Fortsätt till innehållet

I kommunförsöket skapar vi tillsammans en ny servicemodell för sysselsättningsvården

Genom kommunförsöket med sysselsättning strävar man efter att ge kommunerna en starkare roll i sysselsättningsvården. Från och med 1.3.2021 har kommunerna svarat för vissa uppgifter som tidigare skötts av TE-förvaltningen, och enligt planen ska ansvaret öka ytterligare inför 2024.

Som tillhandahållare av sysselsättningstjänster har kommunen samma uppgift som staten hade tidigare: att hjälpa den arbetssökande att fundera på studier, erbjuda arbete och handleda i att söka arbete eller till exempel fundera på rehabilitering – om sådan behövs. Avsikten är att bygga upp en tjänst enligt en princip där alla tjänster kan fås över en disk. Då kan den arbetssökande erbjudas planering av servicehelheten samt hjälp och stöd från ett och samma ställe.

Inom kommunförsöket betjänar man arbetssökande som får grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd från Fpa, invandrare och utländska arbetssökande samt under 30-åriga arbetssökande.

Hur syns kommunförsöket för den arbetssökande?

Många arbetssökande kunder betjänas fortfarande av samma person, men till exempel platsen för servicen kan ha ändrats. I Karleby betjänas kunderna i iPark, i A-trappan mot Vasavägen. I Kaustby kan den arbetssökande fortfarande uträtta ärenden vid TE-byrån i Kaustby och i Perho och Kannus erbjuds tjänsterna i den egna kommunens kommungård. Även i fråga om Kaustbyregionen kan kunderna sköta sina ärenden vid det egna kommunhuset.

Det är möjligt att ta kontakt på distans överallt i landskapet. Om en tjänst inte erbjuds i den egna kommunen kan tjänsten tack vare ett omfattande nätverk erbjudas kunden närmare boendekommunen.

Jag är en nätverksaktör. Hurdan är er verksamhet?

Inom kommunförsöket söker vi tillsammans efter lösningar för att bland annat utveckla och samordna olika aktörers tjänster samt för att bygga upp en ny slags organisation som fungerar som ett nätverk.

Inom kommunförsöket arbetar personer med en bakgrund både från arbetsförvaltningen och från kommunen. Medlemmarna i nätverket har aktivt inbjudits med i planeringen, och organiseringen pågår fortfarande. Kundarbetet har emellertid fortsatt på normalt sätt och utvecklingsarbetet fortsätter i takt med att försöket framskrider. Det handlar ju uttryckligen om att skapa en ny organisation och handlingskultur!

Ni kan naturligtvis bjuda oss med i nätverk och vi bjuder gärna och har också bjudit in nätverksaktörer till gemensamma bord. Vi bygger aktivt upp team och kommunförsöket får nya anställda 1.1.2022. Efter detta presenteras helheten och de anställdas roller tydligare även för nätverksaktörerna.

Jag är företagare. Vad behöver jag veta om kommunförsöket?

Sysselsatta personer och företagare ska fortfarande sköta sina ärenden vid TE-byrån, men företagare betjänas även inom kommunförsöket, till exempel i frågor som berör lönesubvention och rekrytering. I fråga om behov av arbetskraft och ärenden som berör ditt eget område kan du kontakta oss via de lokala sysselsättningskoordinatorerna: Laura Korhonen i Kannus, Anna Nieminen och Johanna Hautala i Kaustbyregionen samt Matti Mäki-Ainali och Matthew Mendy i Karleby.

Hur tar jag kontakt?

Du kan ta kontakt med oss via det regionala servicenumret 06 828 9800 som betjänar må–on kl. 9–12 och kl. 13–15. På vår webbplats på adressen www.kokkola.fi/kommunforsok, under kontaktuppgifterna, hittar du fler sätt att ta kontakt med oss. Här hittar du också information om hur du kan skicka säker e-post till oss.

Kundtjänsternas kontaktuppgifter