Fortsätt till innehållet

Karleby stad vill tacka alla som svarade på klimatenkäten!

Staden gjorde i slutet av sommaren en klimatenkät som var riktad till stadens invånare. Med hjälp av enkäten kartlade staden invånarnas insikter om exempelvis klimatförändringen och samlade tankar samt idéer som anknyter till klimatarbetet.  Enkätens svar kommer att utnyttjas bland annat när stadens klimatplan utarbetas.

Enkäten besvarades av 256 personer av vilka största delen var från centrala Karlebys område. Av svararna var 93 % kommuninvånare och 7 % hade sin fritidsbostad i Karleby. Ungefär hälften av svararna var 30–49-åringar.

”Enkätsvaren ger oss värdefull information om hur Karlebyborna förhåller sig till klimatförändringen samt tips som kan utnyttjas i planeringen av stadens klimatarbete. Exempelvis var över hälften av svararna mycket oroade över Karlebyområdets naturtillstånd och dess framtid. Den här informationen bekräftar att staden bör satsa på bekämpningen av klimatförändringen samt på att ta hand om naturen i området”, berättar stadens sakkunniga i klimatfrågor Jenni Silvola.

Över hälften av svararna ansåg att stadens mål att vara koldioxidneutral år 2035 är bra, och 13 % ansåg att målet kunde vara ännu ambitiösare.

”Det som var positivt i svaren var hur många kommuninvånare redan vidtagit åtgärder i sin vardag för att bekämpa klimatförändringen exempelvis genom att ändra på sina konsumtions- och boendevanor”, gläds stadens miljöarbetare Venla Puutio

”Vi bad också invånarna framföra önskemål om evenemang med klimattema. Mest önskades olika kampanjer och sådana har vi för avsikt att ordna i framtiden. Det önskades också bl.a. ett evenemang med klimatcykling, och det har vi redan börjat planera”, berättar Puutio.

I svaren var det tre utvecklingsobjekt eller teman som var tydligt över de andra: naturskydd och tryggandet av naturens mångfald, utveckling av koldioxidsnål trafik såsom främjande av kollektivtrafik och cykling samt förbättring av återvinningsmöjligheterna. De här teman kommer att tas i beaktande också när stadens klimatplan utarbetas. Det upplevdes också viktigt att främja möjligheterna att använda koldioxidsnål energi.

I Karlebys program för främjande av cykeltrafik är ett mål att höja cykeltrafikens andel som färdmedel vad gäller alla resor från 15 procent till 20 procent före år 2040. Vi vill att Karleby i framtiden är känd som cykelstad. I höst får staden exempelvis två nya cykelserviceplatser”, berättar Silvola.