Fortsätt till innehållet
En man och en kvinna står vid bordet. Bakom dem finns gröna krukväxter.
Fotograf: Karleby stad

Kommunförsöket med sysselsättning ger personligt stöd för att arbetstagarna och arbetet ska mötas

I kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen har Matthew Mendy, kandidat i marknadsföring och MBA (International Business Management), börjat arbeta som jobbcoach och socionom Johanna Hautala som arbetslivshandledare. Deras uppgift är att föra samman arbetslösa arbetssökande och företag samt stödja arbetssökandena i olika skeden av övergången till arbetslivet.

Genom att personligen skapa kontakter mellan företag och arbetssökande inom ramen för kommunförsöket med sysselsättning försöker de hitta arbetstillfällen för arbetslösa arbetssökande, men även främja tillväxten för företagen i regionen. På detta sätt blir tjänsterna också mer tillgängliga för kommuninvånarna och företagen i området, vilket är ett viktigt mål.

Jobbcoachen och arbetslivshandledaren för samman arbetet och arbetstagaren på konkret nivå. De är dessutom ett nödvändigt tillägg till det befintliga serviceutbudet bland annat vid sidan om arbetstränarna.

”Eftersom bristen på arbetskraft är ytterst påtaglig är det en lottovinst för oss alla varje gång ett företag får en lämplig arbetstagare och arbetstagaren får en arbetsplats. Alltför ofta känner arbetsgivaren och arbetstagaren inte till varandra och detta gör utmaningen ännu svårare”, säger Sanna-Mari Levijoki, ledande sysselsättningschef för kommunförsöket med sysselsättning.

Arbetslivshandledare Johanna Hautalas kunder är kunderna som deltar i kommunförsöket i Kaustbyregionen (Halso, Kaustby, Lestijärvi, Toholampi, Vetil). Jobbcoachen Matthew Mendy verkar i Karlebyområdet och koncentrerar sig särskilt på kunder med invandrarbakgrund som är med i kommunförsöket. Cirka 350 av kunderna i kommunförsöket hör till denna grupp.

Hautala och Mendy undersöker i sitt respektive område företagens behov genom att ringa upp och besöka olika företag samt reda ut hurdana utmaningar företagen eventuellt har när det gäller att anställa en arbetstagare. Hautala och Mendy förmedlar också synpunkter från företagen till kommunförsöksnätverket och samarbetspartnerna. Utmaningarna med att anställa arbetstagare försöker de lösa i samarbete med de tjänster som är tillgängliga i området.

”Många företag är oroade över hur arbetskraften ska räcka till i framtiden, eftersom det redan nu är svårt att rekrytera nya arbetstagare. Denna utmaning kan ingen lösa ensam, utan vi behöver ett mer omfattande samarbete med olika aktörer”, betonar arbetslivshandledare Johanna Hautala.

När jobbcoachen och arbetslivshandledaren kontaktar företagen samarbetar de intensivt med KOSEK och företagsservicen i Kaustby ekonomiska region.

Stöd till arbetssökanden tillsammans med ett multiprofessionellt nätverk

Jobbcoachen och arbetslivshandledaren ger hjälp och stöd till kunderna som deltar i kommunförsöket. De planerar fortsatta vägar för kunderna direkt till arbetslivet, till olika tjänster eller utbildning genom att utnyttja tjänsterna i kommunförsöket, bland annat arbetsprövning, lönestöd och läroavtal.

Beträffande arbetssökande med invandrarbakgrund kombineras arbetet också med språkstudier antingen självständigt, i grupper eller anpassat som en del av arbetsuppgiften. I språkstudierna ligger betoningen på användningen av språket för att sköta ärenden med myndigheter, vardagsspråket och beträffande arbetslivsterminologi och inlärning användningen av både digitala och elektroniska tjänster.

Jobbcoachen och arbetslivshandledaren samarbetar intensivt tillsammans med arbetsgivarsektorn och ett omfattande multiprofessionellt nätverk. I planeringen av kundernas vägar ut i arbetslivet utnyttjas bland annat sakkunskapen inom kommunförsöket, företagstjänsterna, socialservicen och utbildningsorganisationerna. Beträffande arbetssökande med invandrarbakgrund kompletteras samarbetsnätverket också av projektet Talent Coastline Employment (TCE), Welcome Office och kommunförsökets integrationsexpert.

Experimentet med Jobbcoachens och arbetslivshandledarens verksamhet genomförs med stöd av UKM:s specialunderstöd för utveckling av fortgående inlärning och kompetens som har beviljats för att stödja målen med kommunförsöket med sysselsättning.

Jobbcoachen (Karleby) och arbetslivshandledaren (Kaustbyregionen) är anträffbara:

Jobbcoach Matthew Mendy, tfn 050 478 5271, matthew.mendy(at)kokkola.fi

Arbetslivshandledare Johanna Hautala, tfn 040 556 6603, johanna.hautala(at)kaustisenseutukunta.fi