Fortsätt till innehållet

Verkstadsundervisningen börjar efter periodundervisningen under årskurs 5-6. I verkstadsundervisningen fördjupas de kunskaper och färdigheter som tidigare studier gett och förkovras det självständiga bilduttrycket. Eleven dokumenterar sina arbetsprocesser och gör en portfolio över slutförda grundstudier efter de två första läsåren i verkstäderna.

Verkstadsalternativen för läsåret 2024-2025 presenteras nedan. Eleven väljer en verkstad för hösten 2024 och en för våren 2025 bland alternativen. Innehållet av verkstaden kan vara samma för båda terminer. Verkstaden Teckning och målning, torsdagar kl. 15:45–18:00, sträcker sig över hela läsåret vilket innebär att elever som deltar i den här verkstaden behöver inte göra en skild anmäla för vårterminen.

För att en grupp ska grundas krävs ett tillräckligt antal anmälda. I vissa fall kan verkstäder också slås samman om antalet anmälningar till någon verkstad blir för litet. Alla verkstäder förverkligas dock inte alltid och därför är det viktigt att välja också en verkstad i reserv. Valet är bindande och verkstad kan bytas senare enbart av tungt vägande skäl. De studietider som anges i denna broschyr är preliminära och kan ändras. Information om eventuella ändringar ges till dem som anmält sig till verkstäderna i fråga.

Länkar till elektronisk anmälning scickas via e-post. Det högsta antalet elever i en grupp är 12. Grupperna fylls i anmälningsordning. Även om man strävar efter att beakta elevernas ålder och kunskaper när grupperna bildas så kan grupperna bestå av elever med rätt stor åldersskillnad. I undervisningen strävar man ändå efter att beakta elevernas individuella färdigheter och behov.

 • Eleverna kan om de så önskar delta i två verkstäder samtidigt. I sådana fall uppbärs hälften av den normala terminsavgiften för den andra verkstaden som pågår parallellt. Gällande extra studier ska rektorn kontaktas i augusti. Förutsättningen för att en elev ska få delta i en extra verkstad är att det finns plats i gruppen.

 • Efter två i verkstadstudier eleven sammanställer en portfolio av de grundläggande studierna som hen genomfört under årskurs 5–8. Portfolio görs årligen under lektionstid samt i portfolioverkstäder som ordnas på våren. Eleven får handledning i arbetet. Portfolion bedöms i slutet av årskurs 8 och eleven får ett avgångsbetyg över slutförda grundstudier.

 • En elev som har studerat i verkstäder i minst två-tre läsår och är 16 år kan om han eller hon så önskar göra ett slutarbete och en portfolio i samband med det. Eleven ska också ha en portfolio av grundstudierna med en bedömning. Slutarbetet är en förutsättning för att få avgångsbetyg för grundstudier i konst enligt den fördjupade lärokursen. I annat fall får eleven på begäran ett intyg över deltagande. Mera information om slutarbetet finns på bildkonstskollans webbplats.

 • För avgångsbetyg för grundstudier i konst krävs också deltagande i minst sju föreläsningar om konstkännedom. För anteckning av deltagande i föreläsningarna kan eleven av läraren eller vid kansliet be om ett föreläsningspass som eleven ber om föreläsarens underskrift i. Bildkonstskolan ordnar några föreläsningar under läsåret och om dem informeras skilt. Alternativt kan eleverna också delta i föreläsningar eller kortkurser i bildkonst som ordnas av Karlebynejdens institut eller någon annan aktör. Eleven samlar prestationerna i ett föreläsningspass. Eleven kommer överens om alternativa prestationssätt med rektor.

Verkstäder 2024-2025

 • Mån kl 18.00-20.15, Brita Maria, undervisning på finska

  I verkstaden får du rita eller filma animationer. När du jobbar med tecknad animation kan du använda ett ritprogram på datorn och en ritplatta eller exempelvis en pekplatta. När du jobbar med objektsanimation får du öva på att bygga figurer eller bakgrund eller också använda lego som hjälp. I verkstaden används programmen Firealpacka, Zu3d samt Clipchamp.

 • Ons kl 18.00-20.15, grafikssal, undervisning på finska

  I verkstaden arbetar du både med att teckna och med uttryckssätt inom konstgrafik. Du bekantar dig med olika grafiska metoder, som till exempel metallgrafik, carborundum och träsnitt. Du övar dig i att teckna utgående från dina egna observationer och tankar och utvecklar din förmåga att komponera och din egen teckningsstil. Teckningarnas motiv hittar du i dig själv, din miljö, till exempel på stan eller i natursamlingen, eller så använder du en levande modell. I dina arbeten kombinerar du dina observationer med din egen tolkning och fantasi. I verkstaden får du också själv inverka på motiven och teknikerna i mån av möjlighet.

 • Tis kl 16.00-18.15, keramikssal, undervisning på finska

  I keramikverkstaden kan du designa och forma skulpturer och bruksföremål av lera. Du kan bekanta dig med olika handbyggnadstekniker, drejning och gjutningsteknik samt lära dig olika utsmyckningsmetoder och glasering av föremål. I ugn förvandlas leran till keramik. Utöver i elugn kan föremål också brännas utomhus med rakuteknik. När du lärt dig de grundläggande färdigheterna kan du efter eget intresse fortsätta med konstnärligt arbete eller design av föremål. Keramik erbjuder alltid nya möjligheter att uttrycka sig.

 • Tors kl. 15.45-18.00, Brita Maria, undervisning på finska

  I verkstaden fotografering får du kunskaper och färdigheter i fotografering, kamerahantering och bildbehandling. I verkstaden bekantar vi oss med traditionella metoder inom fotografering och aktuella trender. I verkstaden övar vi bl.a. person-, natur- och konstfotografering, vi går på fotograferingsutflykter och övar oss bildbehandling med Photoshop. Du kan använda din egen systemkamera eller låna en av bildkonstskolans kameror. I fotograferingsverkstaden kan du hitta din egen stil att fotografera och vidareutveckla den!

 • Tors kl 18.15-20.30, målningssal, undervisning på finska

  Om du vill lära dig fler än en uttrycksform inom konst, är den här verkstaden bra för dig. I verkstaden får du en bred syn på hur olika konstnärliga medium fungerar och hur du kan anpassa det till din konst. Vi utgår ifrån ditt eget intresse och du har möjlighet att påverka vilka material du använder för att komplettera konstverket och ditt konstnärliga uttryck. I Omfattande bildkonst går vi genom tekniker inom teckning, måleri, samt tredimensionellt byggande i form av skulptur och miniatyrmodell, med återvinning i fokus. I verkstaden arbetar du självständigt eller i grupp.

 • Mån kl 18.15-20.30, klassrum 2, undervisning på finska

  I verkstaden får du bekanta dig med såväl traditionella som digitala tekniker inom teckning. Du får öva och fördjupa dina färdigheter genom att arbeta med olika redskap och underlag. När dina färdigheter fördjupas kan du fokusera på den teknik eller det program som lämpar sig för ditt eget uttryck. Du kan också kombinera traditionell och digital teckning i ditt arbete. Då du arbetar med digital teckning får du använda skolans bordsdator eller bärbara dator och Wacoms ritplatta. Du har också tillgång till ritprogrammen FireAlpaca och MediBang Paint Pro som du kan ladda ner gratis till din hemdator. Om du vill kan du under verkstaden använda din egen dator och ritplatta och ett program som du känner till, t.ex. Ibispaint eller Procreate. Men kom ihåg att du då är ansvarig för din egen utrustning och skolan inte ansvarar för utrustning som går sönder.

 • Tors kl 15.45-18.00, målningssal, undervisning på finska

  Tis kl 15.45-18.00, målningssal, undervisnig på finska och svenska

  I verkstaden teckning och målning lär du dig att arbeta med olika rit- och målningsmaterial samt olika sätt att skapa bilder. På lektionerna stärker du ditt idéskapande, personliga uttryck och konstnärliga perspektiv. Du bekantar dig med olika papper, målardukar och -plattor, stift och målarfärger enlig uppgift och tema. Undervisningen lär dig att bl.a. gruppera de saker och färger som finns på bilden, dvs. om bildkomposition, för att stödja det intryck du vill ge. I verkstaden får du mångsidiga kunskaper och färdigheter i bildskapande och fördjupa ditt konstnärliga uttryck.

 • Tis kl 18.00-20.15, klassrum 2, undersvining på finska

  I verkstaden bekantar du dig med de mångsidiga uttrycksmöjligheter som serier erbjuder och övar dig på ett uttryck som du själv gillar. Du planerar egna figurer och bearbetar din serie med hjälp av olika metoder att göra manuskript. De serier du tecknar kan vara korta strippar eller längre serienoveller. Du övar dig också i figurernas proportioner och att gestalta miljön. Du får teckna och färga serier både traditionellt på ljusbord och digitalt på dator. På våren sammanställs en egen serietidning med serier av alla som deltar i verkstaden.