Fortsätt till innehållet

Björkhagens familjepark renoveras

I år kommer Karleby stad att anvisa de anslag som reserverats för grundlig förbättring av parker särskilt till Björkhagens familjepark. Parker i centrum och Beckbrukets hundrastgård kommer också att istånsättas. Stadsstrukturnämnden godkände på sitt sammanträde 9.2 dispositionsplanen för 2022 där de olika objekten har fastställts.

Sammanlagt 200 000 euro för grundlig förbättring av lekparker

Det största enskilda förbättringsarbetet (100 000 €) utförs i Björkhagen. Familjeparken som ligger intill servicecentret, skolan och daghemmet är en övervakad lekplats där lekredskapen och staketet förnyas för att svara mot gällande säkerhetsstandarder. Idrottstjänster investerar i Björkhagen genom att iståndsätta skejtplatsen (60 000 €). För iståndsättandet av familjeparken och skejtplats ansöks också statsunderstöd för uppförande av idrottsanläggningar. Statsunderstöd kan beviljas för högst 35 procent av projektets totala kostnader.

Förutom objekten i Björkhagen ska även Trollparken (55 000 €) som är belägen i Halkokari genomgå en grundlig förbättring under 2022. Av säkerhetsskäl har man varit tvungen att ta ur bruk lekredskap i parken som är närlekplats, och parken är i behov av grundlig förbättring. Utöver dessa enskilda objekt har man i dispositionsplanen reserverat ett anslag på 45 000 euro för mindre reparationer i lekparker som ligger på olika håll i staden.

Förbättringen av parker i centrum fortsätter med mindre reparationer

Parker i centrumområdet kommer att uppdateras och genomgå mindre reparationer under sommaren. Anslaget på 25 000 euro som reserverats för ändamålet möjliggör förnyande av t.ex. möbler och utrustning eller reparation av parkens konstruktioner.

Området på vilket Karlebys enda hundrastpark i Beckbruket är beläget kommer att torrläggas och dess funktioner förbättras. Man har också reserverat ett anslag på 25 000 euro för grundlig förbättring av hundrastparken.

Den grundliga förbättringen och iståndsättandet av objekten inleds under våren och sommaren. Information om tidsplanen för reparationen av större objekt ges separat.