Fortsätt till innehållet

En inspirerande atmosfär som uppmuntrar till gemenskap – Kommuninvånarenkät om nöjdhet med tjänsterna 2022

Karleby stadsstrategi 2022 – 2025 visar i vilken riktning man önskar utveckla staden och vilka teman som är viktigast i detta utvecklingsarbete. Viktiga teman när det gäller utvecklingen av Karleby stad är företagarvänlighet, barnvänlighet och upplevelser. Via dem strävar man efter att öka invånarnas välmående och samhörighet. De skapar oskså möjligheter att bygga upp ett gott och meningsfullt liv i Karleby.

Upplevelserna i Karleby tar sig uttryck som ett mångsidigt och särpräglat utbud inom kultur, idrott och evenemang. De omfattar också mångsidiga alternativ för boende, trygga och trivsamma levnadsmiljöer, levande stadscentrum och aktiva byar. Kanske det viktigaste uttrycket när det gäller upplevelser är ändå Karlebyandan – den stärker delaktigheten, samarbetet och gemenskapen.

Hur vi lyckas med allt detta mäter vi årligen i vår enkät till kommunmedlemmarna om nöjdhet med tjänsterna. Vi hoppas att du svarar på enkäten och framför din egen syn på hur tjänsterna kunde utvecklas.

Bland dem som svarat lottar vi ut en terrängcykel. Om du vill delta i utlottningen kan du lämna dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Enkäten är anonym och dina kontaktuppgifter kan inte kopplas till dina svar.

Enkäten kan svaras 31.1 – 5.3.2023.

Svara på kommuninvånarenkät