Fortsätt till innehållet

Ansökningstiden för inneidrottshallen i Centralparken förlängs

I planen för Centralparken i Karleby ingår den s.k. H-hallen, som prelimintärt är avsedd för inneidrott. H-hallen ligger centralt i idrottsparkens och evenemangsparkens område. Hallen får inte vara en PVC-hall, utan den ska smälta in i idrottparkens nuvarande byggnadsbestånd (ishallen – simhallen).

Ett område på cirka 1 hektar reserveras för hallen. Enligt exploateringstalet i detaljplanen e=0,40 är byggrätten 4000 v-m2. I detaljplanen ingår inget skilt krav på antal bilplatser, men i planeringen ska för området reserveras minst 1 bilplats/två samtidiga användare.

Minimikravet för byggnaden när det gäller funktionerna är 2-3 tennisplaner och 2-4 badmintonplaner. Andra funktioner inom ramen för våningsytan kan förutom omklädnings- och duschrum vara till exempel några padelplaner och plan för beachvolley.

Staden bjuder ut ett område för byggande av inneidrottshall för ansökning (Stadsstyrelsen 20.12.2021 § 634). Området överlåts genom hyrning. Hyran är 1 euro/m2. år 2022. Hyran är bunden till levnadskostandsindexet.

Karta

Anvisningar för ansökning

Av ansökningen ska framgå minst följande uppgifter som används som kriterier när mottagaren av planeringsreserveringen väljs:

  • skriftlig beskrivning av målen för planeringen av objektet
  • preliminärt lokalprogram
  • planritningsskiss 1:500
  • fasadskiss 1:200
  • bottenritningsskiss 1:200
  • visualiseringar
  • tidtabell för genomförandet av projektet

Markanvändningsteamet bedömer de ansökningar som har de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och begär en eller flera sökanden om preciseringar och ytterligare utredningar. Stadsstyrelsen fattar beslut om reserveringen.

Lämna in ansökan senast 31.5.2022 på adressen kirjaamo.kaupunkiymparisto@kokkola.fi.

Mera info