Fortsätt till innehållet

Sök till en utbildning

Om du är yngre än 25 år och saknar yrkesutbildning efter grundskolan eller gymnasiet, du är skyldig att söka utbildning som börjar på hösten. Skyldigheten att söka uppfyller du när du på våren söker minst två studieplatser vars kriterier du uppfyller. Skyldigheten gäller ansökning till studier som börjar på höstterminen (terminen anses börja den 1.9).

Den utbildningen som du söker ska vara en utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter eller en utbildning som leder till högskoleexamen. Utbildningen kan också ske utomlands.

Om du endast slutfört grundskolan kan du söka två gymnasieplatser. Gymnasiestudierna ska omfatta minst 75 kurser eller ordnas i internat. Kvällsgymnasium kan godkännas om du har kommit överens om det på förhand med kommunförsöket med sysselsättning.

Om du är vårens abiturient ska du söka till utbildning som börjar på hösten.

Du förlorar rätten till arbetslöshetsförmån från den 1 september om:

  • du utan godtagbar orsak låter bli att söka utbildning
  • genom eget agerande orsakar att du inte blir vald (t.ex. inte deltar i inträdesförhör)
  • vägrar delta i utbildningen.

Om du avbryter studierna utan godtagbar orsak förlorar du rätten till arbetslöshetsförmån från den dag du avbryter studierna.

Skyldigheten att söka utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter gäller både den som söker arbetsmarknadsstöd och arbetslöshetsdagpenning från FPA eller från en arbetslöshetskassa. Skyldigheten baserar sig på Lagen om utkomstskydd för arbetslösa (TTL 2:13)

Information om ansökning och utbildningsmöjligheter

Gemensam elevansökan ger dig möjlighet att söka till utbildning. Du kan söka till högskolestudier i gemensam ansökan till högskolor. På våren ordnas två gemensamma ansökningar och på hösten en gemensam ansökan. Dessutom ordnar högskolorna separata ansökningar och ansökan om överflyttning.

Den gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen ordnas på våren. I den gemensam ansökan kan du söka till:

  • gymnasieutbildning
  • utbildning för yrkesinriktade grundexamina
  • yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
  • utbildning som handleder för examen (Hux)
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
  • folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga

Mera information om GEA och ansökning i Studieinfo.

Du behöver inte fundera på dina framtidsplaner för dig själv.

Om du är kund i kommunförsöket med sysselsättning, din egen sakkunnig hjälper dig med alla frågor som anknyter till din sysselsättning och ger råd i myndighetsärenden som anknyter till arbetslöshet. Du kan kontakta din egen sakkunniga inom kommunförsöket genom att lämna en kontaktbegäran via Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster (tyomarkkinatori.fi) samt på med dig överenskomna sätt inom Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen.

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510. Utbildningsrådgivning (Koulutusneuvonta) är också i Facebook

Navigatorn ger också stöd i frågor gällande jobb, utbildning och vardag. Ta kontakt!