Fortsätt till innehållet

Koncern- och stadsutvecklingssektionen behandlade dotterbolagens styrelseplatser

Karleby stads koncern- och stadsutvecklingssektion behandlade dotterbolagens styrelseplatser på sitt sammanträde torsdagen den 27 april.

Sektionen beslutade bordlägga valet av Karleby Energi Ab:s styrelsemedlemmar, och fortsätta behandlingen av ärendet på sitt sammanträde den 8 maj. Nuvarande ordförande för Karleby Energi Ab:s styrelse Sari Innanen meddelade att hon inte är tillgänglig som ordförande.

”För att trygga situationen med tanke på verksamheten anser jag att det är bäst att koncern- och stadsutvecklingssektionen i denna situation börjar om från början och lägger fram ett förslag till ny styrelse”, konstaterar Innanen.

Karleby Energi är ett av stadens strategiska dotterbolag som tillhandahåller viktiga tjänster för stadens invånare och företagen. Bolagets betydelse har stärkts i och med energisituationen och i synnerhet på grund av företagens nyheter om omfattade investeringar i storindustriområdet.  

 

Koncern- och stadsutvecklingssektionen föreslår bolagsstämmorna att styrelsernas sammansättning kompletteras enligt följande:

Karlebynejdens Utveckling Ab:

Jonas Heinola föreslås till medlem och Lauri Laajala till ordförande.

Lakea Oy:

Niko Joensuu föreslås till Karleby stads företrädare.

KIP Infra Oy:

Tommi Korpi föreslås till medlem.