Fortsätt till innehållet

Karleby stad med i nätverk av föregångare inom klimatarbete – redan mer än 80 kommuner med i Hinku-nätverket

Karleby stadsfullmäktige har beslutat bli en föregångare i klimatarbete och gå med i nätverket Hinku – Mot en koldioxidneutral kommun. I och med att Karleby går med i Hinku-nätverket förbinder man sig att före år 2030 minska klimatutsläppen med 80 procent jämfört med 2007.

Karleby har gjort ett långsiktigt arbete med att minska växthusgasutsläpp. Stadens viktigaste åtgärder anknyter särskilt till förbättring av fastigheters energieffektivitet, hållbart byggande, utvecklande av kollektivtrafiken och miljövårdsarbete. I Karleby är de största utsläppskällorna vägtrafik, värme och industri.

Invånarnas och företagens insats behövs för att målen ska nås

Av utsläppen föranleds cirka 10 procent av kommunorganisationen, 50 procent av invånarna och cirka 40 procent av företagen.

”Det är viktigt att få med kommuninvånarna och företagen i verksamheten. Staden ska skapa förutsättningar och vara partner. De minskade utsläppen inverkar också på kommuninvånarnas välfärd och skapar nya möjligheter till affärsverksamhet för företagen” säger stadsdirektör Stina Mattila.

Programmet för hållbar utveckling och klimat bereds nu när det blivit godkänt i strategin och man har beslutat gå med i nätverket.

Nätverket erbjuder stöd och god praxis

I och med att Karleby går med i Hinku har nätverket redan 84 kommuner, vilkas sammanlagda invånarantal är mer än 2,2 miljoner. Hinku-nätverket leds av Finlands miljöcentral SYKE.

Enligt en utredning som SYKE låtit göra har Hinku-kommunernas utsläpp minskat med i medeltal 26 procent jämfört med 2007. De kommuner som är med i Hinku-nätverket har klimatutsläpp som i medeltal är 3,1 procent mindre än de vore om de inte var med i nätverket. Största delen av Hinku-kommunerna upplever att deras klimatarbete har blivit effektivare efter att de gick med i nätverket.

”Att Karleby går med i Hinku-nätverket är en utmärkt förstärkning” konstaterar Hinku-nätverkets nationella ledare Jyri Seppälä från Finlands miljöcentral.

Vad är Hinku-nätverket?

Hinku-nätverket är ett 2008 grundat nätverk för pionjärer inom dämpandet av klimatförändringen. Nätverket samlar kommuner som bundit sig till ambitiösa utsläppsminskningar, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom energi- och klimatbranschen.  Dessutom delar Hinku-nätverket information om bästa praxis för att dämpa klimatförändringen. Nätverket stöder även kommunernas klimatarbete samt skapar efterfrågan för klimatvänliga produkter och tjänster.