Fortsätt till innehållet

Service för människor eller människor för service

Det finns väldigt få saker i världen som är endera det ena eller det andra – de är snarare både och. Statistiken vittnar om det samma. Sysselsättningsgraden i Finland är historiskt hög och ligger på 74 procent. I Kannus var arbetslöshetsgraden i september 2022 lägre än någonsin och låg på 6,3 procent. Arbetsmarknaden drar fint och inom många branscher råder brist på arbetskraft, både på sakkunniga och yrkespersoner. Trots den historiskt höga sysselsättningsgraden behövs alltmer fungerande mångprofessionella metoder för att lösa framför allt långtidsarbetslösheten.

Bakom varje organisation, företag eller tjänst finns en strategi. Bakom en framgång finns det sätt som förverkligar strategin i praktiken. I själva verket består 80 procent av framgången uttryckligen av verkställandet, det vill säga arbetet i vardagen. Hur och varför vi gör något och vad vi gör.

Var och en av oss har sett fina strategiska mål och mätare som skapats för dem. Det är väldigt viktigt att förstå vad en klient som använder tjänsterna verkligen behöver. Till exempel är det inte ett realistiskt alternativ för en arbetssökarklient att resa en sträcka på 80 kilometer för att delta i service, såsom utbildning, varje dag om ersättningen inte på långa vägar täcker resekostnaderna.

För att vi ska kunna lyfta människor tillbaka till arbetslivet och utnyttja varje människas potential i arbetslivet, måste social- och hälsovårdstjänsterna och sysselsättningstjänsterna samarbeta smidigt. En del människor behöver rehabilitering och andra behöver social- och hälsovårdstjänster innan den öppna arbetsmarknaden blir en genuin möjlighet. När man utvecklar nytt eller reglerar resurser ska man komma ihåg att insatsen alltid utgör funktionen för utbytet.

Rätt situationsbild över behoven som utgångspunkt

Som en del av regeringens reform av arbets- och näringstjänsterna har kommunerna nu en unik chans att bygga effektiva sysselsättningstjänster. Skötseln av sysselsättningen ska ses som en värdefull sak som man måste hitta resurser för. När man vill ordna service med klienten i centrum är det viktigt att tillsammans och öppet diskutera hurdant arbete som redan utförs och vad man kan göra ännu effektivare.

När man skapar något nytt och bättre fungerande måste man förstå verkligheterna. Hur ser verkligheten ut för en ung person som nyligen utexaminerats? Hur ser rekryteringsutmaningarna ut för ett litet eller medelstort företag? Den offentliga arbetsförmedlingen existerar främst för arbetsförmedlingen och inte till exempel för servicen. I dagens moderna upplevelsesamhälle framhävs individualism och behovet av individuellt bemötande och stöd.

Enligt uppskattning finns det 60 000 ungdomar som befinner sig utanför samhället i Finland. Antalet partiellt arbetsföra personer som vill bli sysselsatta motsvarar nästan en hel åldersklass. Frågan är om vi verkligen har råd att förlora ungdomar som i sinom tid kommer att bära ansvaret för vårt samhälle. Är de nuvarande metoderna tillräckliga för att lösa frågan?

I framtiden är var fjärde person vi möter en pensionär. Betydelsen av vård och omsorg samt behovet av sådan kommer att öka. Allt kan inte lösas med digitalisering eller konstgjord intelligens. Möjligheterna till arbetsrelaterad invandring är väsentliga både med tanke på nuläget och framtiden. Vi behöver alla arbetare, både unga, vuxna och partiellt arbetsföra personer, för att vi ska kunna ta hand om varandra samt som en del av samhället och arbetsmarknaden.

Laura Korhonen
laura.korhonen@kannus.fi

Laura Korhonen ansvarar för sysselsättningstjänsterna i Kannus stad som en del av kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen och är förman för ungdomsverkstaden i Kannus och för den uppsökande ungdomsverksamheten. Laura är socionom till utbildningen och studerar för närvarande till lösningsinriktad coach. Laura är intresserad av att främja välbefinnande och att förebygga illabefinnande särskilt bland unga. Hon tror att var och en på sin egen plats och med sin egen förmåga även kan verka för det gemensamma bästa.