Fortsätt till innehållet
Puheenjohtajan nuija ja kokousasiakirjoja

Beslutsfattande

Ledningen av staden bygger på stadsstrategin, ekonomiplanen, budgeten och övriga beslut av stadsfullmäktige.

Fotograf: Mostphotos

 • Förvaltningens stadgar

  Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för stadens förvaltning och verksamhet samt för organens sammanträdesförfarande.

 • Stadsfullmäktige

  Den högsta beslutande makten i Karleby stad utövas av stadsfullmäktige som består av 43 ledamöter. Fullmäktige svarar för Karleby stads verksamhet och…

 • Stadsstyrelsen

  Stadsstyrelsen leder Karlebykoncernen enligt de strategier, mål och principer som stadsfullmäktige har godkänt

 • Nämnder och andra organ

  Stadens organ är nämder, direktioner, delegationer, råd och kommittéer.

 • Utvärdering och revision

  Kontrollen över kommunens verksamhet och ekonomi består av extern och intern kontroll.

 • Bindningar

  Enligt kommunallagen ska en kommunal förtroendevald och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar. Revisionsnämnden övervakar att…