Fortsätt till innehållet
En mångkulturell grupp människor gläder sig över sina prestationer på jobbet

Sysselsättningsstöd till föreningar

Karlebyföreningar och föreningar som regelbundet verkar i Karleby kan ansöka om sysselsättningsstödet från Karleby stad. Stadens sysselsättningstjänster beviljar understödet efter prövning, i enlighet med de fastställda grunderna för beviljandet och inom ramen för anslaget för sysselsättningstjänster. Stadsstyrelsen beslutar årligen om beviljandet av understöd.

Sysselsättningsstöd kan beviljas en förening vars verksamhet stöder stadens mål för skötseln av sysselsättningen, hjälper långtidsarbetslösa Karlebybor att få arbete eller utbildning samt stärker deras kunnande.

Stödet kan inriktas på föreningens handledningsresurs, användas för en del av lönekostnaderna för sysselsatta och i ringa omfattning för nödvändiga kostnader som sysselsättningen föranleder. Understödet beviljas inte för sådan verksamhet som redan fått annat understöd från staden eller som föreningen får projektunderstöd för.

En förening kan ansöka om understöd för en arbetslös arbetssökande som har rätt till arbetsprövning och lönestöd. Föreningen kan dock inte få annan finansiering samtidigt för en arbetslös arbetssökande, till exempel via ett projekt.

Understödet som beviljas föreningar och organisationer för en person som deltar i arbetsprövning är 350 euro/månad i högst sex månader. För personer som sysselsätts med hjälp av lönestöd och för läroavtalsstuderande är stödet 600 euro/månad i högst 12 månader under förutsättning att föreningen eller organisationen sysselsätter en arbetslös arbetssökande för minst 81 procent av arbetstiden. Det sammanlagda understödet som beviljas 2024 inom ramen för anslagen till sysselsättningstjänster är 100 000 euro per år.

Stadsstyrelsen 14.12.2021: Työllistämisen rahoitusmallit pitkäaikaistyöttömyyden aktivointityössä yhdistyksille ja kolmannelle sektorille, Stadsstyrelsen 24.1.2022: Työllisyysavustusten kriteerit, Stadsstyrelsen 15.1.2024: Yhdistysten työllistämisavustukset vuonna 2024

Grunder för beviljande

  1. Föreningens hemort är Karleby och/eller föreningen verkar regelbundet i Karleby.
  2. Föreningens verksamhet är etablerad och planmässig. Verksamheten ska stödja Karleby stads mål för skötseln av sysselsättningen, hjälpa långtidsarbetslösa Karlebybor att få arbete eller utbildning samt stärka deras kunnande. Sysselsättningstjänsterna bedömer regelbundet kvaliteten på föreningens verksamhet.
  3. Understödet kan inriktas på föreningens handledningsresurs, användas för en del av lönekostnaderna för sysselsatta och i ringa omfattning för nödvändiga kostnader som sysselsättningen föranleder
  4. Understödet beviljas inte för sådan verksamhet som redan beviljats annat understöd från staden eller som föreningen får projektunderstöd för. Andra understöd och bidrag som sökts eller beviljats ska meddelas i ansökningsskedet.
  5. Ett separat avtal upprättas om verksamhetens innehåll och mål samt om utvärderingen och uppföljningen av verksamheten.
  6. Föreningen binder sig till följande villkor:
  • Föreningen har en sådan handledare och ansvarig person som krävs för arbetsprövning.
  • Föreningen binder sig till arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter.
  • Föreningen binder sig att utarbeta en rapport eller någon annan motsvarande utvärdering efter arbetsprövningens slut.
  • Föreningen binder sig att anställa en arbetslös arbetssökande för en arbetstid på över 80 procent.
  • Föreningen binder sig att vägleda och stödja den arbetslösa arbetssökanden mot långvariga studie- och karriärplaner (t.ex. läroavtal).
  1. Personen ska vara en arbetslös arbetssökande från Karleby som har rätt att delta i arbetsprövning och få lönestöd.
  2. Tjänsten ska stödja vägledningen till den arbetslösa arbetssökanden fram till anställning. När personens tjänstebehov bedöms följs lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
  3. En arbetslös arbetssökande behöver en utvärdering av arbetsprestationen för 1–6 månader. Efter arbetsprövningens slut krävs alltid en rapport om arbetsprövningen. Den arbetslösa arbetssökandens tjänstebehov avgör de eventuella övriga utvärderingsmetoderna.
  4. Den arbetslösa arbetssökanden behöver stöd för studierna och karriären.
  5. Föreningen kan inte få annan finansiering samtidigt för den arbetslösa arbetssökanden, till exempel via ett projekt.
  6. Anställningen avtalas för en arbetstid på över 80 procent.
  7. En arbetslös arbetssökande kan också anställas av Karleby stad och vidareplaceras i föreningen.

Så här ansöker du

Ansökningsprocessen är tvådelad. Meddela först via e-tjänsterna att din förening önskar få sysselsättningsstöd. Föreningen kan ansöka om sysselsättningsstöd via e-tjänsterna när som helst under 2024.

Om föreningen godkänns som mottagare av understöd förs ett inledande samtal. Ansök om understöd för den arbetslösa arbetstagaren månatligen i e-tjänsterna via en separat ansökan.

 1. Stadens elektroniska blanketter utnyttjar tjänsten Suomi.fi-meddelanden. För att få elektroniska meddelanden ska du ge ditt samtycke till mottagande av elektroniska meddelanden på adressen www.suomi.fi > Meddelanden. Samtycket behöver ges bara en gång.
 2. Meddela via e-tjänsterna att din förening ansöker om understöd. För att använda e-tjänsterna krävs stark identifiering.
 3. Följande dokument ska bifogas ansökan: utdrag ur föreningsregistret, verksamhetsplan för 2024 eller beskrivning av verksamheten 2024, budget för 2024 eller en plan som beskriver ekonomin, styrelsens beslut att ansöka om understöd, det senaste bokslutet om tillgängligt.
 4. Om föreningen uppfyller kraven kan understödet beviljas. Sysselsättningstjänsternas expertarbetsgrupp behandlar ansökningarna och ett tjänsteinnehavarbeslut fattas om godkännandet. Ansökningarna behandlas inom tre veckor efter att de lämnats in.
 5. När föreningen har meddelats beslutet ska du kontakta kontaktpersonen vid sysselsättningstjänsterna (Arbetstränare Maria Kiiskilä) för att komma överens om de praktiska åtgärderna.
 6. För ett målsamtal med kontaktpersonen vid sysselsättningstjänsterna beträffande en arbetslös arbetssökande som har rätt till understödet. De planerade tjänsterna måste stödja vägledningen till arbetssökanden fram till anställning. Föreningen kan inte beviljas understöd utan detta gemensamma beslut.
 7. Ansök om understöd för din förening månatligen senast den 5:e dagen i följande månad via e-tjänsterna. För att använda e-tjänsterna krävs stark identifiering.
 8. Till ansökan fogas kundstatistik som visar kundernas fortsatta vägar
 9. Till ansökan fogas eventuell slutlig feedback på arbetsprövningens slut.
 10. Ansökningarna behandlas inom två veckor. Ett tjänsteinnehavarbeslut fattas om beviljandet av understöd.

Ta kontakt