Fortsätt till innehållet

Grundavgift för miljöhälsovårdens tillsyn

Avgifterna för tillsynen enligt livsmedelslagen (297/2021) och hälsoskyddslagen (140/2021) kommer att utökas med en årlig grundavgift. Verksamhetsutövare kommer att debiteras en grundavgift på 150 euro från och med början av 2022.

Grundavgiften för livsmedelstillsynen gäller godkända eller registrerade livsmedelslokaler, med några få undantag. Avgiften grundar sig på livsmedelslagen (297/2021, 72 §). Bybutiker, ideella organisationer och småskaliga livsmedelsförädlingsanläggningar för ren- och viltkött behöver inte betala grundavgiften för tillsynen. Betalningsskyldigheten gäller inte heller primärproduktion eller förädling av livsmedel som en del av primärproduktionen.

Grundavgiften för hälsoskyddstillsynen grundar sig på hälsoskyddslagen (140/2021, 50 §) som godkändes av riksdagen den 17.11.2021. Grundavgiften för hälsoskyddstillsynen tas i princip ut av de verksamhetsutövare som ska anmäla sin verksamhet till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. För småskalig verksamhet, som nämns i lagen, tas dock ingen avgift ut. Om samma verksamhetsutövare har mer än en anmälningspliktig verksamhet på samma verksamhetsplats, betalas grundavgiften endast en gång. Där emot ifall verksamheterna är belägna på olika verksamhetsplatser, uppbärs avgiften för alla verksamheter.

Utöver den årliga grundavgiften tas en tillsynsavgift enligt den taxa som godkänts av Mellersta Österbottens miljöhälsovårdsnämnd för planenliga tillsynsbesök. Verksamhetsutövaren ska underrätta miljöhälsovården om verksamhetens upphörande. Om verksamheten har avslutats eller kommer att avslutas vid utgången av detta år (2021), vänligen meddela om detta till hälsoinspektionen (yterveys@kokkola.fi) senast den 10.01.2022.

Syftet med grundavgiften är att förbättra tillsynens kostnadseffektivitet och säkerställa tillsyn av hög kvalitet.

Tilläggsuppgifter:

Livsmedelsverket: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/gemensamma-krav-for-livsmedelsbranschen/tillsyn/grundavgift-for-tillsyn/

Valvira: (tilläggsuppgifter fås efter att presidenten har bekräftat lagen efter den 16.12.2021)