Fortsätt till innehållet
Två personer skakar hand
Mostphotos

Offentliga upphandlingar

 • Utöver upphandlingslagstiftning styrs upphandlingsverksamheten av stadens upphandlingsprogram. Upphandling som är planmässig och förutseende främjar öppenhet och effektivitet.

  Upphandlingar planeras och realiseras ur perspektivet för hållbar utveckling och i dem beaktas miljösynvinklar samt mål som satts upp för sysselsättning och sociala kriterier.

  Upphandlingsverksamheten utgör en del av stadens näringspolitik. Via sina egna upphandlingar skapar staden förutsättningar för näringsverksamhet och företagsamhet även med beaktande av nya aktörer.

  Staden genomför separata upphandlingar, stadens gemensamma upphandlingar samt regionala gemensamma upphandlingar. Beställningarna handlas i huvudsak decentraliserat av stadskoncernens olika enheter. Vissa upphandlingstjänster produceras centraliserat av stadskansliet.

  Tjänsteinnehavare och organ beslutar från fall till fall om separata upphandlingar utgående från beviljade anslag och om stadens gemensamma upphandlingar.

 • Med små upphandlingar avses konkurrensutsättning eller direktupphandling som underskrider det nationella tröskelvärdet i upphandlingslagen. Vid upphandling av varor och service är det nationella tröskelvärdet 60 000 euro (utan moms) och i entreprenader 150 000 euro (utan moms).

  Upphandlingslagen tillämpas inte på små upphandlingar. Vid små upphandlingar är man inte heller skyldig att publicera en upphandlingsannons i Hilma-portalen. Även om upphandlingslagen inte tillämpas på små upphandlingar, ska man ändå för dem följa grundprinciperna för offentliga upphandlingar. Dessa är öppenhet, proportionalitet, opartiskt och icke-diskriminerande bemötande av anbudsgivare, planenlighet, ekonomiskhet och utnyttjande av konkurrensförhållanden.

  Vi iakttar stadens upphandlingsanvisningar i små upphandlingar med konkurrensutsättning som utgångspunkt. Med särskilda motiveringar kan också direktupphandling tillämpas.

  Vi använder det webbaserade systemet, portalen Cloudia för små upphandlingar. Pågående anbudsförfaranden meddelas genom systemet. Huvudregeln är att vi använder portalen som kanal för små upphandlingar. Ett upphandlingsförfarande kan dock alternativt genomföras på ett för ögonblicket ändamålsenligt sätt.

  Du kan lämna in ditt anbud elektroniskt i tjänsten för småskalig upphandling. Tjänsten är öppen och avgiftsfri för alla företag. Inlämnandet av anbud förutsätter endast att företaget registrerar sig i systemet. Ifall företaget har registrerat sig tidigare på tjänsten Tarjouspalvelu.fi kan man logga in i systemet för små upphandlingar med samma koder.

 • Med upphandlingssamarbete eftersträvas bland annat kostnadsbesparingar och kvalitet i gemensamma upphandlingar samt utveckling av upphandlingskompetens och -verksamhet.

  I upphandlingssamarbetet deltar Karleby stad, Kaustby kommun, Perho kommun, Vetil kommun, Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, Mellersta Österbottens utbildningskoncern, Mellersta Österbottens förbund och Karleby kyrkliga samfällighet. Också andra parter har möjlighet att komma med i samarbetet.

  Styrgrupp

  I enlighet med avtalet om upphandlingssamarbete samordnas upphandlingssamarbetet av en styrgrupp. I styrgruppen har varje part en representant.

  Styrgruppen beslutar bland annat om gemensam konkurrensutsättning. Enligt styrgruppens linjering kan upphandlingsringen också ansluta sig till gemensam upphandling som konkurrensutsätts av KL-Kuntahankinnat Oy/Hansel Ab eller göra upphandlingssamarbete med andra kommuner och upphandlingsenheter.

Ta kontakt