Fortsätt till innehållet
Kolikoiden keskeltä kasvaa taimi, jota kastellaan kastelukannulla.
Mostphotos

På sidan finns samlade uppgifter om Karleby stads ekonomi, bland annat information om budgeten och bokslutet för föregående år.

Karleby stads FO-nummer är 0179377-8.

Planering, genomförande och uppföljning av verksamheten och ekonomin


 • I den av stadsfullmäktige godkända budgeten fastställs förvaltningarnas anslag och inkomstbudgetar eller nettot med vilket basservice produceras för stadsinvånarna.

  Nämnderna och direktionerna ger i september sina egna budgetförslag. Stadsstyrelsen behandlar budgeten i oktober och stadsfullmäktige fastställer budgeten årligen i november.

  Budgeten 2023 och ekonomiplanen 2024 – 2025

  Budgeten 2024 och ekonomiplanen 2025 – 2026

 • Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret.  För varje räkenskapsperiod ska ett bokslut uppgöras före utgången av mars. Fullmäktige behandlar bokslutet i juni.

  I Karleby stads bokslut ingår resultaträkning, balansräkning med noter samt en tablå över budgetutfallet, en verksamhetsberättelse och en koncernbalans.

  Karleby bokslut 2021

  Karleby bokslut 2022

 • I budgeten fattar stadsfullmäktige beslut om centrala mål för verksamheten och ekonomin.

  Rapporter om hur målen uppnåtts ges till stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och revisionsnämnden två gånger under räkenskapsperioden tillsammans med utfallsprognosen för budgeten.

  Den första rapporten anger situationen till slutet av april och den andra situationen i slutet av augusti. Dessutom rapporteras utfallet för hela året i samband med bokslutet.

  Delårsrapport 2/2023

  Delårsrapport 2/2023, dottersamfund

 • Karleby stad samlar in skatter och avgifter för att kunna producera kommuninvånarna tjänster. Karleby stads skatteinkomster består av:

  • kommunalskatt
  • samfundsskatt
  • fastighetsskatt

  Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunen fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent. Fastighetsskatt är en skatt som årligen betalas till kommunen på basis av fastighetens värde. Samfund betalar proportionell skatt på sina inkomster till staten, kommunerna och församlingarna.

  Kommunalskatt

  Kommunalskatteprocenten i Karleby är 8,90.

  Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen. Kommunen fastställer årligen kommunens inkomstskatteprocent.

  Fastighetsskatt

  Fastighetsskatt är en skatt som årligen betalas till kommunen på basis av fastighetens värde. Om fastighetsskatten stadgas i fastighetsskattelagen (20.7.1992/654). Fastighetsskatten gäller alla fastigheter med undantag av skogar och jordbruksmark. Skattefria är även vissa allmänna områden som gator och torg. Fastighetsskatten tillfaller den kommun där fastigheten finns.

  Fastighetsskatteprocenterna i Karleby:

  • Fastighetsskatteprocent för stadigvarande bostadsbyggnad 0,60 %
  • Fastighetsskatteprocent för annan bostadsbyggnad 1,10 %
  • Allmän fastighetsskatteprocent 1,30 %
  • Skatteprocent för allmännyttiga samfund 0,00 %
  • Skatteprocent för kraftverk 3,10 %
  • Skatteprocent för obebyggd byggnadsplats 6,00 %

Ta kontakt