Fortsätt till innehållet

Kokkolassa kehitetään pyöräliikennettä

Kokkolan kaupunki on käynnistänyt pyöräliikenteen edistämisohjelman laatimisen. Edistämisohjelman laatimisen keskeisenä tavoitteena on Kokkolan pyöräliikenteen edistämistavoitteiden linjaaminen sekä konkreettisten kehittämistoimenpiteiden määrittäminen ja priorisointi. Ohjelman tavoitevuodeksi on asetettu 2040 eli se luo pohjaa pyöräliikenteen pitkän tähtäimen kehittämiselle. Työ ohjaa pyöräliikenteen edistämistä pitkäjänteisesti aina maankäytön suunnittelusta väylien toteutukseen ja kunnossapitoon asti. Pyöräliikenteeseen tulee vaikuttaa poikkihallinnollisesti mahdollisimman paljon siinä vaiheessa, kun asioihin voidaan parhaiten vaikuttaa. Edistämisohjelman tavoitteena on myös viestiä pyöräliikenteen kehittämisen tärkeyttä ja merkitystä päättäjien ja asukkaiden keskuudessa. Ohjelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Keskeisenä toimenpiteenä ohjelmassa määritellään pyöräliikenteen pääverkko, joka käsittää tärkeimmät reitit eniten pyöräliikenteen matkoja sisältävien kohteiden välillä. Pääverkko otetaan huomioon kehittämistoimenpiteiden määrittämisessä, vaikka pyöräliikennettä edistäviä toimenpiteitä kohdistetaan myös pääverkon ulkopuolelle. Keskusta-alueen tarkennetussa verkkosuunnittelussa pohditaan mm. ratkaisuja pyöräliikenteen väylien yksi- ja kaksisuuntaisuuksiin sekä väistämisvelvollisuuksiin. Liikenneympäristöön kohdistuvien kehittämistoimenpiteiden lisäksi edistämisohjelman tavoitteena on vaikuttaa asukkaiden liikkumistottumuksiin sekä asenteisiin. Pyöräliikennettä edistävälle yhdyskuntarakenteelle ja maankäytölle, liikenneinfrastruktuurille sekä asenteille ja liikkumistottumuksille ryhmitelläänkin omat toimenpiteet. Lähivuosien toimenpiteistä laaditaan tarkka vuositason toimenpideohjelma kustannusarviointeineen ja vastuutahoineen, mikä helpottaa toimenpiteiden edellyttämien hallinnollisten päätösten eteenpäin viemistä.

Suunnittelun aikana kiinnitetään vuorovaikutukseen erityistä huomiota. Paikalliset asukkaat sekä alueella liikkuvat ovat pyöräliikenteen olosuhteiden asiantuntijoita, joten heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan selvitetään kaikille avoimella sähköisellä kyselyllä 6.6. saakka. Kyselyssä voi antaa kartalle kohdistettavaa palautetta muun muassa pyöräliikenteen kannalta kehitettävistä kohteista. Lisäksi kyselyssä kerätään taustatietoa vastaajien nykyisistä liikkumistottumuksista sekä kartoitetaan heidän näkemyksiään pyöräliikenteen kannalta tärkeimmistä kehittämisosa-alueista.  Määräaikaan mennessä saadut vastaukset otetaan työssä huomioon pyöräliikenteen kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa.

Myöhemmin syksyllä eri sidosryhmien näkemyksiä suunnittelun aikaisista ratkaisuista kartoitetaan virtuaalisen työpajan avulla. Edistämisohjelmaan sisällytettävillä toimenpiteillä on tarkoitus saada näkyviä asioita esille Kokkolan pyöräliikenteen edistämisessä heti suunnitelman valmistumisen jälkeen.  Ohjelma edistää osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön asettamaa tavoitetta, jonka mukaan kävellen ja pyörällä tehtävien matkojen määrää kasvaa 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Vastaa kyselyyn tästä