Fortsätt till innehållet

Bokslut 2021 – Karlebys överskott positiv överraskning

Karleby stads bokslut för 2021 visade ett överskott om 5,68 miljoner. Resultatet överskred alla förväntningar och är över 10 miljoner euro bättre än det budgeterade.

Den största inverkan på resultatet hade de ökade skatteinkomsterna. Även om coronapandemin fortfarande överskuggade all verksamhet år 2021 har ekonomins återhämtning och snabba tillväxt överraskat. Sysselsättningen är på en bra nivå och företagen gör bra resultat. Befolkningsmängden ökar, vilket stöder ekonomins återhämtning. Coronastödet hjälpte stadens ekonomi, men avsevärt mindre än år 2020. Utgifterna för social- och hälsovården ökade måttfullt.

Andra positiva faktorer var utvecklingen hos statsandelarna, det faktum att personalkostnaderna ökade mindre än väntat, statliga bidrag för bildningsväsendets projekt och ersättningar från försäkringar.

De ökade verksamhetskostnaderna förmådde ännu finansieras

Stadens verksamhetskostnader ökade med 4,7 procent förra året. Ökningen är större än vanligt. Förra året kunde ökningen täckas med de ökade skatteinkomsterna och bidragen.

Det var knappt om anslag inom bl.a. den grundläggande utbildningen, kommunandelsavgifterna inom sysselsättning och företagshälsan.

Med tanke på att stadens finansieringsbas blir smalare under de närmaste åren måste ökningen av utgifterna kunna minskas med åtminstone hälften.

Tilläggsfaktura på en miljon för social- och hälsovårdsutgifterna

Soites serviceavgifter 2021 var 177,1 miljoner euro för Karlebys del. Utgifterna ökade med 3,7 procent förra året. Även om de värsta scenarierna inte förverkligades så gick tilläggsfakturan till staden på nästan 1 miljon euro.

Det är osäkert om vårdskulden som hopats under två år av corona kommer att leda till ökade utgifter 2022. Den räkningen ska ännu betalas direkt av kommunerna.

Coronarestriktionerna minskade verksamhetsintäkterna

Av idrottsväsendets intäkter föll 350 000 euro bort på grund av begränsningarna av verksamheten. Staden fick 4,2 miljoner euro i intäkter av försäljning av egendom och markområden. Utan coronabegränsningarna hade utvecklingen av stadens skatteinkomster varit ännu bättre.

Stadens skuld minskade med över 7 procent – Leasingansvaren på samma nivå som förr

Stadens goda betalningsförmåga från 2020 fortsatte i fjol och möjliggjorde extra amorteringar av lån.

Vid årsskiftet hade staden 228,1 miljoner euro i skuld, alltså 18,2 miljoner mindre än år 2020. Skuldbeloppet per invånare var 4 761 euro (5 156 euro/invånare år 2020).

Medelräntan på stadens lån var 0,21 procent och referensräntorna var fortfarande måttliga.

Nytt på investeringsfronten

Byggprojektet Port Tower II och byggandet av ett musikcentrum i samband med Snellmanssalen, som båda har väntat länge på att verkställas, fick positiva beslut i fjol. Staden gjorde kapitalplaceringar till ett belopp om sammanlagt 7,1 miljoner euro i dessa koncernbolag.

Andra projekt är renoveringar av skolor och daghem, trafikleder, utbyggnad av Donnerska skolan och näridrottsplatsen vid Roskaruka.

Nettoinvesteringarna uppgick till sammanlagt 26,7 miljoner euro.

Bättre koncernresultat

År 2021 visade koncernens resultat ett överskott på 11,75 miljoner euro. Resultatet var 2,3 miljoner euro bättre än året innan.

Koncernen hade 447,3 miljoner euro i lån, vilket var 6,9 miljoner euro mindre än tidigare.

Koncernbalansräkningen visade efter förra året ett överskott på sammanlagt 114,1 miljoner euro.

Ovanligt många stora utvecklingsprojekt på väg att genomföras

Stora projekt under de närmaste åren i Karleby    är

  • Idrotts- och evenemangsparkens helhet
  • Allaktivitetshuset vid Biskopsbacken
  • Järnvägsstationen och Kosilområdet
  • Utvecklingen av riksväg 8
  • Utvecklingen av torget
  • Utvecklingen av KIP-området och utnyttjande av styrkorna
  • Etableringen av nya företag i staden

Dessa har en stor betydelse med tanke på stadens livskraft. De bidrar till att nuvarande och potentiella karlebybor trivs bättre och stöder stadens tillväxt.

För stora projekt behövs också en stor mängd pengar och därför är det viktigt att hålla i gång tillväxten i stadens ekonomi.

Utan tro på framtiden och mod att satsa på förändring kan inte heller ekonomin blomstra.

Uppskattning av framtida utveckling

Karleby stads resultat för januari-februari 2022 är fortsättningsvis mycket bra.

Den ändrade situationen i Europa och i världsekonomin samt det geopolitiska läget för med sig stora risker när det gäller den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen under resten av året.

Beredskapen och de ökande kostnaderna reflekteras starkt i samhället.