Fortsätt till innehållet

Projektavtal om utvecklingen av Karleby bangård

Stadsstyrelsen beslutar 11.3.2024 om godkännandet av ett projektavtal som gäller utvecklingen av Karleby bangård.

Trafikledsverket och staden har berett ett projektavtal vars syfte är att inleda planeringen av och förberedelserna för genomförandet av åtgärder som förbättrar passagerarsäkerheten och -förhållandena vid Karleby bangård. Åtgärderna överensstämmer med investeringsprogrammet för statens trafikledsnät.

I projektavtalet presenteras de preliminära principerna för kostnadsfördelningen för genomförandet av projektet. De totala kostnaderna uppskattas uppgå till 300 000 euro och kostnaderna fördelas mellan staden och Trafikledsverket. I avtalet ingår behövliga mätningar och geotekniska utredningar samt rekrytering av en projekterings- och byggherrekonstult. Planerna avses bli klara våren 2025.

När finansieringen har säkerställts kommer det att upprättas ett separat avtal om genomförandet av projektet.