Fortsätt till innehållet

Förvaltningsexperten stöder beredningen av reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 i kommunerna

Mikko Nikkilä, magister i samhällsvetenskaper, har inlett arbetet som förvaltningsexpert. Hans uppgift är att stödja kommunerna i vår region i reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 när den nya servicehelheten bereds och införs.

Regeringens proposition om överföringen av arbets- och näringstjänsterna lämnades till riksdagen i oktober och lagarna bekräftas våren 2023. Enligt propositionen överförs tjänsterna till kommuner eller samarbetsområden som består av ett flertal kommuner vars arbetskraftsbas är minst 20 000 personer. Enligt propositionen ska kommunerna organisera sig som sysselsättningsområden senast den 31 oktober 2023. Ansvaret att ordna arbets- och näringstjänster överförs till kommunerna den 1 januari 2025.

– Förvaltningsexperten kommer att arbeta tillsammans med mig. Han ansvarar för den strategiska beredningen av skötseln av sysselsättningen samt hjälper till att skapa en vision om den övergripande uppgiften att sköta sysselsättningen i framtiden, berättar Sanna-Mari Levijoki, Karleby stads sysselsättningschef och koordinator för kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen.

Syftet är att klarlägga hur sysselsättningen som helhet inkluderas i kommunernas strategier och åtgärdsprogram samt som en del av livskraftsuppgiften. En viktig del av beredningen är också att granska välfärdsområdenas gränsytor via det nya statsandelsåliggandet.

I reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 överförs uppgiftshelheter och personal till kommunerna från arbets- och näringsbyrån, NTM-centralen och UF-centret. Förvaltningsexperten hjälper till att skapa en bild av den nya organisationen och den övergripande servicestrukturen. Han är också kontaktperson för de aktörer och organisationer som omfattas av förändringen.

– Före denna uppgift arbetade jag som projektchef för Mellersta Österbottens projekt för arbetsförmåga vid Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Målet med projektet var att tillhandahålla tjänster som stöder partiellt arbetsföra personers arbetsförmåga och ökar deras förutsättningar att få arbete. I den uppgiften samarbetade jag intensivt med viktiga aktörer inom skötseln av sysselsättning i regionen. Därför känner jag redan till aktörerna i regionen och nuläget, berättar förvaltningsexpert Mikko Nikkilä.

Som stöd för det förberedande arbetet att överföra arbets- och näringstjänsterna har Mellersta Österbottens förbund beviljat anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE).

Kontaktinformation:

Förvaltningsexpert
Mikko Nikkilä
tfn 044 7809 228
mikko.nikkila(at)kokkola.fi

Läs mer om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 (Arbets- och näringsministeriet)