Fortsätt till innehållet

Stadens och affärsverkets resultat 2023 visade enligt för-väntningar överskott

Resultatet för stadens och affärsverkets räkenskapsperiod före bokslutsdis-positioner blev 8,4 miljoner euro. Efter bokslutsdispositionerna visar stadens och affärsverkets räkenskapspe-riod ett överskott på 10,3 miljoner euro. Jämfört med i fjol ökade överskottet med 22,4 procent. Föregående räkenskapsperiods motsvarande överskott var 8,5 miljoner euro.

Stadsstyrelsen behandlar bokslutet på sitt sammanträde onsdag 27.3.2024.

Löneuppgörelserna ökade personalkostnaderna

Stadens och affärsverkets externa verksamhetsintäkter uppgick i fjol till 36,7 miljoner euro och verksamhetskostnaderna till 129,3 miljoner euro.

Löneuppgörelserna inom kommunsektorn våren 2023 ökade personalkostnaderna fr.o.m. 1.6.2023 i form av en allmän förhöjning, lokala justeringsposter samt engångsposter. Behovet av tilläggsanslag för personalkostnader uppgick under räkenskapsperioden till sammanlagt 4,2 miljoner euro. På grund av vikariearrangemang överskreds personalkostnaderna med ca 0,7 miljoner euro trots tilläggsanslag.

Totalt uppgick personalkostnaderna till 103,7 miljoner euro. Kostnaderna minskade från året innan med ca 1,7 miljoner euro. Det här påverkades också av att räddningsväsendets och elevvårdens personal övergick till välfärdsområden fr.o.m. 1.1.2023.

Verksamhetskostnaderna ökade också vad gäller andra utgiftsposter. Fullmäktige beviljade tilläggsanslag för att täcka kostnaderna för hemvård och kommuntillägg (0,4 miljoner euro), för sysselsättningstjänsters arbetsmarknadsstöd (0,2 miljoner euro) och för företagshälsovårdstjänster (0,4 miljoner euro). Dessutom beviljade fullmäktige ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner euro för ökade externa hyreskostnader.

2023 års behov av tilläggsanslag kunde täckas med hjälp av inkomst- och samfundsskatter, vilka utföll på klart högre nivå än budgeten på grund av skatteeftersläpningar.

Stadens och affärsverkets verksamhetsbidrag uppgick till 132,8 miljoner euro och överskred budgetmålen med 2,8 miljoner euro.

Resultatet påverkades centralt av poster av engångskaraktär i anslutning till social- och hälsovårdsreformen

Skatteinkomsterna 2023 uppgick till sammanlagt 124,8 miljoner euro och statsandelarna till 32,9 miljoner euro.

Viktigaste faktorer som inverkade på resultatet var skatteinkomster från tidigare år vilka betalades till kommunerna med fördröjning. Skatteeftersläpningarna i anknytning till år 2022 bestod av kommunalskatter och samfundsskatter, vilka betalades i början av 2023. I januari uppgick redovisningarna av kommunalskatt till 18,6 miljoner euro och redovisningarna av samfundsskatt till 2,4 miljoner euro. Dessa skatteeftersläpningar av engångskaraktär avlägsnas dock fr.o.m. 2024.

I likhet med skatteinkomsterna överskred också statsandelarna budgetmålen helt väntat med ca 3,4 miljoner euro. På grund av social- och hälsovårdens kontrollräkning i slutet av året meddelade finansministeriet 17.11.2023 om ytterligare nedskärningar av kommunernas statsandelar med 500 miljoner euro. De kommer framtida år att väsentligt försvaga kommunernas statsandelar.

Totalt uppgick finansieringsintäkterna och -kostnaderna till 2,1 miljoner euro. Med stadens lånestock uppgick räntekostnaderna och -inkomsterna till 3,3 miljoner euro på grund av ränteskydd och lånearrangemang.

I enlighet med investeringsplanen kommer stadens lånestock att öka fr.o.m. 2024 och det här kommer också att framgå som ökande räntekostnader framtida år, även om räntemarknaden förutspår att styrräntorna sjunker. Dottersamfundens dividendavkastning blev som väntat låg under räkenskapsperioden.

Årsbidraget 2023 uppgick till 26,2 miljoner euro. Det förbättrades från året innan med ca 1,9 miljoner euro. Det här räcker till att täcka avskrivningarna med ca 146,7 procent i enlighet med stadsstrategins mål.

Räkenskapsperiodens överskott 10,3 miljoner euro

Avskrivningarna och nedskrivningarna uppgick till sammanlagt 17,9 miljoner euro och omfattade 1,2 miljoner euro i avskrivningar av engångskaraktär och 0,8 miljoner euro i nedskrivning av bestående aktiva tillgångar.

Personalens fond för arbetshälsa utökades med 0,2 miljoner euro till 1,2 mil-joner euro. Skade- och sysselsättningsfonderna hölls på tidigare nivå. Affärs-verket Karleby Vattens intäktsföringar av avskrivningsdifferens i enlighet med avskrivningsplanen uppgick till 0,4 miljoner euro.

Efter resultatets behandlingsposter visade staden och affärsverket ett överskott på sammanlagt 10,3 miljoner euro år 2023.

Investeringsutgifterna ökade

Investeringsutgifterna ökade från året innan och uppgick under räkenskaps-perioden till sammanlagt 23,0 miljoner euro. I förhållande till budgeten under-skreds investeringsutgifterna med 4,8 miljoner euro. Nettoinvesteringarna var sammanlagt 20,8 miljoner euro.

Investeringsutgifterna för verksamhet som lyder under stadsstyrelsen uppgick till sammanlagt 2,9 miljoner euro. De viktigaste investeringsutgifterna gällde köp av mark- och vattenområden för sammanlagt 2,3 miljoner euro.

Investeringsutgifterna inom nämnden för undervisning och fostran uppgick till 0,3 miljoner euro. De bestod i huvudsak av anskaffning av redskap och in-ventarier för undervisningstjänster och småbarnspedagogik.

Kultur- och fritidsnämndens investeringsutgifter var sammanlagt 0,7 miljoner euro. De viktigaste utgifterna gällde förbättring av idrottstjänsters friluftsleder och -tjänster samt näridrottsplatser. Också belysningen i museerna förbättra-des och i huvudbiblioteket förbättrades inventarier, belysning och informationshanteringslösningar.

Stadsstrukturnämndens investeringsutgifter uppgick till sammanlagt 19,0 mil-joner euro. Viktigaste investeringsutgifter anslöt till skolors renoveringar och reparationer där Donnerska skolans/KSG:s andel var sammanlagt 7,8 miljo-ner euro och Kokkolan suomalainen lukio hade en andel på 1,0 miljon euro. För byggande av trafik- och dagvattenleder samt reparationsinvesteringar an-vändes 7,2 miljoner euro och för iståndsättning av parker och lekplatser 0,4 miljoner euro. För kultur- och ungdomstjänsters fastighetsobjekt användes 0,5 miljoner euro.

Balansräkning och finansieringsanalys

Slutsumman på stadens och affärsverkets balansräkning var 489,7 miljoner euro. Slutsumman sjönk från år 2022 med ca 7,4 miljoner euro.
Vid bokslutstidpunkten var lånestocken 232,5 miljoner euro, dvs. 4 814 euro/invånare. Lån och hyresansvar uppgick till 285,1 miljoner euro, dvs. 5 904 euro/invånare. Lånestocken sjönk från året innan med ca 3,1 miljoner euro.

Den ordinarie verksamhetens och investeringarnas nettokassaflöde i stadens och affärsverkets finansieringsanalys visade under räkenskapsperioden ett överskott på 2,4 miljoner euro, men sjönk ändå från året innan med ca 4,8 mil-joner euro. Finansieringsverksamhetens nettokassaflöde var år 2023 sammanlagt -7,8 miljoner euro.

Förändringen av likvida medel, som bildas av den ordinarie verksamhetens och investeringarnas samt finansieringsverksamhetens kassaflöde, var vid bokslutstidpunkten -5,4 miljoner euro och penningtillgångarna 26,5 miljoner euro.

Också koncernens resultat blev positivt

Resultatet för koncernens räkenskapsperiod var 7,2 miljoner euro och förbättrades från året innan med 1,6 miljoner euro. Även om räkenskapsperiodens resultat förbättrades jämfört med året innan, ligger det fortfarande på lägre nivå än tidigare år. Minskningen beror på det utmanande och osäkra världsekonomiska läget som återspeglas på centrala koncernbolags resultatförmåga.

Årsbidraget blev 67,2 miljoner euro. Årsbidraget ökade jämfört med året innan med 15,0 miljoner euro. Med årsbidraget kunde 110,7 procent av avskrivningarna täckas, vilket inte nådde upp till stadsstrategins mål.

Efter bokslutsdispositioner och skatter visade koncernen ett överskott på 3,1 miljoner euro, vilket var 1,9 miljoner euro mindre än året innan.
Koncernens investeringsutgifter uppgick i sin helhet till 61,5 miljoner euro vilket är 8,8 miljoner euro mera jämfört med året innan. Ökningen berodde i huvudsak på stadens och affärsverkets ökande investeringstakt. Jämfört med året innan hade också koncernens dottersamfund åter börjat förverkliga sina investeringar efter ett lugnare år.

Koncernens lånestock uppgick till sammanlagt 394,3 miljoner euro, 8 164 euro/invånare. Lånestocken minskade från året innan med 1 213 euro/invånare.
I bokslutet 2023 var koncernens soliditet 36,5 procent, vilket överskred för strategiperioden uppsatta målet att höja soliditeten.

Stadens framtida ekonomiska utveckling

2023 var det första året då verksamheten i stadens bokslut inte omfattade social- och hälsovårdstjänster, räddningstjänster och elevvård, vilka övergått till välfärdsområdena. De ekonomiska siffrorna för 2023 stördes dock ännu av överföringen av skattefinansieringen i samband med social- och hälsovårdsreformen.

Staden har nu bakom sig fyra på varandra följande år som visat överskott. Fr.o.m. 2024 har situationen dock försvagats väsentligt jämfört med året innan och prognoserna för framtida år är negativa. Ur ekonomisk synvinkel är det uppenbart att kommande år kommer att vara utmanande för oss på samma sätt som för andra kommuner. I bakgrunden inverkar särskilt raset av statsandelarna, den försvagade skatteutvecklingen, den kraftiga ökningen av räntekostnader samt senaste vårs löneuppgörelser som väsentligt höjer stadens personalkostnader.

Det kommer att ske förändringar även kommande år. Bland de viktigaste är AN2024-reformen samt reformerna av statsfinansieringen och fastighetsbeskattningen.

Den försvagade offentliga ekonomin har drivit kommunerna till att hitta sätt att anpassa sin ekonomi. Så också i Karleby. Staden inledde 19.2.2024 ett ekonomiprogram på stadsstyrelsens beslut. Med ekonomiprogrammet eftersträ-vas effektivering av tjänster och verksamhet, omprioritering eller slopande av investeringar, justering av den totala skattegraden, möjligheter att sälja till-gångsposter och bedömning av koncernbolagens intäktsföring.

Stadens befolkningsutveckling har de senaste åren varit smått ökande och enligt förhandsuppgifter hade staden 48 299 invånare vid årsskiftet. En utmaning framtida år är dock att befolkningen åldras och nativiteten sjunker. Arbetskraftsinvandringen har en väsentlig betydelse på riksnivå för att denna riktning ska vända.

Vid sidan av de dystra ekonomiska utsikterna skapar investeringsutsikterna i regionen ljusglimtar inför framtiden. Om investeringarna i miljardklass förverkligas ens delvis kommer de att öka stadens och regionens livskraft.

Även staden investerar kommande år starkt i sin egen verksamhet. Byggandet av Biskopsbackens nya skola och daghem pågår som bäst och planeringen av Halkokari skola och daghem har inletts. Byggandet av idrotts- och evenemangsparken har också startat och när helheten står färdig förbättras kommuninvånarnas förutsättningar för idrott och motion.

Allt detta skapar tryck när en balans i stadens ekonomi ska hittas. I och med att den offentliga ekonomin dyker blir det allt svårare att finansiera investeringar. Framtida år kommer stadens lånestock att väsentligt öka. Trots detta har vi en stark tro på framtiden och utvecklingen av staden.

Bokslutet 2023 med bilagor (öppnas på en ny flik)