Fortsätt till innehållet

Resultaten från Kommunbarometern 2024 har publicerats

I enkäten Kommunbarometern, förverkligad av Företagarna i Finland rf, kartläggs vartannat år kommunernas och företagarnas samarbete samt det näringspolitiska läget på nationell, regional och kommunal nivå. Taloustutkimus frågade på uppdrag av Företagarna i Finland företagare om deras åsikter om näringspolitikens olika teman i företagets hemkommun. Olika teman bedömdes på skalan 1–5. Enkäten genomfördes 1.2–8.4.2024 och besvarades av 9 627 företagare från olika håll i Finland. På Karlebys område besvarades enkäten av sammanlagt 50 företagare. Kommunbarometerns resultat publicerades på tisdag 14.5 i samband med Kommunledningens seminarium i Åbo.

Näringspolitiken i Karleby fick i enkäten helhetsvitsordet 3,01, medan det i föregående enkät 2022 var 2,86. Alltså har en liten förbättring skett.

Av de som svarade på Karlebys område var största delen små eller medelstora företag. Av olika branscher inkom mest svar av företagare inom servicebranschen (44%), näst mest inom byggbranschen (24 %) och på tredje plats låg industrin (16 %). I enkäten ombads svararna sätta näringspolitikens olika teman i prioritetsordning. I Karleby var de tre viktigaste företagsorienteringen i kommunens beslutsfattande, smidigheten i tillståndsärenden och kommunens upphandlingspolitik. Av näringspolitikens teman fick utbildning och kunnande samt kommunala tjänster och infrastruktur de bästa vitsorden. På frågan om vilka tjänster företagarna ansåg vara viktigast i Karleby kom smidigheten i tillståndsärenden, tjänster för nyblivna företagare och nätverksbildning högst upp.

”I Karlebys stadsstrategi har företagarvänlighet lyfts fram till ett viktigt insatsområde. Resultaten från Kommunbarometerns och stadens egen företagarenkät utnyttjas när det bedöms hur bra stadens företagarvänlighet uppfylls. Resultaten från båda enkäterna kompletterar varandra och ger goda riktlinjer och teman för utvecklingen av företagarvänligheten och dialogen med regionens företagare”, konstaterar Karleby stads utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Mera information: