Ingalsuo, sakkunnigmedlem, ledande landsbygdsombudsman
 • Lotta Nyqvist, sakkunnigmedlem, Fritids- och idrottstjänster
 • Teea Pietilä, sakkunnigmedlem, verkställande direktör, Karleby Turism Ab
 • Mika Sarkkinen, sakkunnigmedlem, utvecklingschef, Bildningscentralen
 • Kirsi Rytkönen, sakkunnigmedlem, personalchef, Personaltjänster

Vi fattar beslut om kommunfinansiering endera som tjänsteinnehavarbeslut eller på beslut av stadsstyrelsen beroende på storleken på den totala kommunfinansieringsandelen som ansöks av staden för projektet.

Vi behandlar ansökan konfidentiellt enligt god förvaltningssed. Staden förbehåller sig dock rätten att utbyta information med projektets huvudfinansiär samt med målgrupper och intressentgrupper som anges i projektplanen.

Staden bedömer projekt och beviljar kommunfinansiering enligt villkor som ställts av stadsstyrelsen. Projekt bedöms utgående från måluppställning, resursallokering, riskbedömning, projektets beständighet samt temainriktade specialmål. OBS! Karleby stad bedömer inte om projektet är finansieringsberättigande, utan det görs alltid av huvudfinansiären.

Ta kontakt