Fortsätt till innehållet

Det tematiska projektet med ledningsansvar gällande batterikemi grundar sig på den nationella batteristrategin 2025 och dess nationella visioner och mål i batterivärdekedjan, särskilt i tillverkningen av batterikemikalier. Den nationella batteristrategin har som mål att bl.a. öka kompetensen inom branschen, fördjupa det internationella samarbetet, utveckla en verksamhetsmiljö som lockar till investeringar, främja ansvarsfullheten inom branschen, informera om branschen samt utveckla finansieringen. Aktörerna som deltar i projektet har en central roll när det gäller att sammanföra kunnande inom batterikemi och att möjliggöra ökad inhemsk kompetens. Det här öppnar möjligheter till bredare internationellt samarbete och främjar exportindustrin samt möjliggör nya investeringar i Finland.

Det tematiska projektet med ledningsansvar gällande batterikemi inriktas på deltagande stadsregioners styrkor inom industriell affärsverksamhet och forskning.

Stadsregionerna nedan deltar i projektet: Karleby, Vasa, Björneborg, Åbo, Villmanstrand, Jyväskylä och Kuopio.

Projektet med ledningsansvar förverkligar också mål som satts upp i landskapsplanerna för smart specialisering samt mål i programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. I projektet utvecklas det nationella samarbetet mellan branschens aktörer särskilt för att lösa problem som är gemensamt kända inom branschen. Samarbetets mål är att effektivt utnyttja regionala kompetensresurser samt att stärka och övergripande utnyttja den regionala specialkompetensen för att lösa gemensamma utmaningar i anknytning till batterikemi.

Projektets konkreta åtgärder anknyter till  

 • stärkandet och internationaliseringen av spetskompetensen inom batterikemi,
 • identifieringen av regionernas gemensamma forskningsutmaningar,
 • beredningen av nya FoU-projekt,
 • identifieringen av gemensamma kompetensbehov samt
 • utvecklingen av utbildningsvägar och industriella servicekoncept.

Genom vidtagna åtgärder stärks stadsregionernas kompetens nationellt och internationellt. Därtill konkretiseras förverkligandet av teman som slagits fast i deltagande stadsregioners ekosystemavtal särskilt vad gäller batterikemi och ämnesområden som stöder den och ett effektivt utnyttjande av resurser främjas. Projektets konkreta mål är 1–2 gemensamma nationella projekt för att lösa identifierade problem samt 1–2 potentiella EU-konsortiumprojekt inom Horizon Europe-program.

Åtgärdshelheter

 • Förverkligare Uleåborgs universitet / Karleby universitetscenter Chydenius.

  Arbetspaketets mål är att stärka den befintliga kompetensen genom att identifiera gemensamma forskningsutmaningar för regionerna. Syftet med universitetsstudien är att höja den regionala företagsverksamheten, som på bred front anknyter till batterikemi, till en betydelsefullare roll i centrala klusteruniversitet och deras FoU-verksamhet. Ett särskilt mål är att stärka den regionala specialiseringen (Karleby: batterikemi, katodmaterial, tillverkning och karakterisering av batterikemikalier och -celler, Kuopio: anodmaterial, hållbarheten i batterikemins värdekedja, särskilt sulfatfrågan, Åbo: cirkulär ekonomi, nya batterikemikalier, Björneborg: teknologimetaller, miljöaspekt, Jyväskylä: cirkulär ekonomi, kritiska råvaror, Villmanstrand (inkluderande Kotka-Fredrikshamn): avskiljningsteknologier i batterikemins värdekedja, Vasa: användningen av batterier i energilagring). Därtill är mål att tillsammans med industrin och intressentgrupper stärka forskningsplattformen för redan godkänd spetskompetens inom batterikemibranschen samt att säkerställa i ännu större omfattning livskraften för industribranschen som anknyter till metallförädlingen i Finland.

 • Förverkligare Yrkeshögskolan Centria Ab, Mellersta Österbottens utbildningskoncern och Uleåborgs universitet / Karleby universitetscenter Chydenius.

  Man har för avsikt att under utbildningens åtgärdshelhet utveckla utbildningen vad gäller utbildningsriktningar som anknyter till batterier i syfte att främja näringslivets tillgång till arbetskraft. Målet är att i Finland bygga upp ett internationellt betydelsefullt utbildningsnätverk inom batteriindustri. I utbildningsnätverket kartläggs kompetensbehov, behov av arbetskraft och innostäders styrkor. Likaså utarbetas en utbildningsväg, och en nätverksmodell för handling utvecklas. Utbildningsvägarnas mål är att utveckla utbildningsprogram och handlingsmodeller som passar särskilt batteriindustrin. Genom projektet stärks också utbildningens attraktionskraft och välkändhet nationellt och internationellt.

 • Förverkligare Karleby stad.

  Tillverkningen av batterikemikalier handlar om den tunga industrins produktion. Kokkola Industrial Park är ett exempel på industriell integration och infrastruktur som verkligen bra stöder den tunga kemiska industrin. Industriell konkurrenskraft uppkommer av priserna för konkurrenskraftiga nyttigheter, effektiva tjänster samt allmän ledning av industriområdet. I projektet deltar flera olika orters industriområden som är avsedda för tung industri. Kokkola Industrial Park är medlem i European Chemicals Site Promotion Platform (ECSPP) genom vilken europeisk kontext tas med i projekthelheten.

Vi gör Finland till världens bäst fungerande experiment- och innovationsmiljö före år 2030 som en del av sammanslutningen Innokaupungit-Innostäder! Innostäder stärker sin kompetens och sina samarbetsnätverk under teman grön omställning, digital teknologi och välfärd.

#innocities