Fortsätt till innehållet
Ilmakuva rautatieasemalta kohti merta.

Nätverket av tillväxtstäder startar officiellt

Medelstora städer har under året berett ett intressebevakningsnätverk för växande städer. Dess syfte är att stärka det gemensamma budskapet inom nationell och europeisk stadspolitik och att öka dialogen i riktning mot staten som part. Det handlar om en kraftfull aktör.

Av Finlands 16 medelstora (40 000–100 000 invånare) städer har redan 13 städer fattat beslutet att ansluta sig till nätverket. Tavastehus stad börjar som värdorganisation för det nya forumet. Nätverket har redan gjort aktivt påverkansarbete och har exempelvis tagit ställning till de extra nedskärningar i statsandelar som regeringen planerat. Verksamheten startar officiellt från ingången av 2024.

Tillväxtstädernas samarbete startade i och med den sjätte vägkartan för stadspolitiken som förverkligades av konsultbyrån för regionutveckling MDI i samarbete med banken Hypo, Rakennusteollisuus RT, Kommunförbundet och städerna Tavastehus, Hyvinge och Karleby. Temat för vägkartan var de medelstora städernas renässans och nya uppsving. En av de centrala observationerna i vägkartan var behovet av ett samarbetsnätverk och ett gemensamt intressebevakningsnätverk.

”Målet är att skapa ett smidigt och effektivt nätverk för att lyfta fram frågor som förenar städer med 40 000–100 000 invånare och för utbyte av bästa praxis. Samtidigt lyfter vi kraftfullt fram dessa städers betydelse för den nationella stadspolitiken och olika regioners livskraft”, konstaterar Karlebys stadsdirektör Stina Mattila.

Närverket siktar på att bli en aktiv och erkänd aktör

Samtidigt som 13 tillväxtstäder beslöt ansluta sig till det gemensamma nätverket, godkände de ett avtal om ömsesidigt samarbete samt ett utkast till avtal med staten, om vilket förhandlas i början av 2024 då avtal om teman formas. I avtalen lyfts tre huvudteman fram. Det är samarbetet och intressebevakningen angående dessa huvudteman som tillväxtstäderna starkt och målmedvetet vill utveckla. Teman anknyter särskilt till främjande av industrins uppsving, internationalisering och tillgång till kompetent arbetskraft, planering av en hållbar samhällsstruktur samt stärkandet av tillväxtstädernas dragningskraft och hållkraft.

Tillväxtstäderna betonar att medelstora städers betydelse är oersättlig vad gäller framgång och konkurrenskraft för hela Finlands välfärdssamhälle. I nätverkets städer bor ca 830 000 invånare och städerna är bland annat betydande landskaps- eller regionala centrum, sysselsättare, uppbyggare av ett samhälle som är övergripande tryggt och koldioxidneutralt, innovationsplattformer samt investeringsobjekt.

I nätverket ingår Tavastehus, Hyvinge, Karleby, Kotka, Kouvola, Villmanstrand, S:t Michel, Björneborg, Borgå, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki och Vasa. Kajana stad behandlar sin anslutning till nätverket i december.