Fortsätt till innehållet

Det vanliga är tillräckligt bra

Människan börjar fundera på sin framtid redan som barn. I vårt samhälle är vi vana att fråga till och med små barn vad de har för drömyrke eller vad de vill bli när de blir stora. Och dessa funderingar fortsätter under ungdomsåren. Det är fint att ha drömmar och mål och visioner för livet. De är en drivkraft för både individer och inom organisationer. Men ett ständigt funderande på om man gör rätt val eller beslut har ibland negativa effekter.

Även tjänsterna inom den offentliga sektorn utvecklas, uppdateras och byggs om. Skötseln av sysselsättningen överförs nu från staten till kommunerna. Vi står inför något nytt och förberedelserna är i full gång. Naturligtvis ska en organisation tidvis förnyas för att svara på utmaningarna och fenomenen i omvärlden och i samhället. Man bör emellertid komma ihåg att det som är som vanligt är tjusningen med vardagen. På samma sätt består människans liv till stor del av vardagar. Fungerande rutiner skapar en struktur som är lätt att bygga vidare på.

Det här gäller även tjänster. Det är ytterst viktigt att trygga effektiva sysselsättningstjänster som är tillgängliga i vardagen. Det här blir verklighet när de anställda har tid att lära känna klienterna och deras behov, vare sig det är en arbetsgivar- eller företagsklient eller en klient till sysselsättningstjänsterna.

Min åsikt är att framtidens sysselsättningstjänster utöver att motverka arbetslöshet även ska ha en större roll när det gäller att lösa arbetskraftsbristen. Det vill säga att vi inte bara hittar jobb för människor utan även människor för jobb. För att lösa den svåra arbetskraftsbristen måste vi använda alla metoder som finns. Vi behöver längre arbetskarriärer och en tidigare start på arbetskarriärerna. Dessutom måste vi lära känna arbetskraftsreserven bättre, medverka till bredare kompetens och ny utbildning. En viktig fråga är även hur vi på bästa sätt ska dra nytta av möjligheterna med arbetskraftsrelaterad invandring.

Jag återkommer till det här med vanlighet. Livet består till stor del av vardagar, men det här betyder inte att livet måste vara tråkigt, tröttsamt eller oförändrat. På organisationsnivå innebär en bra vardag att ha tillräckligt med tid för basuppgiften. I praktiken rätt dimensionerade och fördelade resurser. Möjligheter till utveckling – nyskapande – och framtidsbyggande skapas i vardagen. Men för det här krävs det en fungerande vardag. En del säger att vardagen är en fest. Kanske det ligger något i det.

Laura Korhonen
laura.korhonen@kannus.fi

Laura Korhonen ansvarar för sysselsättningstjänsterna i Kannus stad som en del av kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen och är förman för ungdomsverkstaden i Kannus och för den uppsökande ungdomsverksamheten. Laura är socionom till utbildningen och studerar för närvarande till lösningsinriktad coach. Laura är intresserad av att främja välbefinnande och att förebygga illabefinnande särskilt bland unga. Hon tror att var och en på sin egen plats och med sin egen förmåga även kan verka för det gemensamma bästa.