Fortsätt till innehållet

Ett gemensamt byggprojekt

Vad behövs för att bygga en hållbar byggnad som tjänar sitt ändamål? Jag är ingen expert och inte rätt person att bedöma detta, men jag har på nära håll följt med min framlidna farfars byggprojekt. Det sista var en sommarstuga för dottern med familj som han byggde tillsammans med min pappa. Jag upplevde byggandet som noggrant, skickligt arbete och funderingar över hur delarna fogas samman på bästa möjliga sätt. Vilket material eller vilken lösning som lämpar sig bäst för den aktuella familjen. Enighet uppnås inte alltid om vilket material som ska användas eller vilken idé som slutligen förverkligas. Det är bra att ha ett gemensamt mål att bygga något nytt och bättre som också tjänar framtida generationer.

Nu är jag med i ett annorlunda byggprojekt. Vi bygger varken hus eller sommarstugor utan bättre sysselsättningstjänster för framtiden. Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 bereds som bäst i snabbt takt. Reformen innebär att ansvaret för att ordna sysselsättningstjänster överförs till kommunerna. Denna stora historiska omändring väcker självfallet också osäkerhet och diskussion om vad som har varit eller kommer att vara det bästa förfaringssättet.

När man bygger ett hus eller en sommarstuga är det viktigt att beakta de framtida ägarnas smak och önskemål. Och före det beaktas de ramar inom vilka önskemålen kan förverkligas. En likadan kundinriktad attityd är ledstjärnan i nästan all modern serviceplanering eller utgångspunkten för stora reformer.

Målet för reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 är i huvudsak en omfattande reform av skötseln av sysselsättningen där ansvaret för att ordna skötseln av sysselsättningen överförs till kommunerna. Målet är att ännu bättre än tidigare sammanjämka arbetskraften och arbetsgivarna i området. I kommunerna finns det dessutom även andra livskraftsuppgifter som med fördel bör sammanjämkas med skötseln av sysselsättningen.

Vi bygger en bättre framtid tillsammans

Reformen av skötseln av sysselsättningen omfattar olika element. Den förnyade lagstiftningen som styr kundservicen inom skötseln av sysselsättningen trädde till exempel i kraft den 2 maj 2022. Kundmöten ordnas oftare än förut och ansikte mot ansikte. Den arbetssökande kunden får också en egen ansvarig tjänsteman som i vissa sammanhang kallas en egen coach. Jag anser att det är klokt att utveckla den individuella, sakkunniga och lokala servicen. Även i denna fråga är det bra att lyssna på dem som använder tjänsterna.

I Finland har vi ett stort antal mycket kompetenta sakkunniga och experter både inom skötseln av sysselsättningen och inom hälso- och socialvården. Företagare och läroanstalter göra stora satsningar för att lösa bristen på arbetskraft samt sammanjämka arbetslivet och kontinuerlig inlärning. En förändring präglas självfallet också av osäkerhet och olika föreställningar om slutresultatet.

Alla är ändå medvetna om att ständig förändring är normen i dagens läge. Den väsentliga frågan är hur vi tillsammans bygger en så kallad bättre framtid. Vi vuxna är förebilder till de yngre i hemmet, på arbetsplatserna, i läroanstalterna och på de stora politiska scenerna. Vi bygger hela tiden nuet för framtiden.

Människorna har mycket mer gemensamt än man tror. Att hitta lösningar på den framtida bristen på arbetskraft är en komplicerad utmaning som kräver att vi tänker om och att olika organisationer har gemensamma strategiska avsikter. Jag vet att vi alla vill hitta bättre framtider. Bygga bättre offentliga tjänster som styrs av likvärdighet, jämlikhet och rättvisa.

Laura Korhonen
laura.korhonen@kannus.fi

Laura Korhonen ansvarar för sysselsättningstjänsterna i Kannus stad som en del av kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen och är förman för ungdomsverkstaden i Kannus och för den uppsökande ungdomsverksamheten. Laura är socionom till utbildningen och studerar för närvarande till lösningsinriktad coach. Laura är intresserad av att främja välbefinnande och att förebygga illabefinnande särskilt bland unga. Hon tror att var och en på sin egen plats och med sin egen förmåga även kan verka för det gemensamma bästa.