Fortsätt till innehållet

Sök till en utbildning

Om du är yngre än 25 år och saknar yrkesutbildning efter grundskolan eller gymnasiet, du är skyldig att söka utbildning som börjar på hösten. Skyldigheten att söka uppfyller du när du på våren söker minst två studieplatser vars kriterier du uppfyller. Skyldigheten gäller ansökning till studier som börjar på höstterminen (terminen anses börja den 1.9).

Den utbildningen som du söker ska vara en utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter eller en utbildning som leder till högskoleexamen. Utbildningen kan också ske utomlands.

Om du endast slutfört grundskolan kan du söka två gymnasieplatser. Gymnasiestudierna ska omfatta minst 75 kurser eller ordnas i internat. Kvällsgymnasium kan godkännas om du har kommit överens om det på förhand med kommunförsöket med sysselsättning.

Om du är vårens abiturient ska du söka till utbildning som börjar på hösten.

Om du fortfarande är arbetslös arbetssökande vid höstterminens början, det vill säga den 1 september, tar vi kontakt med dig och frågar vilka utbildningar du sökt till.

Du förlorar rätten till arbetslöshetsförmån från den 1 september om:

  • du utan godtagbar orsak låter bli att söka utbildning
  • genom eget agerande orsakar att du inte blir vald (t.ex. inte deltar i inträdesförhör)
  • vägrar delta i utbildningen.

Om du avbryter studierna utan godtagbar orsak förlorar du rätten till arbetslöshetsförmån från den dag du avbryter studierna.

Skyldigheten att söka utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter gäller både den som söker arbetsmarknadsstöd och arbetslöshetsdagpenning från FPA eller från en arbetslöshetskassa. Skyldigheten baserar sig på Lagen om utkomstskydd för arbetslösa (TTL 2:13)

Läs mer om utkomstskydd för arbetslösa under 25 år (Jobbmarknaden.fi)

Information om ansökning och utbildningsmöjligheter

Gemensam elevansökan ger dig möjlighet att söka till utbildning. Du kan söka till högskolestudier i gemensam ansökan till högskolor. På våren ordnas två gemensamma ansökningar och på hösten en gemensam ansökan. Dessutom ordnar högskolorna separata ansökningar och ansökan om överflyttning.

Den gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Den gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen ordnas på våren. I den gemensam ansökan kan du söka till:

  • gymnasieutbildning
  • utbildning för yrkesinriktade grundexamina
  • yrkesutbildning med krävande särskilt stöd
  • utbildning som handleder för examen (Hux)
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
  • folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga

Mera information om GEA och ansökning i Studieinfo.

Kontinuerlig ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen

I gemensam ansökan kan studieplatser bli lediga. Läroanstalterna meddelar om dessa i Studieinfo, men också på sina egna webbsidor. Du kan fråga om eventuella lediga studieplatser ännu i början av terminen.

Om du inte har fått studieplats i den gemensamma ansökan kan du söka till eventuella lediga platser ännu under sommaren och början av hösten via kontinuerlig ansökan. Kontrollera ansökningstider och antagningskriterier för utbildningarna hos läroanstalterna eller i Studieinfo i uppgifterna om utbildningarna.

Till utbildningar som börjar i januari eller på våren söker du alltid i kontinuerlig ansökan. Läroanstalterna och utbildningarna har egna ansökningstider. Du hittar närmare information om ansökningstiderna i Studieinfo under utbildningarnas egna uppgifter.

Mera information om kontinuerlig ansökan i Studieinfo.

Folkhögskolor

Folkhögskolorna har olika linjer inom fritt bildningsarbete som riktar sig till både unga och vuxna. Du hittar linjer som räcker minst 12 veckor i Studieinfo. Information om kortare kurser finns på Folkhögskoleföreningens webbplats.

Gemensam ansökan till högskolor

I gemensam ansökan till högskolor kan du söka både till yrkeshögskolor och universitet. Gemensam ansökan ordnas tre gånger per år, två gånger på våren och en gång på hösten. Till de flesta utbildningar kan du endast söka i vårens gemensamma ansökningar. I höstens ansökan finns det betydligt färre utbildningar att söka till.

Meran information om gemensam ansökan till högskolor i Studieinfo.

Rådgivning och handledning

Om du är kund i kommunförsöket med sysselsättning, din egen sakkunnig hjälper dig med alla frågor som anknyter till din sysselsättning och ger råd i myndighetsärenden som anknyter till arbetslöshet. Du kan kontakta din egen sakkunniga inom kommunförsöket genom att lämna en kontaktbegäran via Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster (tyomarkkinatori.fi) samt på med dig överenskomna sätt inom Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen.

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510. Utbildningsrådgivning (Koulutusneuvonta) är också i Facebook

Navigatorn ger också stöd i frågor gällande jobb, utbildning och vardag. Ta kontakt!