Fortsätt till innehållet

SPECIALVECKA. Mot slutet av varje period infaller en specialvecka. Den här veckan reserveras två längre pass på olika dagar för varje ämne. Under dessa pass kan det hållas prov i de kurser/studieavsnitt som har studerats under perioden, under specialveckan kan även olika projekt, grupparbeten, provförberedande pass eller provrespons genomföras.

Specialveckan följer ett eget schema. Dagarna inleds kl. 9.00 och pågår fram till 14.00. Morgonpasset är från 9.00 – 11.45 och eftermiddagspasset hålls 12.30-14.00. Eventuella prov hålls under morgonpasset.

För abiturienternas del hålls proven i period IV inom de normala undervis­nings­passen enligt schemat.

OBS! Blir man sjuk under specialveckan bör man omedelbart kontakta den lärare i vars ämne man skulle skriva prov.

BEDÖMNING. Varje studieavsnitt bedöms när det slutförts. Syftet med bedömningen är att ge den studerande en realistisk bild av hur lärandeprocessen framskridit. Bedömningen av studieavsnittet relaterar direkt till de mål som läroplanen ställer upp för respektive studieavsnitt.

Ett studieavsnitt bedöms med siffrorna 4–10 eller i vissa fall med prestationsanteckningen A (avlagd). Följande benämningar för vitsorden gäller: 4 (underkända), 5 (hjälpliga), 6 (försvarliga), 7 (nöjaktiga), 8 (goda), 9 (berömliga) och 10 (utmärkta) kun­skaper. Alla obligatoriska och fördjupade studieavsnitt bedöms enligt gymnasieförordningen med sifferbetyg. Tillämpade studieavsnitt kan bedömas med vitsord eller enbart anteckningen slutförd (S).

Lärarna strävar efter att göra bedömningen så mångsidigt som möjligt. Bedömningen grundar sig förutom på eventuella skriftliga prov även på det engagemang och intresse den studerande visat samt på utvärdering av den studerandes samfällda prestationer under studieavsnittets gång. Ett studieavsnitt kan alltså bedömas även utan skriftligt prov.

Kontrollera alltid vitsorden i Wilma.

På betyget på Wilma kan ett studieavsnitt vara:

1)       Bedömd, ifall har du fått ett vitsord 5-10 eller en anteckning om deltagande eller slutfört studieavsnitt.
2)       Underkänd, ifall du har deltagit i studieavsnittet, men inte klarat fordringarna. Vitsordet är 4.
3)       Avbruten (K), ifall du har påbörjat studieavsnittet, men avbrutit eller har för hög frånvaro. Du bör då gå om studieavsnittet helt.
4)       Framskjuten bedömning (F). Ifall du av godtagbar orsak, t.ex. en längre tids sjukdom, varit frånvarande både från provet och en stor del av studieavsnittet, har du möjlighet till framskjuten bedömning. Kontakta ämnesläraren för att få instruktioner om vad du behöver göra för att bli bedömd i studieavsnittet.

OBS! Av ämnets enskilda studiepoäng bör minst 2/3 avklaras med godkänd prestation för att erhålla slutvitsord i ämnet. I ämnen där du avlagt mindre än 6 studiepoäng, måste alla studiepoäng vara godkända prestationer.

PERIODBETYG. Bedömningens och betygens uppgift är att upplysa den studerande om framsteg och inlärningsresultat både under gymnasietiden och vid dess utgång. Bedömningen ger också vårdnadshavarna samt eventuella framtida läroanstalter och arbetsgivare information om studieframsteg och aktivitet. Den kontinuerliga bedömningen skall på ett positivt sätt sporra den studerande till att ställa upp självständiga mål och vid behov justera studievanorna.

Den studerande och vårdnadshavarna har rätt att tillräckligt ofta få uppgifter om hur skolarbetet fortskrider. Skolan upprätthåller ett databaserat betygsregister där de studerande finns införda och där avlagda studieavsnitt och vitsord antecknas.

Vi delar inte ut ett periodbetyg på papper, eftersom Wilma erbjuder samma uppgifter på ett miljövänligare sätt. I läsårskalendern i studieguiden och på anslagstavlan i Wilma framgår vilket datum den studerande och vårdnadshavarna kan ta del av periodbetyget.

I det årskurslösa gymnasiet bör den studerande själv i mycket stor utsträckning ta ansvar för sina studier. Rådfråga grupphandledare och studiehandledare i alla frågor som berör studierna hellre en gång för mycket än en gång för lite.

OMTAGNING AV UNDERKÄNT  PROV OCH HÖJNING AV VITSORD. Den som blir under­känd i ett studieavsnitt, har rätt att delta i omtagningstentamen vilken ordnas efter periodslutet. Datum för omtagningstentamen finns i läsårskalendern.

Det är absolut nödvändigt att anmäla sig till omtagningstentamen via Wilma före fastställda datum.

Ett godkänt vitsord kan den studerande höja dels genom att delta i studieavsnittet och provet på nytt och dels genom att försöka höja vitsordet vid ett omtagningstillfälle. Anmäl dig via Wilma före fastställt datum.

OBS! Anmälan till höjningstenterna är bindande. Om man uteblir utan godtagbar orsak förverkar man sin rätt att på nytt försöka höja sitt kursvitsord.

Om du är borta från skolan samma dag som du skulle ha prov eller omtagningsprov kan du delta i provet endast om du har intyg av läkare eller hälsovårdare som avgör ditt hälsotillstånd. Utan intyg kan du inte delta.

OMPRÖVNING AV BEDÖMNING. Inom två månader efter att den studerande fått del av bedömningen kan hen anhålla om att bedömningen omprövas. Begäran riktas till skolans rektor. Skolans rektor och respektive ämneslärare beslutar gemensamt om ny bedömning. Om resultatet av den nya bedömningen fortfarande upplevs som felaktigt kan en rättelse begäras hos Regionförvaltningsverket. Se www.rfv.fi.

SLUTBEDÖMNINGEN AV ETT LÄROÄMNE I AVGÅNGSBETYGET. En lärokurs omfattar alla studieavsnitt som en studerande haft i ett läroämne. Slutvitsordet ges utgående från vitsordens aritmetiska medeltal. En studerandes slutvitsord i ett ämne kan höjas om prestationerna under det sista året visar att studeranden behärskar ämnet bättre än vad det aritmetiska medeltalet visar. En studerandes slutvitsord i ett ämne kan sänkas med ett steg om trenden under det sista läsåret varit markant nedåtgående.

Med de betygssiffror som föreskrivs i gymnasieförordningen bedöms i avgångsbetyget:

  • alla obligatoriska läroämnen med undantag av gymnastik och hälsokunskap samt sådana läroämnen i vilka den lärokurs som den studerande fullgör omfattar bara ett studieavsnitt.
  • valbara främmande språk, såvida lärokursen i dem omfattar minst tre studieavsnitt.

Studiehandledningen antecknas som fullgjord prestation ifall den studerande har deltagit i studiehandledningstillfällen, grupphandledningstillfällen och veckosamlingar.

En studerande får avgångsbetyg från gymnasiet efter att ha avlagt alla obligatoriska studieavsnitt och åtminstone minimiantalet, 150 studiepoäng.

I avgångsbetyget antecknas lärokursernas omfattning med det antal studiepoäng som studeranden slutfört. På avgångsbetyget upptas också genomförda prestationer utanför den egna skolan.

MUNTLIGA FÖRHÖR. Innan en studerande erhåller avgångsbetyg bör hen ges möjlig­het att delta i muntligt förhör i ämnet. I förhöret kan också ingå skriftliga uppgifter.

Omfattningen av lärokursen i förhöret framgår av studerandens studieprogram. Om den studerande vid detta förhör visar större mognad och behärskar läroämnet bättre än det vitsord som baserar sig på kursvitsorden förutsätter, bör vitsordet höjas. Vi rekommenderar att den studerande utnyttjar de muntliga förhören i förberedelserna inför proven i studentexamen.

Efter studentskrivningarna har den studerande möjlighet att höja vitsord i fristående förhör. Omfattningen av den lärokurs som förhörs bestäms av det studieprogram den studerande genomfört.