Fortsätt till innehållet

Budgeten 2023 / Stadsdirektörens förslag

Den kommunala ekonomin inför förändring

Stadens nuvarande ekonomiska läge är bra och på basis av delårsrapporten i augusti är prognoserna för 2022 positiva.

Även nästa års budget förutspås bli positiv. Det här har också varit utgångspunkten vid uppgörandet av budgeten. I och med att osäkerhet råder följer vi försiktighetsprincipen. Det är nu ytterst utmanande att förutspå budgetens planeringsår vilket inte underlättas av det instabila världsekonomiska läget, social- och hälsovårdsreformen samt reformen av räddningsväsendet. Därtill kommer investeringsbehoven som är betydande i en stad av Karlebys storlek. En del av dem inriktas redan på åren 2024 och 2025.

Det viktigaste är nu att hitta en ny ekonomisk balans. Från och med nästa år kommer stadens finansieringsstruktur att ändras betydligt på grund av välfärdsområdesreformen. Det här är en historisk förändring. Det viktiga är alltså att säkerställa att efter förändringarna är stadens finansiering i skick och att pengar räcker till för framtidsinvesteringar även framtida år. Det här förutsätter att staden i likhet med tidigare år har en långsiktig och ansvarsfull hushållning.

Osäkerheten i världen fortsätter men tron på framtiden är stark

Fullmäktige godkände i mars 2022 den nya strategin för pågående fullmäktigeperiod. Det här är nu den första budgeten som beretts utifrån den.

Vid tidpunkten för uppgörandet av budgeten påverkas vardagen fortfarande av coronapandemin. Den största oron riktas dock mot Rysslands agerande i Ukraina och krigets globala effekter. Enligt prognoser har ekonomin redan vänt mot en recession och Finlands BNP väntas nästa år öka med ca 0–0,5 procent. Inflationens verkningar känns redan och räntorna har höjts i snabb takt efter sommaren. Vi står inför en energikris såväl vad gäller energipriset som energins tillräcklighet.

Men Karleby förbereder sig och vi tror starkt på framtiden. Trots allt klarar vi förändringar och kriser för vi har ju en bredare horisont.

Nästa år ett positivt resultat

I budgeten uppskattas att stadens och affärsverkets räkenskapsperiod visar ett överskott på 0,9 miljoner euro. Helhetsmålet är att stadens ekonomiska balans inte ändras från nuvarande.

Knappa personalförändringar, tryck på verksamhetskostnaderna

För stadens och affärsverkets verksamhetskostnader har för nästa år budgeterats sammanlagt 207,3 miljoner euro.

Trots de ökade lönekostnaderna på grund av de nya arbetskollektivavtalen minskar stadens och affärsverkets personalkostnader med sammanlagt 5,4 procent. Det här beror på att personal flyttar över till välfärdsområdet samt på företagsöverlåtelsen av ekonomiförvaltningstjänsterna. I budgeten ingår också nya arbetsplatser och tjänster för att utveckla stadens service och på grund av förändrad lagstiftning. Personalkostnaderna 2023 har uppskattats uppgå till sammanlagt 98,6 miljoner euro.

Jämfört med budgeten 2022 minskar köp av tjänster enligt uppskattning med sammanlagt ca 79,8 procent. Det här beror främst på social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet vilka medför att kostnader flyttas över till välfärdsområdet och finansieras av staten.

De ökade anslagen (7,6 %) för material, förnödenheter och varor påverkas särskilt av de ökade priserna. Speciellt energi-, livsmedels- och byggkostnaderna har ökar på grund av den höga inflationen. På grund av inflationen syns prisökningar också i andra kostnadsposter såsom i ICT-anskaffningar.

Utveckling av stadens verksamheter

I budgeten har man också satsat på utvecklingen av stadens verksamheter enligt följande:

  • förberedelser inför TE2024-reformen
  • fortsatt utveckling av sektorernas datasystem
  • utrustning för data- och kommunikationsteknik utökas i årskurserna 7-9 och satsningar görs på stöd för lärande och skolgång
  • invest-in och etableringsverksamhet utvecklas
  • elektroniska system för kundbetjäning utvecklas
  • anslagen för sektorn Stadsmiljös inkluderande budgetering utökas
  • faktorer kring hållbar utveckling och klimatförändring utvecklas
  • realiseringen av fastigheter fortsätter

 Skatteinkomster och statsandelar

På grund av välfärdsområdesreformen förändras stadens statsfinansiering väsentligt och skär ner både på kommunernas inkomstskatter, samfundsskatter och statsandelar. Ansvaret för finansieringen av välfärdsområdet övergår helt på staten.

Strategins mål är att stadens helhetsskattesats sänks under strategiperioden. Den osäkra världsekonomin och pågående förändringar skapar åtminstone ännu inte förutsättningar för det här.

Kommunens inkomstskattesats sjunker till 8,86 procent och stadens inkomstskatter beräknas som helhet minska med ca 89,3 miljoner euro. Fastighetsskattesatserna kvarstår på 2022 års nivå. Även om samfundsskatterna de senaste åren har utvecklats positivt har man i budgeten förberett sig på en måttlig utveckling och prognoser.

I budgeten uppskattas skatteinkomsterna år 2023 uppgå till sammanlagt 116,6 miljoner euro.

Förändringarna som välfärdsområdesreformen medför kommunernas skatteinkomster och statsandelar samt driftsutgifter och -inkomster är ännu preliminära. De slutliga beräkningarna blir färdiga först när bokslutsuppgifterna för 2022 är färdiga. Särskilt prognoserna för planeringsåren är försiktiga.

Statsandelarna minskar på grund av social- och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet med ca 78,4 miljoner euro.

I statsandelar har för nästa år reserverats sammanlagt 29,6 miljoner euro.

Årsbidrag

Årsbidraget i budgeten 2023 är 16,9 miljoner euro. Jämfört med 2022 förbättras det med ca 4 procent. På det här inverkar särskilt de ökade verksamhetskostnaderna, de kraftigt ökade räntekostnaderna samt beredskap för såväl svagare utveckling av skatteinkomsterna än prognostiserats som den osäkra förutsägbarheten av statsandelar. Det finns dock förutsättningar för ett högre årsbidrag än det prognostiserade.

Finansieringsintäkter och -kostnader

Räntornas kraftiga ökning syns redan i den kommunala ekonomin.  Med Karleby stads lånemängd kommer räntekostnaderna att öka betydligt trots den höga ränteskyddsgraden.

För räntekostnader har reserverats 5,6 miljoner euro enligt antagandet att centralbankerna inte ännu nästa år får ordentlig bukt på inflationen och att nuvarande räntenivå höjs ännu något.

Koncernbolagens dividendintäkter förutspås vara ca 1,5 miljoner euro mindre år 2023 än i år.

Investeringar

För stadens nettoinvesteringar 2023 har reserverats ca 24,0 miljoner euro. För planeringsåret 2024 har åter reserverats 16,8 miljoner euro och för 2025 sammanlagt 11,5 miljoner euro.

Karleby stad utvecklas och befolkningen ökar i måttlig takt. Staden gör fortfarande resurssmarta investeringar. Av investeringarna i budgeten är den största inledandet av renoveringen av Karleby Svenska Gymnasium och Donnerska skolan. Biskopsbackens allaktivitetshus och områdets trafikarrangemang startar som leasingobjekt.

Staden investerar i vägnätverket och annan infrastruktur. Mindre men viktiga investeringsobjekt är bl.a. renoveringen av Salutorget, planeringen och förverkligandet av museets förvaringsutrymmen, utvecklingen av byggnadstillsynens elektroniska system, iståndsättningen av friluftsleder samt slutförandet av huvudbibliotekets renovering.

I stadens finansieringsanalys är nettokassaflödet för verksamheten och investeringar 12,8 miljoner euro negativt.

2023 amorteras lån för totalt 34,5 miljoner euro. Behovet av tilläggslån är nästa år 12,7 miljoner euro och budgetlånet uppgår till sammanlagt 47,2 miljoner euro.

Förändringen av tillgångar är i finansieringsanalysen 0,04 miljoner euro negativ.

Sikte på framtiden

Strategins mål vad gäller minskningen av skulder och ansvar samt att helhetsskattesatsen sänks är utmanande för planeringen av ekonomin. Förändringarna i den kommunala ekonomin och världsekonomins engångsfaktorer får inte dölja den offentliga ekonomins faktiska läge. Vid sidan av de många samhälleliga styrkorna byggs Finlands offentliga ekonomi sist och slutligen upp av den ekonomiska tillväxten som utvecklas lamt, av befolkning  som åldras och av kompetensnivån som sjunker. Staden måste dock utvecklas och man måste satsa på framtiden, och det här kräver mod.