Fortsätt till innehållet

Grundläggande konstundervisning

När en elev har fått en egentlig studieplats har hen rätt att fortsätta i bildkonstskolan till 20-årsåldern. Eleven har på särskilda grunder rätt att anhålla om ett mellanår från studierna.

Den grundläggande konstundervisningen är målinriktad och framskrider från nivå till nivå. Undervisningen framskrider från undervisning för småbarn till grundstudier och fördjupade studier. I slutet av studierna gör eleven ett slutarbete. Lärandet bedöms och eleven får ett betyg över fullgjorda studier.

 • Den förberedande undervisningen är avsedd för barn i förskoleåldern. Eleven bekantar sig med grunderna i bildkonstnärligt uttryck genom lek, iakttagelser och förundran. De övar sig på ett mångsidigt sätt att använda olika verktyg och material samt ta hand om verktyg. Barnet uppmuntras att glädja sig över sitt eget och andras arbete samt arbeta i en grupp och ta hänsyn till andra.

 • Under de fyra första åren i den grundläggande konstundervisningen skapar man en grund för ett långsiktigt intresse för bildkonst. Under studiernas gång får eleven öva mångsidiga grundläggande färdigheter och tekniker i visuellt uttryck. De undersöker färger, linjer, former och omgivning samt rum med bildkonstens medel. Eleven tecknar, målar, formar och bygger och bekantar sig med olika trycktekniker. Eleven får öva sig att ta hand om material och verktyg samt att arbeta i grupp.

 • Läsåret i årskurs 5 och 6 är uppdelat i fyra perioder. Eleven bekantar sig med olika uttrycksmetoder i perioder som pågår i 8–9 veckor. Perioderna i årskurs 5 är teckning och målning, keramik, tredimensionellt arbete och grafik. Perioderna i årskurs 6 är serieteckning, animering, fotografering samt form och rum. På våren från och med årskurs 6 får eleven själv välja efter eget intresse vilka verkstäder hen deltar i under följande läsår.

 • Eleven sammanställer en portfolio av de grundläggande studierna som hen genomfört under årskurs 5–8. Portfolio görs årligen under lektionstid samt i portfolioverkstäder som ordnas på våren. Eleven får handledning i arbetet. Portfolion bedöms i slutet av årskurs 8 och eleven får ett avgångsbetyg över slutförda grundstudier.

  Portfolioguide (pdf)

 • En verkstad väljs för en termin eller för hela läsåret. Eleven koncentrerar sig på den uttrycksmetod som hen själv valt. I verkstäderna fördjupas tidigare färdigheter och eleven uppmuntras att utveckla sitt eget uttryck. Verkstadsalternativen varierar från år till år. Mer information om verkstädernas innehåll samt anmälningsanvisningar finns i verkstadsbroschyren som delas ut på våren.

  Verkstäder 2024-2025

 • I slutet av studierna ska eleven göra ett slutarbete. Slutarbetet är ett självständigt verk eller en serie av verk som eleven ska själv planera och genomföra. Slutarbetet utförs i den egna verkstadsgruppen under lärarens handledning samt självständigt på egen tid. Förutom verket ska eleven göra en portfolio av slutarbetet i vilken hen presenterar sitt verk och sin arbetsprocess.

  När eleven inleder sitt slutarbete ska hen vara minst 16 år. Eleven ska också ha en portfolio av grundstudierna med en bedömning. Före eleven inleder slutarbetet ska hen ha deltagit 2–3 år i verkstadsstudierna.

  Genomförandet av slutarbetet förutsätter att eleven deltar i handledningen, ordnandet av en utställning och i bedömningstillfället. Eleven får en skriftlig bedömning av slutarbetet.

  Lopputyöopas 2023-24, ruotsi

  Slutarbetshandbok 2023-2024 (pdf)

 • I samband med verkstadsstudierna ska eleven delta i minst sex föreläsningar i konstkännedom eller självvalda föreläsningar. Skolan informerar varje läsår om de föreläsningar som bildkonstskolan ordnar. Som deltagande i föreläsning godkänns också föreläsningar eller guidningar som ordnas av en annan aktör och anknyter till visuell konst.

  Eleven kan ersätta en föreläsning genom att själv gå på en konstutställning och göra en uppgift på basis av den enligt anvisningarna. Anteckningar för deltagande i föreläsningar samlas i ett förläsningspass som eleven får från kansliet och lärarrummet.

 • Syftet med bedömningen av lärandet är att stödja elevens framsteg i studierna. En mångsidig och fortlöpande bedömning består av olika sätt att ge respons samt handledning i självvärdering och kamratvärdering. Läraren ger eleverna en läsårsbedömning på våren i årskurs 1–4. Läraren ger inte en skriftlig bedömning i periodstudierna i årskurs 5 och 6 utan eleven gör en självbedömning under lärarens handledning i samband med varje period. I verkstadsstudierna ges lärarens bedömning i slutet av verkstaden.

  Avgångsbetyg för grundstudier i grundläggande konstundervisning: eleven får ett avgångsbetyg för grundstudierna då hen gjort en portfolio av grundstudierna och fått en bedömning.

  Avgångsbetyg för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning: eleven får ett avgångsbetyg då hen genomfört ett slutarbete och fått en bedömning. Eleven ska ha ett godkänt antal studier och eleven ska ha deltagit i minst sex föreläsningar om konstkännedom eller besökt utställningar på egen hand.