Fortsätt till innehållet

Staden förbereder sig på att producera sysselsättningstjänster om Kokkotyö-stiftelsens verksamhet upphör

Karleby stad har köpt tjänster i anslutning till skötseln av sysselsättningen av Kokkotyö-stiftelsen samt bidragit till finansieringen av verkstadsverksamheten för unga. Stiftelsens tjänster används också av klienter som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte via Soite. Staden och Soite har tillsammans inlett diskussioner om hur tjänsterna ordnas om Kokkotyö-stiftelsens verksamhet upphör. Beslut kommer dock inte att fattas innan stiftelsens situation klarnat.

Klienter i den svåraste ställningen på arbetsmarknaden har en central roll i kommunförsöket med sysselsättning som inleds i början av mars. Syftet med kommunförsöket är att skapa ett gemensamt verksamhetsnätverk för kundernas serviceprocess och vara mer delaktig i sysselsättningsåtgärderna. Kommunförsöket syftar till att söka innovativa samarbetsmodeller för produktionen av tjänster.

”Kontinuiteten i många tjänster som grundar sig på socialvårdslagen står på spel om Kokkotyö-stiftelsens verksamhet upphör. Enligt lagstiftningen hör produktionsansvaret till kommunens socialvård, i Karleby ligger ansvaret för organiseringen på Soite. Kommunförsöket med sysselsättning erbjuder en utmärkt möjlighet att intensifiera samarbetet vad gäller produktionen och samordningen av tjänster.”, konstaterar utvecklingsdirektör Jonne Sandberg. Också områdets arbetskraftsbyrå deltar i kommunförsöket. Karleby stad och Soite tillsammans med landskapets övriga kommuner fortsätter förbereda åtgärder som ska vidtas efter att Kokkotyö-stiftelsens verksamhet har upphört. Målet är att alternativa verksamhetsmodeller har klarlagts under februari.