Fortsätt till innehållet

Arbetet med Biskopsbackens cirkulationsplats inleds i april

Byggarbetet vid Biskopsbackens cirkulationsplats inleds i april i korsningen mellan Norra leden och Uleåvägen. Detta är ett av Karleby stads största enskilda objekt inom infrastrukturbyggande. Utöver cirkulationsplatsen och gatorna som anknyter till den byggs också en underfart för en led för gång- och cykeltrafik under Norra leden. Underfarten förbättrar trafiksäkerheten särskilt för fotgängare och cyklister som kommer från Puntus och Rytibacken.

Arbetet inleds i april och det orsakar undantagsarrangemang i trafiken. Målet är att de nya körbanorna och lederna för gång- och cykeltrafik ska ha asfaltbeläggning i slutet av november 2023. I sin helhet färdigställs arbetet med cirkulationsplatsen till slutet av juli 2024. Arbetet framskrider parallellt med byggandet av Biskopsbackens skola och daghem.